Τό ἑσπέρας τῆς Τετάρτης, 18ης /30ῆς Ἰουνίου 2021, ἔλαβε χώραν ἡ τελετή ἀπονομῆς τῶν τίτλων εἰς τούς ἀποφοίτους τῆς Σχολῆς τῆς Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ρέμλην.

Ἡ τελετή αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς αἴθουσαν ἐκδηλώσεων εἰς τήν πόλιν τῆς Ρέμλης-Ἀρχαίας Ἀριμαθείας, ὀργανωθεῖσα καλῶς τῇ μερίμνῃ τοῦ ἡγουμένου τῆς Ρέμλης Ἀρχιμανδρίτου π. Νήφωνος, καί τῇ φροντίδι καί διοργανώσει τῆς Διευθυντρίας κ. Ἰλάνας Μαχούλ τῆς Σχολῆς καί τοῦ καθηγητικοῦ Συλλόγου αὐτῆς.

Ἡ τελετή αὕτη ἤρχισε διά τοῦ «Εὐλογητός εἶ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ὁ πανσόφους τούς ἁλιεῖς ἀναδείξας…» καί δι’ εὐλογίας ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου τῶν παρελασάντων καί ἀνελθόντων ἐπί τοῦ βήματος πεντήκοντα καί ἕξ (56) ἀποφοίτων, διά συντόμου προσφωνήσεως τοῦ Ἰσραηλινοῦ Δημάρχου τῆς πόλεως κ. Χαΐμ Νίντελ καί ἐσυνεχίσθη καί διά προσφωνήσεως τοῦ Προέδρου τῆς Κοινότητος κ. Φαΐζ Μανσούρ, εὐχαριστοῦντος καί καλωσορίζοντος τήν Α.Θ.Μ. καί τήν συνοδείαν Αὐτοῦ καί τόν Δήμαρχον καί τόν ἐκπρόσωπον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Ἰσραήλ, τούς καθηγητάς τῆς Σχολῆς καί τούς μαθητάς, τήν Διευθύντριαν τῆς Σχολῆς κ. Ἰλάναν Μαχούλ καί τούς ἀποφοίτους τῆς 26ης ἀποφοιτήσεως ἀπό τήν ἵδρυσιν τῆς Σχολῆς.

Τό πρόγραμμα τῆς τελετῆς ἔδωσε τήν δυνατότητα εἰς τούς μαθητάς καί μαθητρίας νά ἐκφράσουν τάς δωδεκαετεῖς ἐμπειρίας αὐτῶν εἰς τήν Σχολήν καί τάς εὐχαριστίας πρός τούς διδασκάλους αὐτῶν καί τούς γονεῖς.

Ἡ Διευθύντρια τῆς Σχολῆς ἀνεφέρθη εἰς τάς 95% ἐπιτυχεῖς ἐπιδόσεις τῶν ἀποφοίτων καί εἰς τήν ὑποστήριξιν τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί ηὐχαρίστησε τούς καθηγητάς διά τήν συνεργασίαν καί τούς μαθητάς διά τήν ἐπιμέλειαν καί τήν διαγωγήν κατά τό ψαλμικόν: «οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦνται» καί συμπεριέλαβεν ὡς ἀρχάς διά τήν ζωήν, τήν παιδείαν, τήν δικαιοσύνην καί τήν συμφιλίωσιν.

Ἐδόθησαν βραβεῖα εἰς διακριθέντας διδασκάλους, γονεῖς καί ἀποφοίτους καί εἰς τόν π. Τζίριες Μανσούρ, ὑπεύθυνον ὅλων τῶν χριστιανικῶν σχολείων ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τοῦ Ἰσραήλ, ὅστις καί ὡμίλησεν.

Ἡ τελετή συμπεριέλαβε Ἀραβικά πατριωτικά ᾄσματα καί χορούς ὑπό τῶν ἀποφοίτων καί προβολήν ἀπό ὀθόνης μαθητικῶν δραστηριοτήτων καί σχολικῶν ἐκδρομῶν τῶν προηγουμένων ἐτῶν.

Τῆς στιγμῆς ἀπονομῆς τῶν τίτλων προηγήθη ἡ προσφώνησις τοῦ Μακαριωτάτου ἀραβιστί διά στόματος π. Ἤσσα Μοῦσλεχ, τονίζουσα τήν σημασίαν τῆς διατηρήσεως τῆς Ρωμαιορθοδόξου ταυτότητος τῶν μαθητῶν.

Ἐν τέλει ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Διευθυντρίας τῆς Σχολῆς καί τῶν καθηγητῶν ἀπένειμεν εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν ἀποφοίτων τόν ἀπολυτήριον τίτλον αὐτοῦ, εὐχόμενος ἀκαδημαϊκήν καί ἐπαγγελματικήν ἐπιτυχίαν καί ἐπέδωσεν βοήθημα ἐκ 15.000 σέκελ εἰς τήν Σχολήν.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.