Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 13 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., στή νέα αἴθουσα τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη ἡ δέκατη καί τελευταία Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Αἰδ. Πρωτ. Ἰωσήφ Ταγαράκης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Κανόνες Ἀφορισμοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (5, 10, 11, 12, 13, 24 καί 32)», καί ὁ Αἰδ. Πρωτ. Ἀθανάσιος Διονυσόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Κανόνες ἐπικοινωνίας μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (45, 64, 70 καί 71)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Ἰωσήφ, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Κανόνες Ἀφορισμοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 5, 10, 11, 12, 13, 24 καί 32. Εἰδικότερα:

Κανών Ε´: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα μή ἐκβαλλέτω προφάσει εὐλαβείας· ἐάν δέ ἐκβάλῃ, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ, καθαιρείσθω.

Κανών Ι´: Εἴ τις ἀκοινωνήτῳ κἄν ἐν οἴκῳ συνεύξηται, οὗτος ἀφοριζέσθω.

Κανών ΙΑ´: Εἴ τις καθῃρημένῳ κληρικός ὤν κληρικῷ συνεύξηται, καθαιρείσθω καί αὐτός.

Κανών ΙΒ´: Εἴ τις κληρικός, ἤ λαϊκός, ἀφωρισμένος, ἤτοι ἄδεκτος, ἀπελθών ἐν ἑτέρᾳ πόλει προσδεχθῇ ἄνευ γραμμάτων συστατικῶν, ἀφοριζέσθω καί ὁ δεξάμενος, καί ὁ δεχθείς.

Κανών ΙΓ´: Εἰ δέ ἀφωρισμένος εἴη, ἐπιτεινέσθω αὐτῷ ὁ ἀφορισμός, ὡς ψευσαμένῳ καί ἀπατήσαντι τήν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ.

Κανών ΚΔ´: Λαϊκός ἑαυτόν ἀκρωτηριάσας, ἀφοριζέσθω ἔτη τρία· ἐπίβουλος γάρ ἐστι τῆς ἑαυτοῦ ζωῆς.

Κανών ΛΒ´: Εἴ τις πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, ὑπό ἐπισκόπου γένηται ἐν ἀφορισμῷ, τοῦτον μή ἐξεῖναι παρ᾿ ἑτέρου δεχθῆναι, ἀλλ᾿ ἤ παρά τοῦ ἀφορίσαντος αὐτόν, εἰ μή ἄν κατά συγκυρίαν τελευτήσῃ ὁ ἀφορίσας αὐτόν ἐπίσκοπος.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδ. Πρωτ. Ἀθανάσιος Διονυσόπουλος, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Κανόνες ἐπικοινωνίας μέ ἑτεροδόξους καί ἑτεροθρήσκους τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 45, 64, 70 καί 71. Εἰδικότερα:

Κανών ΜΕ´: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω· εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς, ὡς κληρικοῖς, ἐνεργῆσαί τι, καθαιρείσθω.

Κανών ΞΔ´: Εἴ τις κληρικός, ἤ λαϊκός, εἰσέλθῃ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων ἤ αἱρετικῶν προσεύξασθαι, καθαιρείσθω καί ἀφοριζέσθω.

Κανών Ο´: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τῶν κληρικῶν, νηστεύοι μετά Ἰουδαίων, ἤ ἑορτάζοι μετ᾿ αὐτῶν, ἤ δέχοιτο παρ᾿ αὐτῶν τά τῆς ἑορτῆς ξένια, οἷον ἄζυμα ἤ τι τοιοῦτον, καθαιρείσθω· εἰ δέ λαϊκός εἴη, ἀφοριζέσθω.

Κανών ΟΑ´: Εἴ τις χριστιανός ἔλαιον ἀπενέγκοι εἰς ἱερόν ἐθνῶν, ἤ εἰς συναγωγήν Ἰουδαίων, ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῶν, ἤ λύχνους ἅπτοι, ἀφοριζέσθω.

* * *

Κατόπιν ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές, π. Ἰωσήφ Ταγαράκη καί π. Ἀθανάσιο Διονυσόπουλο, γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν καί τήν πληρότητα τῶν Εἰσηγήσεών τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο.

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβ. κ. Συμεών ἐξέφρασε τίς εὐχαριστίες πρός ὅλους τούς ὁμιλητές οἱ ὁποῖοι ἑτοίμασαν καί παρουσίασαν εἰσηγήσεις κατά τήν ἐφετινή περίοδο τῶν Ἱερατικῶν Συνάξεων. Εὐχήθηκε δέ πρός ὅλους ὅπως ἡ μαθητεία στούς Ἀποστολικούς Κανόνες ἀποβεῖ χρήσιμη καί ὠφέλιμη σέ ἐμᾶς ὡς ποιμένων καί ἐργατῶν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 1 (1 ψήφος)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.