Γράφει ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας κ. Χρυσόστομος..

Τά τελευταία χρόνια ἔχουμε γίνει μάρτυρες πολλῶν διχασμῶν μέσα στήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐπισήμωνκαίἀνεπισήμων, ἐν ἐνεργείᾳ καί ἐν δυνάμει.

Βασική ἀφορμή τοῦ διχασμοῦ παλαιότερα ἦταν ὁ Οἰκουμενισμός καί τελευταία ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ κορονοϊοῦ. Αὐτία διχασμοῦ ἔνα μή θεολογικό ζήτημα. Ἀπό αὐτή τήν τελευταία δοκιμασία βγήκαμε ἐν δυνάμει διχασμένοι οἱ Ὀρθόδοξοι στήν Ἑλλάδα. Διχασμένοι Ἱεράρχες μέ κάποιους πνευματικούς. Διχασμένοι Ἱεράρχεςμέ κάποιους μοναχούς.Ὑπάρχεικαί μεγάλος ἀριθμός ἀγωνιζομένων χριστιανῶν πού ἀκολουθοῦν πλανεμένους πνευματικούς καί μοναχούς .

Ὅλοι αὐτοί ἔχουν μιά βασική πνευματική πνευματική ἀρρώστια. Πιστεύουν, ὅτι εἶναι σωτῆρες τῆς Ἐκκλησίας, ὑποκαθιστῶντας τόν ἕνα καί Μοναδικό Σωτῆρα τῆς Ἐκκλησίας, τῶν χριστιανῶν καί ὅλου τοῦ κόσμου, τόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί ἀμφισβητοῦν καί ὑποτιμοῦν τήν Ἱερωσύνη καί τήν Ἀρχιερωσύνη.

Παλαιότεραἡ τάση ἱεροκατηγορίας, ἀμφισβήτησηςτῶνἹεραρχῶνκαί τάση ἀπόσχισηςἦταν μέλη κάποιων ΧριστιανικῶνὈργανώσεων. Σήμερα ἡ τάση αὐτήπροέρχεταιἀπόκάποιους μοναστηριακούς καί φανατικούς χώρους.

Βλέπουμε, δηλαδή, ὅτι ὑπάρχει μιά ἀνυπακοή, ἀνταρσία καί ἀπειθαρχία μέσα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπό ἀξιόλογο δυναμικό. Ἀποτελοῦν μιά μεγάλη ὁμάδα Μοναχοί, πνευματικοί καί ἐκκλησιαζόμενοι χριστιανοί πού ἔχουν ζῆλο «οὐκατ΄ ἐπίγνωσιν». Ἔχουν προσκοληθεῖ στούς φουνταμενταλιστές καί κάποιοι Μητροπολίτες σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο.

Παλαιότερα αἰτία σχίσματος ἦταν ἡ ἀλλαγή τοῦ ἡμερολογίου, πού ἔγινε ἀφορμή τοῦ μεγάλου σχίσματος τῶν παλαιοημερογιτῶν. Σήμερα ἀφορμή ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ ἄνευὄρων παράδοση τῆς Ἐκκλησίας στά χέρια τοῦ Κράτους καί ἡ ἀπρόσεκτη συμπεριφρορά ἀνωτέρων κληρικῶν κυρίως στό ἐξωτερικό, γίνεται αἰτία διχασμῶν, ἀποτιχείσεων καί σχισμάτων μικρῶν καί μεγάλων.

Αὐτοί ἀπογοητευμένοι ἀπό τήν λεγόμενη διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἔφθασαν στό σημεῖο νά κάνουν συλλογους καί πολιτικό κόμμα, πράγμα πού ἀποτελεῖ μεγάλη ἐκκοσμίκευση. Αὐτοί ὅλοι ἐπειδή βλέπουν, ὅτι δέν μποροῦν νά ἐπηρεάσουν τήν διοικοῦσα Ἐκκλησία, ὑπέκυψαν στόν πειρασμό νά ἐπηρεάσουν μέσω τῆς πολιτικῆς ἤ μέσω τῆς δράσης συλλόγων. Δηλαδή ἀντιγραφήΚαλβινικῶν,ΠροτεσταντικῶνκαίΠαπικῶν προτύπων, ἀπό τούς «σούπερ ὀρθόδοξους»!

Ἡ τάση ἐλέγχου καί ἀμφισβήτησης στούς Ἱεράρχες ξεκίνησε ἀπό τούς παλαιοημερολογίτες, συνεχίσθηκε μέ τούς μακαριστούς Μητροπ. Φλωρίνης Αὐγουστίνο καί Ἀρχιμ. Χαράλαμπο Βασιλόπουλο. Οἱ ἴδιοι ἐξασθένησαν, ἀλλά τήν σκυτάλη τήν ἀνέλαβαν ἄλλοι κληρικοί καί λαϊκοί καί θέλουν νά γίνουν ὅλοι Αὐγουστίνοι, πρᾶγμα πού δέν γίνεται. Αὐγουστίνος ἦταν ἔνας.

Σύγχρονες ὀρθόδοξες μορφές, ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος καί ὁ π. Γεώργιος Καψάνης, μᾶς ἔμαθαν τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα. Ὄχι στήν ἱεροκατηγορία! Εἶναι ἁμαρτία! Μπορεῖ νά ἔχουμε διαφωνία μέ τίς ἐνέργειες Ἐπισκόπων, ἀλλά δέν τούς διασύρουμε δημόσια, δέν κόβουμε σχέσεις, δέν σταματᾶμε τό μνημόσυνο τους καί δέν φεύγουμε ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἡ ἑνότητα μέ τόν Ἐπίσκοπο εἶναι ἑνότηταμέ τό Χριστό καί τήν Ἐκκλησία. Ρήξη καί σχίσμα μέ τόν Ἐπίσκοπο εἶναι ρήξη καί σχίσμα μέ τόν Χριστό καί τήνἘκκλησία! Αὐτό εἶναι δόγμα τῆςἘκλησίας!

Αὐτό μᾶς ἔμαθε καί ὁ σύγχρονος ὁμολογητής π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὀργανωτής τοῦ ἀντιαιρετικοῦ ἔργου, πού μᾶς έμαθε τόν ἀντιαιρετικό τρόπο! Αὐτό μᾶς ἔμαθε ὁ ἐπί δεκαετίες καθοδηγητής στό ἀντιαιρετικό ἔργο Πρόεδρος τῆς Συνοδικῆς ἐπί τῶν Αἱρέσεων μακαριστός Μητροπολίτης Πρεβέζης Μελέτιος.

Τελευταία οἱ δράστες τῆς ἱεροκατηγορίας, τῆς ἀποτίχεισης καί τῆς ἀπόσχισης ἐπικαλοῦνται παλαιότερους, ἀλλά καί σύγχρονους Ἀγίους. Ἀπό τούς παλαιότερους τόνὍσιο Θεόδωρο τό Στουδίτη καί ἀπό τούς νεώτερους τόν Ὅσιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη. Δέν ὑπάρχει μεγαλύτερη διαστροφή καί ἐχθρότητα ἐναντίον αὐτῶν τῶν Ἁγίων.

Δυστυχῶςτά κουσούρια τῆςφυλῆςτῶνἙλλήνων, ἡ ἀνυπακοή, ἡ ἀπειθαρχία, ὁ διχασμός καίτόἀλληλοφάγωμαδέν θεραπεύθηκαν μέσα στήνἘκκλησία!ἈντίθετασάνἝλληνες μεταφέραμε τά κουσούρια μας στήνἘκκλησία. Καίτήν διχάζουμε καίτήνδιαιροῦμε.

Ἀκόμη χριστιανοί δέν γίναμε!

Ἀνάγκη τό πρόβλημα νά ἀντιμετωπισθεῖ καί νά θεραπευθεῖ ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς. Ἀνάγκη ἄμεση, νά ταπεινωθοῦμε. Ἄς πλησιάσουμε τό λαό, τούς πνευματικούς καί τούς μοναχούς. Ἄς προλάβουμε ὁποιεσδήποτε σχισματικές τάσεις. Ἄςἐνεργοῦμε προσεκτικάγιάνάμη σκανδαλίζουμε. Πᾶμενάτά φτιάξουμε μέ τούς ἐκτός Ὀρθοδοξίας καί τά χαλᾶμεμέ τούς ἐντός Ὀρθοδοξίας!

Ἄςἀκοῦμε μέσα στήνἘκκλησίακαίαὐτούς πού ἔχουνμιά διαφορετική γνώμη! Νάμήτόθεωροῦμεἀσέβεια. ΔένεἴμαστεκαίμεῖςοἱἈρχιερεῖςπᾶπεςἀλάνθαστοι.

Ἀνάγκηνά κάνουμε ὑπακοή στό Χριστό καί στήν Ἐκκλησία. Νά ἀκούσουμε τούς παλαιούς καί συγχρόνους Ἁγίους. Ἄνδέντά καταφέρνουμε τουλάχιστον νά μετανοοῦμε. Νά μή κάνουμε τά πάθη ἰδεολογία.

Ἡ ἁγιοκατάταξη τῆς Ὁσίας Γαβριηλίας ἔρχεταινά δώσει μιά ἀπάντηση στούς ἱεροκατήγουρους, ἀσφισβητίες, ἀνυπάκουους, ἀπείθαρχους, διχαστικούς καί ἀλληλοσπαρασομένους Ἕλληνες ὀρθοδόξους χριστιανούς.

Ἄς εὔχεται η Ὁσία ἰδιαίτερα γιά τήν θεραπεία αὐτῆς τῆς ἀρρώστιας μας καί μέγιστης ἁμαρτίας μας!

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.