Βαρθολομαίος: Κατά την χθεσινή Δοξολογία στην Ιερά Μονή Φανερωμένης Λευκάδας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος στην αντιφώνησή του μεταξύ άλλων τόνισε ότι…

“η Μονή, μετά από μακροχρόνιον οδυνηράν συρρίκνωσιν, επανεύρε την αρχαίαν αίγλην και ακτινοβολίαν της, ως το παλλάδιον της ευσεβείας του φιλομούσου Λευκαδιακού λαού, και κατέστη χαλκείον αρετής και φάρος πνευματικός όχι μόνον διά την Λευκάδα και τας πέριξ νήσους και χώρας, αλλά και πολύ πέραν αυτών”
Ο Παναγιώτατος αφίχθη στη Λευκάδα χθες Κυριακή της Πεντηκοστής. Το απόγευμα αναχώρησε με ειδική πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για το Αεροδρόμιο του Ακτίου (Πρέβεζας), για πολυήμερη επίσκεψη στις Ιερές Μητροπόλεις Λευκάδος και Ιθάκης, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, και Άρτης.

Ο Παναγιώτατος αποδέχθηκε την πρόσκληση του Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεοφίλου, των Δημάρχων των δύο Νήσων, του τοπικού βουλευτού κ. Αθανασίου Καββαδά και του Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου. (Διαβάστε αναλυτικά: Αφίχθη ο Οικουμενικός Πατριάρχης στη Λευκάδα – Η αντιφώνηση του Παναγιωτάτου)

“Σήμερον έχομεν εις το Σεπτόν Κέντρον διαρκή την παρουσίαν της Λευκάδος εν τω προσώπω του Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ο οποίος είναι στενώς συνδεδεμένος μετά της Νήσου και φέρει εν εαυτώ τα πνευματικά αγαθά διά των οποίων η Λευκάς προικοδοτεί τα τέκνα της. Είμεθα δε ευτυχείς διότι εν τω προσώπω του σημερινού Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τον βαθύν σεβασμόν και την ευλάβειαν προς την σεβασμίαν κοινήν όλων ημών Μητέρα και Τροφόν, την Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, το πρωτεύθυνον και Αποστολικόν Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον, και την αγάπην προς τον Πατριάρχην του Γένους και τους συγκυρηναίους του. Είμεθα βέβαιοι ότι τα αισθήματα αυτά αποτελούν την συνισταμένην των αισθημάτων όλου του πληρώματος της θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων νήσων της Επαρχίας του. Αυτής της εσταυρωμένης Μητρός Εκκλησίας την αγάπην, ευχήν και ευλογίαν κομίζομεν προς πάντας, αγαπητοί Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω!”, υπογράμμισε στην αντιφώνησή του.

Παρακάτω ολόκληρη η αντιφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη:

Ιερώτατε Μητροπολίτα Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιε, εκπρόσωπε της Α.Μακαριότητος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου,

Ιερώτατε Μητροπολίτα Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλε, Ποιμενάρχα της θεοσώστου ταύτης Επαρχίας,

Τιμιώτατοι άγιοι Αδελφοί Αρχιερείς,

Οσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε και πάντες οι αδελφοί της Μονής,

Ευλαβέστατοι κληρικοί,

Εντιμότατοι Άρχοντες του τόπου,

Τέκνα εν Κυρίω λίαν αγαπητά,

Εν ευσήμω ημέρα εορτής μεγάλης, εν χαρά και χάριτι Πεντηκοστής, εν πνοή αύρας Πνεύματος Αγίου, αξιούμεθα να έλθωμεν εις επίσκεψιν της εν Λευκάδι Εκκλησίας και εις προσκύνησιν της πανηγυρικώς τιμωμένης Υπεραγίας Θεοτόκου, της Πεφανερωμένης!

Αίνον και δοξολογίαν θερμήν αναπέμπομεν προς τον εν Τριάδι Θεόν, ο οποίος μας αξιώνει τοιαύτης χάριτος! Και πολλήν ευχαριστίαν προς την Θεοτόκον, την Κυρίαν και Έφορον και Προστάτιν της Λευκάδος, η οποία μας έχει εις τας ιεράς αυλάς του Σεμνείου Της και από τον θρόνον Της εις το παρά το άγιον Βήμα «Δεπόζιτόν» Της μας χαρίζει άφθονον τον γλυκασμόν της μητρικής αγάπης Της και την παρα-μυθίαν και θείαν ενίσχυσίν Της!

Εγκάρδιον ασπασμόν και χαιρετισμόν απευθύνομεν προς τον λίαν αγαπητόν αδελφόν και συλλειτουργόν Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμον, ο οποίος μετά της περί αυτόν Ιεράς Συνόδου συγκατετέθη εις την πραγματοποίησιν της ιεραποδημίας ημών ταύτης και μας έδωκεν ούτω την ευκαιρίαν και την ευτυχίαν να ιστάμεθα εν τώ μέσω υμών!

Γνωρίζομεν αρκετά περί της ευσεβείας των Λευκαδίων, του σεβασμού των εις τα ιερά και όσια της Εκκλησίας και τας τιμίας παραδόσεις του Γένους! Άνδρες εκκλησιαστικοί αξιονόμαστοι από της αρχαιότητος μέχρι τούδε εκαλλιέργησαν θεαρέστως την επιτόπιον Άμπελον του Χριστού, η οποία έδωκε, και εξακολουθεί να δίδη, ευχύμους βότρυας αγιασμού και σωτηρίας. Ο θειότατος Παύλος έθεσε πόδα εις την νήσον και οι συνεργοί του Ακύλας, Ηρωδίων και Σωσίων, ο και πρώτος Επίσκοπος της Νήσου, έβαλαν τους πρώτους θεμελίους της ιεράς οικοδομής, καταλύσαντες διά της πίστεως την κακότεχνον κατασκευήν της ειδωλολατρίας. Μεγάλοι Πατέρες, στύλοι Συνόδων Οικουμενικών, ως ο Αγάθαρχος της Α´, Ζαχαρίας της Β´ και Πελάγιος της ΣΤ´, εποίμαναν θεοφιλώς τους Λευκαδίους και εδραίωσαν την Ορθόδοξον πίστιν και ευσέβειαν εις την Νήσον.

Πέραν τούτων, πολλοί αξιόθεοι άνδρες ανά τους αιώνας, εν οίς και Γρηγόριος ο Αραβανής και Ευγένιος ο Περδικάρης και Δωρόθεος ο Παλλαδηνός και Νικηφόρος ο Δεδούσης και εί τις έτερος, ειργάσθησαν με θερμουργόν ζήλον και πολλήν αγάπην διά τον καταρτισμόν του πιστού λαού, διά την ανακούφισίν του κατά τας κατά καιρούς σκληράς δοκιμασίας και διά την διαφύλαξιν της ποίμνης του Χριστού εκ πάσης έξωθεν επιβουλής. Ιερείς καλοί εστάθησαν ως γνήσιοι πατέρες των ενοριτών των, ενώ τα Μοναστήρια και Ησυχαστήρια, με πρώτον το παρόν της Πεφανερωμένης, ελειτούργησαν ως θερμοκήπια της ευσεβείας και χαλκεία της αρετής και φάροι της εις Χριστόν πίστεως. Πολλοί Λευκάδιοι διέπρεψαν ως Μοναχοί και Ιερομόναχοι και εις το Άγιον Όρος και αλλαχού, εν οίς και οι Μελέτιος και Ανατόλιος οι Κουτλουμουσιανοί και ιδίως ο εκ Καρυάς λόγιος Ιβηρίτης Αρχιμανδρίτης Χριστοφόρος Κτενάς, Σχολάρχης της Αθωνιάδος και Αρχιγραμματεύς κατά καιρούς της Ιεράς Κοινότητος, πολλά μοχθήσαντες επιτυχώς κατά των ανοσίων ρωσσικών ραδιουργιών προς βαθμιαίον πλήρη εκσλαυϊσμόν του Αγίου Όρους. Την προς την Μεγάλην Εκκλησίαν ευλαβή και ευγνώμονα αγάπην διετράνωσαν πολλοί διακεκριμένοι Λευκάδιοι άνθρωποι του πνεύματος, εν οίς και ο πολύς τας μούσας και λυρικός υμνητής της Φανερωμένης εθνικός Ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, από την γέννησιν του οποίου συμπληρούνται εφέτος διακόσια έτη. Άς είναι όλων η μνήμη αιωνία και εν ευλογίαις!

Σήμερον έχομεν εις το Σεπτόν Κέντρον διαρκή την παρουσίαν της Λευκάδος εν τώ προσώπω του Αρχιγραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Οσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου κ. Βοσπορίου, ο οποίος είναι στενώς συνδεδεμένος μετά της Νήσου και φέρει εν εαυτώ τα πνευματικά αγαθά διά των οποίων η Λευκάς προικοδοτεί τα τέκνα της. Είμεθα δε ευτυχείς διότι εν τώ προσώπω του σημερινού Μητροπολίτου κ. Θεοφίλου διακρίνομεν τον βαθύν σεβασμόν και την ευλάβειαν προς την σεβασμίαν κοινήν όλων ημών Μητέρα και Τροφόν, την Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, το πρωτεύθυνον και Αποστολικόν Οικουμενικόν ημών Πατριαρχείον, και την αγάπην προς τον Πατριάρχην του Γένους και τους συγκυρηναίους του. Είμεθα βέβαιοι ότι τα αισθήματα αυτά αποτελούν την συνισταμένην των αισθημάτων όλου του πληρώματος της θεοσώστου Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης και των λοιπών μικροτέρων νήσων της Επαρχίας του. Αυτής της εσταυρωμένης Μητρός Εκκλησίας την αγάπην, ευχήν και ευλογίαν κομίζομεν προς πάντας, αγαπητοί Αδελφοί και τέκνα εν Κυρίω!

Όσον αφορά εις την Ιεράν Μονήν ταύτην, μετά θαυμασμού παρακολουθούμεν το επιτελούμενον υπό του νέου εν τοις πράγμασι Κτήτορος αυτής Οσιολογιωτάτου Καθηγουμένου κ. Νικηφόρου και της περί αυτόν Αδελφότητος πλούσιον και πολυδιάστατον πνευματικόν έργον, υπό την αιγίδα και με την συμπαράστασιν πάντοτε του οικείου Ποιμενάρχου κ. Θεοφίλου. Επί των ημερών της θεοφιλούς ηγουμενίας του κ. Νικηφόρου, η Μονή, μετά από μακροχρόνιον οδυνηράν συρρίκνωσιν, επανεύρε την αρχαίαν αίγλην και ακτινοβολίαν της, ως το παλλάδιον της ευσεβείας του φιλομούσου Λευκαδιακού λαού, και κατέστη χαλκείον αρετής και φάρος πνευματικός όχι μόνον διά την Λευκάδα και τας πέριξ νήσους και χώρας, αλλά και πολύ πέραν αυτών! Συγχαίρομεν ολοκαρδίως και καταστέφομεν δι᾽ ευχών πολλών και ευλογιών, επευχόμενοι «περισσεύειν μάλλον» και εις το μέλλον!

Ευχαριστούμεν θερμότατα, Ιερώτατε Αδελφέ Μητροπολίτα κ. Θεόφιλε και Οσιολογιώτατε Καθηγούμενε κ. Νικηφόρε, διά την ωραίαν υποδοχήν και τους θερμούς λόγους των προσφωνήσεών σας.

Επειδή η κόπωσις της ημέρας και του ταξιδίου δεν μας επιτρέπει περαιτέρω καταπόνησιν σήμερον, του πανηγυ-ρικού Εσπερινού θα προστή εξ ονόματος ημών ο οικείος και αγαπητός σας Ιερώτατος Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, αρχαίος αδελφός της Μονής της Πεφανερωμένης και Ιεροκήρυξ πάλαι της Ιεράς Μητροπόλεώς σας.

Καλώς σας ηύραμεν, Αδελφοί τιμιώτατοι και τέκνα εν Κυρίω ηγαπημένα! Ο Χριστός εν τώ μέσω ημών!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.