Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 30 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., στή νέα αἴθουσα τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη ἡ ὄγδοη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Παν. Ἀρχιμ. Πολύκαρπος Κεντικελένης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (38, 40 καί 41)», καί ὁ Αἰδ. Πρεσβ. Σπυρίδων Χιόνης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (74 καί 75)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Πολύκαρπο, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 38, 40 καί 41. Εἰδικότερα:

Κανών ΛΗ´: Πάντων τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων ὁ ἐπίσκοπος ἐχέτω τήν φροντίδα, καί διοικείτω αὐτά, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος· μή ἐξεῖναι δέ αὐτῷ σφετερίζεσθαί τι ἐξ αὐτῶν, ἤ συγγενέσιν ἰδίοις τά τοῦ Θεοῦ χαρίζεσθαι· εἰ δέ πένητες εἶεν, ἐπιχορηγείτω ὡς πένησιν, ἀλλά μή προφάσει τούτων τά τῆς ἐκκλησίας ἀπεμπολείτω.

Κανών Μ´: Ἔστω φανερά τά ἴδια τοῦ ἐπισκόπου πράγματα (εἴ γε καί ἴδια ἔχοι), καί φανερά τά Κυριακά· ἵνα ἐξουσίαν ἔχῃ τά ἴδια, τελευτῶν ὁ ἐπίσκοπος, οἷς βούλεται, καί ὡς βούλεται, καταλεῖψαι· καί μή προφάσει τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων διαπίπτειν τά τοῦ ἐπισκόπου, ἐσθ᾿ ὅτε γυναῖκα, καί παῖδας κεκτημένου, ἤ συγγενεῖς, ἤ οἰκέτας. Δίκαιον γάρ παρά Θεῷ καί ἀνθρώποις, τό μήτε τήν ἐκκλησίαν ζημίαν τινά ὑπομένειν ἀγνοίᾳ τῶν τοῦ ἐπισκόπου πραγμάτων, μήτε τόν ἐπίσκοπον, ἤ τούς αὐτοῦ συγγενεῖς, προφάσει τῆς ἐκκλησίας, δημεύεσθαι, ἤ καί εἰς πράγματα ἐμπίπτειν τούς αὐτῷ διαφέροντας, καί τόν αὐτοῦ θάνατον δυσφημίαις περιβάλλεσθαι.

Κανών ΜΑ´: Προστάσσομεν τόν ἐπίσκοπον ἐξουσίαν ἔχειν τῶν τῆς ἐκκλησίας πραγμάτων. Εἰ γάρ τάς τιμίας τῶν ἀνθρώπων ψυχάς αὐτῷ πιστευτέον, πολλοῦ ἄν δέῃ περί τῶν χρημάτων ἐντέλλεσθαι, ὥστε κατά τήν αὐτοῦ ἐξουσίαν πάντα διοικεῖσθαι, καί τοῖς δεομένοις διά τῶν πρεσβυτέρων, καί διακόνων ἐπιχορηγεῖσθαι μετά φόβου Θεοῦ καί πάσης εὐλαβείας. Μεταλαμβάνειν δέ καί αὐτόν τῶν δεόντων (εἴ γε δέοιτο) εἰς τάς ἀναγκαίας αὐτοῦ χρείας, καί τῶν ἐπιξενουμένων ἀδελφῶν, ὡς κατά μηδένα τρόπον αὐτούς ὑστερεῖσθαι· ὁ γάρ νόμος τοῦ Θεοῦ διετάξατο, τούς τῷ θυσιαστηρίῳ προσεδρεύοντας, ἐκ τοῦ θυσιαστηρίου τρέφεσθαι· ἐπεί περ οὐδέ στρατιώτης ποτέ ἰδίοις ὀψωνίοις ὅπλα κατά πολεμίων ἐπιφέρεται.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδ. Πρεσβ. Σπυρίδων Χιόνης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 74 καί 75. Εἰδικότερα:

Κανών ΟΔ´: Ἐπίσκοπον κατηγορηθέντα ἐπί τινι παρά ἀξιοπίστων ἀνθρώπων, καλεῖσθαι αὐτόν ἀναγκαῖον ὑπό ἐπισκόπων· κἄν μέν ἀπαντήσῃ, καί ὁμολογήσῃ, ἤ ἐλεγχθείῃ, ὁριζέσθω τό ἐπιτίμιον. Ἐάν δέ καλούμενος μή ὑπακούσῃ, καλείσθω καί δεύτερον, ἀποστελλομένων ἐπ᾿ αὐτόν δύο ἐπισκόπων. Ἐάν δέ καί οὕτω μή ὑπακούσῃ, καλείσθω καί τρίτον, δύο πάλιν ἐπισκόπων ἀποστελλομένων πρός αὐτόν. Ἐάν δέ καί οὕτω καταφρονήσας μή ἀπαντήσῃ, ἡ σύνοδος ἀποφαινέσθω κατ᾿ αὐτοῦ τά δοκοῦντα· ὅπως μή δόξῃ κερδαίνειν, φυγοδικῶν.

Κανών ΟΕ´: Εἰς μαρτυρίαν τήν κατά ἐπισκόπου αἱρετικόν μή προσδέχεσθαι, ἀλλά μηδέ πιστόν ἕνα μόνον. Ἐπί στόματος γάρ δύο, ἤ τριῶν μαρτύρων, σταθήσεται πᾶν ῥῆμα.

* * *

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Πολύκαρπο Κεντικελένη καί π. Σπυρίδωνα Χιόνη, γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν καί τήν πληρότητα τῶν Εἰσηγήσεών τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.