Ἡ Πέμπτη, 20ή Μαΐου/ 2ρα Ἰουνίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς ἡ Δεσποτική ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως.

Κατ’ αὐτήν ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναμιμνῄσκεται καί πανηγυρίζει τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ἐπί τεσσαράκοντα ἡμέρας μετά τήν Ἀνάστασιν παρέδειξεν Ἑαυτόν τοῖς μαθηταῖς ἐν πολλαῖς ἐμφανίσεσι, μετά δέ ταύτας, τῶν μαθητῶν βλεπόντων, ἀνελήφθη ἀπό τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν εἰς τόν οὐρανόν καί ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός καί ἐθέωσεν τό προσληφθέν ἐν τῇ Ἐνσαρκώσει πρόσλημμα ἡμῶν.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί ἐπί τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί συνιερουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων ὡς τοῦ Γέροντος Καμαράση Ἀρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Κλαυδίου, τῶν Ἀραβοφώνων Πρεσβυτέρων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου π. Φάραχ καί π. Χάδερ καί ψαλλόντων τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Σιών ἑλληνιστί καί τῆς χορῳδίας τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὑπό τόν κ. Ριμόν Κάμαρ ἀραβιστί, τῇ συμμετοχῇ πιστῶν.

Ἠκολούθησεν ἡ λιτανεία πρός τήν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, τήν ὁποίαν ηὐλόγησεν ἐλθών ἐκεῖ ὁ Μακαριώτατος.

Ἅμα τῇ ἐπανόδῳ εἰς τόν τόπον τῆς Ἀναλήψεως ὡλοκληρώθη ἡ ἀνάγνωσις τοῦ Ἀποδείπνου μετά τοῦ Κανόνος τῆς ἑορτῆς.

Τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ἐτελέσθη θεία Λειτουργία, ἐπί τοῦ τόπου τῆς Ἀναλήψεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου συλλειτουργούντων τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱερωνύμου καί τοῦ Ἀρχιμανδρίτου π. Στεφάνου, τῶν ἱερέων τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου καί Ἱερέων Ρουμανοφώνων καί Ρωσοφώνων καί παρεπιδημούντων ἱερέων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί ψαλλόντων καί πάλιν τοῦ Ἱεροδιακόνου Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου μετά τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς δεξιά καί τῶν Ἱεροψαλτῶν τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ὑπό τόν Ριμόν Κάμαρ ἀριστερά ἀραβιστί τῇ συμμετοχῇ πολλῶν πιστῶν.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας προσῆλθεν ὁ Μακαριώτατος μετά τῶν μελῶν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου διά προσκύνησιν. Ἀκολούθως ὁ Μακαριώτατος κατά τό ἔθος καί χάριν τῆς εἰρηνικῆς συνυπάρξεως ἐπεσκέφθη τόν κατοικοῦντα εἰς τό παρακείμενον τέμενος ἰμάμην, ὕστερον δέ ἐπεσκέφθη καί τήν ἔναντι τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ἀναλήψεως Ἱεράν Μονήν τῆς Ἀναλήψεως, ἔνθα ἐδεξιώθη Αὐτόν ὁ φίλεργος Ἐπιστάτης τῆς Μονῆς Μοναχός Ἀχίλλιος, ἑορτάζων καί κατά τήν ἡμέραν ταύτην.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ Μακαριώτατος ἐπεσκέφθη τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Ἀναλήψεως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας τῆς Διασπορᾶς ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλαιῶν καί τέλος τήν Μονήν τῶν Γαλιλαίων Ἀνδρῶν, ἔνθα παρετέθη πρωϊνόν γεῦμα διά ᾠῶν, γάλακτος καί τυροῦ ὑπό τῆς Ἐπιστατρίας μοναχῆς Δανιηλίας.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.