ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ Ο ΑΓΑΘΩΝΙΤΗΣ: Είχα τήν μεγάλη ευλογία νά συναντηθώ πολλές φορές μέ τόν Όσιο Βησσαρίωνα τόν Αγαθωνίτη, στήν Χριστιανική Εστία Λαμίας όπου διακονούσα τίς ελεύθερες ώρες.

Ερχόταν από τό μοναστήρι ή από τίς περιοδείες πού έκανε γιά εξομολόγηση στά χωριά τής Λαμίας. Ερχόταν κουρασμένος καί πολλές φορές τού έκανα τσάϊ ή χαμομήλι, μέ ευχαριστούσε μέ τήν βραχνή φωνούλα του καί μού έδινε ευχές.

Εκείνο πού μέ συγκλόνισε κυριολεκτικά όταν τού ζήτησα τήν ευχή του γιά τόν αρραβώνα μου μού ευχήθηκε: «Παιδί μου καί παρθενία μετά τόν γάμο». Αυτή η ευχή τού Οσίου Βησσαρίωνα μέ προβλημάτισε πάρα πολύ, είναι αυτό δυνατόν; Τί εννοούσε ο Γέροντας μέ αυτά τά λόγια του; Πέρασαν πολλά χρόνια έγγαμης ζωής καί μετά συνειδητοποίησα τά άγια λόγια του. Τήν απάντηση στό ερώτημά μου: Παρθενία μετά τόν γάμο μού τήν έδωσαν άγιοι Πατέρες καί τήν οποία τήν καταθέτω στήν αγάπη σας.

Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Μετά τήν πτώση τού ανθρωπίνου γένους, οι σαρκικές επιθυμίες, πού είναι φυσικές καί ακούσιες, δέν υπακούουν στόν νόμο τής λογικής, πρέπει νά χρησιμοποιούνται μόνο γιά τήν τεκνογονία, εάν θέλει ο άνθρωπος νά τίς χρησιμοποιεί μέ σωφροσύνη. Ο άγιος Γρηγόριος καταδικάζει όλες τίς άλλες εμπαθείς (δηλ. μέ πάθος), καταστάσεις πού δέν επιδιώκουν τήν παιδοποιΐα αλλά τήν σαρκική ηδονή καί τίς παρομοιάζει μέ τίς εμπαθείς κινή-σεις όμοιες μέ αυτές τών κτηνών.

Ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος λέγει στόν 75ο λόγο του: Η βδελυρά (η σι-χαμερή) ρεύση τού σώματος καί η σμίξη τής καρδίας μέ κάθε πάθος πού γίνε-ται τρόπον τινά μέ ηδονή, (σαρκική), προσφέρεται στόν διάβολο από μάς ως θυσία έτσι καί τά δάκρυα πού βγαίνουν από τήν καρδιά, προσφέρονται στόν Θεό, θυσία ευπρόσδεκτο, καί καθαρίζουν τήν αισχρότητα καί ασχήμια τής εμ-παθούς ηδονής.
Ο άγιος Κασσιανός γράφει: «Η ησυχία βοηθάει πολύ στήν καταπολέμηση τής φιλήδονης επιθυμίας. Όταν δηλαδή δεν προκαλείται κανείς από τά διάφο-ρα θεάματα καί τίς απρεπείς εικόνες, μπορεί νά εργασθεί μέ περισσότερη νή-ψη. Έτσι, θά αποκτήσει πιό καθαρό πνευματικό οφθαλμό καί θά βοηθηθεί στόν αγώνα του γιά τήν κάθαρση τής ψυχής καί τήν οριστική απαλλαγή του από τήν φιλήδονη επιθυμίαΣέ κατάσταση αγνότητας τού σώματος καί τού πνεύματος, κατά τήν οποία μόνο η φυσική κίνηση τής σάρκας ενεργείται (γιά τήν τεκνογο-νία), καί στήν οποία απουσιάζουν εντελώς οι επιθέσεις τής κακής επιθυμίας

Όταν η Αγία Γραφή λέει: «φύλαξε συνεχώς μέ πολλή προσοχή τήν καρδιά σου» (Παροιμ. 4, 23), μάς υποδεικνύει τήν κατάλληλη θεραπεία γιά τήν ίαση τής κακής επιθυμίας.( Εκεί είναι η ρίζα τών αισχρών επιθυμιών)Όλα τά σαρκικά φρονήματά μας από τήν γέννησή τους, (δηλαδή από τήν προσβολή τών πο-νηρών λογισμών), νά τά εξολοθρεύσουμε όσο είναι ακόμη νήπια τής Βαβυλώ-νας (πονηρούς λογισμούς) νά τά συντρίψουμε επάνω στούς βράχους» (Ψαλμ. 136, 9), (πού είναι ο Χριστός),Εκείνος πού υποκύπτει στό πάθος τής αμαρτω-λής επιθυμίας, παραμένει μέσα στήν ντροπή καί στήν ακαθαρσία καί είναι ξένος πρός τήν αγιότητα πού είναι τό θέλημα τού Θεού (Α΄Θεσ/κείς 4, 3) .

Τί νά πεί κανείς γιά τήν σύγχρονη κατάστασή μας, πού τά παρά φύση σαρ-κικά αμαρτήματα νομιμοποιούνται, καί φονεύονται τά έμβρυα!

Τό Πανάγιο Πνεύμα, διά τού προφήτου Δαβίδ, διακηρύσσει: Ο λογικός άνθ-ρωπος πού δημιουργήθηκε «κατ εικόνα καί κάθ ομοίωση» μέ τόνΘεό, συναρι-θμήθηκε χειρότερα καί από τά ανόητα καί άλογα ζώα).(Ψαλμ. 48, 13).

Τί απολογία θά δώσουμε κατά τήν φρικτή καί φοβερή ημέρα τής Κρίσεως τής Δευτέρας Παρουσίας τού Κυρίου; ΕΛΕΟΣ, ΕΛΕΟΣ, ΕΛΕΟΣ, ΚΥΡΙΕ!!!

Σοφοκλέους Οικονόμου, τού εν αγίοις Πατρός ημών Γρηγορίου τού Παλαμά, σελ. 12 125. Παπαδοπούλου Ζηνοβία Η Υπεραγία Θεοτόκος στην ζωή καί στα συγγράμματα τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαμά Διπλωματική εργασία Α.Π.Θ. σελ. 48. Αγίου Συμεών τού Νέου Θεολόγου, κεφάλαια πρακτικά καί θεολογικά, έκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/κη 1969, σελ. 411.

Ησυχίας ορισμός Α) Σημαίνει καταρχάς τήν μόνωση καί τήν σιωπή, πού γεννά η νήψη, αλλά καί τήν πνευματική εγκράτεια, μέ τήν έννοια τής επαγρύπνησης ως πρός τούς λογισμούς καί τήν ανάσχεση τής δραστηριότητας τής φαντασίας καί τού εσωτερικού

(Β) Ονομάζεται η φύλαξη τού νού καί τής καρδιάς, επίσης νήψη, νοερά ησυχία, προσοχή, εγρήγορση καί μνήμη Θεού. Όλα αυτά σημαίνουν ένα πράγμα, ο Σολομών τήν ονόμασε “θεία αίσθηση” (Παροιμ. 1, 7). Η ησυχία συνδέεται μέ τήν άσκηση τής ευχής, οδηγεί δέ στόν από-λυτο σκοπό τής ανθρώπινης ύπαρξης, τή βίωση τής Χάριτος καί τή θέωση. Είναι η βάση όλων τών ευαγγελικών καί αποστολικών διδασκαλιών καί τής μεταμόρφωσης τού ανθρώπου. (σελ. 5). Πρίν απ’ όλα επικεντρώνεται στό πρόσωπο τού Χριστού, είναι Χριστοκεντρική.(σελ. 6)

(Γ) Είναι η επιστροφή στόν Χριστό καί η απόλυτη προσήλωση στό πρόσωπό Του. (σελ. 8).Ολό- κληρη η πατερική ασκητική καί νηπτική παράδοση τής Ορθόδοξης Εκκλησίας διδάσκει περί τής αληθινής λατρείας τού Θεού,η οποία θεμελιώνεται στήν νοερά ησυχία, τήν εσωτερι-κή, μέ άλλα λόγια, ζωή τού ανθρώπου. Αυτό είναι η πηγή τής αυθεντικής ζωής, όπου επικρα-τεί η συνεχής κοινωνία μέ τόν Θέο καί η νοερή αίσθηση τής παρουσίας Του. Οι πατέρες υπο-γραμμίζουν ότι τό πιό σημαντικό είναι νά στέκεσαι μπροστά στόν Θεό μέ τόν νού βυθισμένο στήν καρδιά καί νά συνεχίζεις νά στέκεσαι μπροστά Του, χωρίς διακοπή μέρα καί νύχτα, μέ-χρι τό τέλος τής ζωής σου. (σελ. 7).

Ο άγιος Ησύχιος ορίζει τήν ησυχία ως προσοχή καί αδιά-λειπτη μνήμη τού Ιησού Χριστού. Λέγει ότι η καρδιακή ησυχία είναι η απαλλαγή από κάθε λογισμό, είναι καθαρή, ολοφώτεινη. Παρόμοια καί η νήψη, τήν οποία ο άγιος ονομάζει “καρ-διακή ησυχία”,είναι η οδός κάθε αρετής καί θείας εντολής, πού, όταν τήν ενστερνιστεί ο άνθ- ρωπος γίνεται αίτιος σωτηρίας. Αυτή η ησυχία εκπληρώνει όλες τίς εντολές τής Παλαιάς καί τής Καινής Διαθήκης.( σελ. 7).

Η ΗΣΥΧΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ, ΜΟΝΑΧΗΣ ΘΕΟΣΕΒΗΣ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Π.Θ.
Αββά Κασσιανού, συνομιλίες μέ τούς Πατέρες τής ερήμου, τόμ. Β΄, έκδ. «Ετοιμασία», Αθήνα 2006, σελ. 429 – 435

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.