Εἰς τήν Ἀκολουθίαν ταύτην συμμετεῖχαν μοναχοί, μοναχαί, ἐντόπιοι πιστοί, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημήτριος Ἀγγελοσόπουλος καί ἡ κα Ἄννα Μάντικα καί ὀλίγοι προσκυνηταί.

Τό ἑσπέρας τῆς Παρασκευῆς, 6ης /19ης Ἀπριλίου 2024, ἐψάλη εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τό πλαίσιον τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Μικροῦ Ἀποδείπνου.

Κατά τήν ἀκολουθίαν ταύτην ἐψάλησαν συμφώνως πρός τό Τυπικόν τῆς Ἐκκλησίας αἱ ἐννέα ᾠδαί τοῦ Κανόνος «Ἀνοίξω τό Στόμα μου» καί ἐνδιαμέσως αὐτῶν ἀνεγνώσθησαν ἐμμελῶς κατά τό ὕφος τῆς ἀναγνώσεως τῶν Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν αἱ τέσσαρες Στάσεις τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου ἤ τῶν «Χαιρετισμῶν».

Ἡ Α’ ἀρξαμένη ἀπό τοῦ « Ἄγγελος Πρωτοστάτης» ἕως τοῦ «Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων», ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου.

Ἡ Β΄, ἀπό τοῦ «Ἤκουσαν οἱ Ποιμένες…» ἕως τοῦ «Μέλλοντος Συμεῶνος…», ὑπό τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Ἡ Γ΄, ἀπό τοῦ «Νέαν ἔδειξε κτίσιν…» ἕως τοῦ «Σῶσαι θέλων τόν κόσμον…», ὑπό τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ισιδώρου καί ἡ Δ’, ἀπό τοῦ «Τεῖχος εἰ τῶν Παρθένων…» ἕως καί τό «Ὦ πανύμνητε Μῆτερ…», ἀκολουθούσης τῆς Α’ Στάσεως ξανά, τῆς ἐπισφραγιζούσης τήν τελετήν ὑπό τοῦ Γέροντος Δραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου.

Εἰς τήν Ἀκολουθίαν ταύτην συμμετεῖχαν μοναχοί, μοναχαί, ἐντόπιοι πιστοί, ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Δημήτριος Ἀγγελοσόπουλος καί ἡ κα Ἄννα Μάντικα καί ὀλίγοι προσκυνηταί.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.