«Σήμερον ἔαρ μυρίζει» (Ἐξαποστειλάριον Κυρ. Θωμᾶ). Σήμερα μυρίζει ἄνοιξη, διότι συναντόμεθα καί πάλιν στούς Ἱ. Ναούς γιά νά συν-βιώσουμε τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τό γεγονός, δηλαδή, ὅτι συν-αποτελοῦμε τά μέλη τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ. Σήμερα συν-ευρισκόμεθα ἐδῶ γιά νά συν-προσφέρουμε τό μέγα τῆς σωτηρίας μυστήριο, τήν Θεία Λειτουργία.

Βιώνουμε καί πάλιν τήν ἐν Χριστῷ σύναξή μας, πού μέ πολλή προσμονή ἐποθούσαμε ὅλοι δύο ὁλόκληρους μῆνες. Γι̉ αὐτό, μέ πολύ θαυμασμό καί ἀνείπωτη εὐφροσύνη, ἀπευθυνόμεθα στόν Ἀναστημένο Κύριό μας καί μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνωδό ἀνακράζουμε:

«Φιλάνθρωπε, μέγα καί ἀνείκαστον τό πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν Σου˙ ὅτι ἐμακροθύμησας ὑπό Ἰουδαίων ραπιζόμενος, ὑπό Ἀποστόλου ψηλαφώμενος καί ὑπό τῶν ἀθετούντων Σε πολυπραγμονούμενος» (δοξαστικόν ἀποστίχων ἑσπερινοῦ Κυριακῆς Θωμᾶ). Διότι πράγματι! Εἶναι τόσο μεγάλη καί ἀνέκφραστη ἡ φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ, ὥστε χάριν τῆς δικῆς μας σωτηρίας ἀνέχθη καί ἀνέχεται κάθε ταπείνωση. Εἶναι τόσο ἄπειρο καί ἀνείπωτο τό μέγεθος τῆς εὐσπλαχνίας Του, ὥστε Αὐτός, ἄν καί Θεός, ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάμῃ ἐμᾶς θεούς κατά χάριν. Καί ὄχι μόνον αὐτό. Κατεδέχθη ἐξευτελισμούς, ὕβρεις, χαστούκια, μαστιγώσεις, ἐμπαιγμούς, τόν πορφυροῦν χιτῶνα, τό καλάμι, τόν ἀκάνθινο στέφανο καί τέλος τόν σταυρικό θάνατο. Κατεδέχθη νά Τόν ψηλαφίσῃ ὁ μαθητής Του, ὁ Θωμᾶς, γιά νά διαπιστώσῃ, ὅτι πράγματι ἀνεστήθη ἐν σαρκί. Κατεδέχθη τότε, ἀλλά καταδέχεται μέχρι καί σήμερα ἀκόμη, νά ἀσχολοῦνται μέ Αὐτόν περίεργα ὅσοι ἀρνοῦνται νά πιστεύσουν, ὅτι εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος καί Τόν ὑποβιβάζουν στό ἐπίπεδο ἑνός μεγάλου διδασκάλου ἤ ἑνός σοφοῦ, ἀλλά τίποτε περισσότερο.

Καί γι̉ αὐτό δέν μποροῦν νά κατανοήσουν, μέ τήν μικρή ἀνθρώπινη λογική τους, τί εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία. Ἡ Θεία Λειτουργία, ὅμως, εἶναι ἕνα μεγάλο καί ἀκατάληπτο μυστήριο. Εἶναι ἐπανάληψις τοῦ Μυστικοῦ Δείπνου. Τότε ποῦ «λαβών ὁ Ἰησοῦς ἄρτον καί εὐλογήσας…δούς τοῖς μαθηταῖς εἶπεν˙ λάβετε φάγετε, τοῦτό ἐστι τό σῶμά μου. Καί λαβών ποτήριον καί εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων˙ πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτο γάρ ἐστι τό αἷμά μου» (Ματθ. 26, 26-28. Πρβλ. Μαρ. 14, 22-25, Λουκ. 22, 17-20). Καί διευκρίνησε, ὅτι «ἐάν μή φάγητε τήν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καί πίητε αὐτοῦ τό αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωήν ἐν ἑαυτοῖς. Ὁ τρώγων μου τήν σάρκα καί πίνων μου τό αἷμα ἔχει ζωήν αἰώνιον, κἀγώ ἀναστήσω αὐτόν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ» (Ἰω. 6, 53-54), διότι οὗτος «ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Αὐτ. 6, 56). Καί στήν Σαμαρείτιδα εἶπε: «ὅς δ̉ ἄν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ μή διψήσῃ εἰς τόν αἰῶνα, ἀλλά…γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγή ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰω. 4, 14).

Ὅποιος πιστεύει, ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι Θεός, ἀποδέχεται καί τούς λόγους Του. Καί γνωρίζει, ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι πηγή ὕδατος πού ἀναβλύζει μέσα του τήν αἰώνια ζωή, εἶναι Κοινωνία Θεοῦ, Κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ˙ Αὐτοῦ ἀπό τόν Ὁποῖον προῆλθαν τά πάντα καί ὑπάρχουν τά πάντα καί ὁ Ὁποῖος ζωογονεῖ τά πάντα. Ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι δῶρο θεόσδοτο. Εἶναι τό μυστήριο τῆς θεοκοινωνίας. Εἶναι τό θαῦμα τῆς μεταλήψεως τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ. Εἶναι τό φάρμακο τῆς ζωῆς καί τῆς ἀθανασίας.

Ἡ Θεία Κοινωνία δέν εἶναι πηγή μεταδόσεως ἀσθενειῶν, ὅπως δυστυχῶς ἰσχυρίζονται πολλοί πού δέν κατανοοῦν τό μέγα αὐτό μυστήριο. Τό Σῶμα καί Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, μέ ὅποιο τρόπο καί ἄν κοινωνεῖται, μεταλαμβάνεται «εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καί σώματος». Ἀπόδειξις περίτρανος αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, εἶναι οἱ ἱερεῖς τῶν νοσοκομείων, οἱ ὁποῖοι μετά τήν μετάληψη τῶν ἀσθενῶν στούς θαλάμους, καταλύουν, δηλαδή κοινωνοῦν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει στό ἅγ. Ποτήριο καί παρά ταῦτα οὐδείς ἔχει λοιμῶδες νόσημα. Πῶς εἶναι δυνατόν; Εἶναι δυνατόν, διότι ὅπου ἐνεργεῖ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ὅλα εἶναι δυνατά.

Κατά τήν Θεία Λειτουργία, μέ τήν δύναμη τοῦ Θεοῦ, τό ψωμί καί τό κρασί μεταβάλλονται σέ Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ. Πῶς; Ὁ Θεός γνωρίζει, ὁ Ὁποῖος ἐνεργεῖ αὐτό τό μεγάλο καί παράδοξο μυστήριο. Ἐκεῖνος γνωρίζει πῶς ἐδημιούργησε τόν κόσμο. Ἐκεῖνος γνωρίζει πῶς ὁ Υἱός Του ἔγινε καί ἄνθρωπος. Ἐκεῖνος γνωρίζει πῶς μεταβάλλει τό ψωμί καί τό κρασί στό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Υἱοῦ Του, ὥστε ἐμεῖς, κάθε φορά πού μεταλαμβάνουμε, νά κοινωνοῦμε καί τῆς θεότητος καί τῆς ἀνθρωπότητος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

«Δεῦτε,» λοιπόν,

Ἀδελφοί μου Περιπόθητοι,

Παιδιά τοῦ Χριστοῦ Ἀγαπημένα,

«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν…ἀφθαρσίας πηγήν ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ, ἐν ᾧ στερεούμεθα» (Καταβασία Γʼ ὠδ. Καν. Πάσχα). Ἐλᾶτε νά πιοῦμε ποτό καινούργιο, πρωτοφανές καί πρωτάκουστο˙ ποτό πού σάν πηγή ἀθανασίας ἀνέβλυσε ἄφθονο ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ˙ ποτό πού μᾶς κάνει ἀκλόνητους στήν πίστη μας. «Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γενήματος, τῆς θείας εὐφροσύνης…βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν» (1ον τροπ. Ηʼ ὠδ. Καν. Πάσχα). Ἐλᾶτε νά κοινωνήσωμε τό νέο καρπό τῆς ἀμπέλου, τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού μᾶς παρέχει θεία εὐφροσύνη καί μᾶς ἀξιώνει νά προγευόμεθα τήν βασιλεία Του. Μέ αὐτά τά ὡραῖα λόγια μᾶς προσκαλεῖ ὁ μέγας δογματολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας ἁγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός νά γευθοῦμε τό Πανάγιο Σῶμα τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ πού ἐσταυρώθη γιά τήν σωτηρία μας καί τό Πανακήρατο Αἷμά Του, πού ἔρρευσε ἀπό τίς πανάγιες πληγές Του καί ἐπότισε τά ἄγονα βράχια τοῦ Γολγοθᾶ, γιά νά ξεδιψάσῃ καί τίς δικές μας διψασμένες ψυχές, νά τίς δροσίσῃ, νά τίς εἰρηνεύσῃ καί νά τίς ἀφθαρτίσῃ μέ τήν Χάρη Του.

Καί ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς προσκαλεῖ ʽʼ Τρυφήσατε πάντεςʼʼ ʽʼ Ἡ τράπεζα γέμειʼʼ. ʽʼ Ὁ μόσχος πολύς, μηδείς ἐξέλθῃ πεινῶνʼʼ. Ἐλᾶτε ὅλοι νά χορτάσετε μέ τόν Μόσχο τόν σιτευτό, τόν Ὁποῖο ὁ οὐράνιος Πατέρας μας θυσιάζει γιά νά εὐφρανθοῦμε ὅλοι, νηστεύσαντες καί μή νηστεύσαντες. Ἡ Ἁγία Τράπεζα εἶναι γεμάτη ἀπό τόν Ἀμνό τοῦ Θεοῦ πού προσφέρεται γιά τήν σωτηρία μας. Ἀπολαύσατε ὅλοι τό συμπόσιο τῆς πίστεως.

Καί μαζί μέ τούς ἁγίους καί ἐγώ,

Ἀδελφοί μου,

ὁ ταπεινός Ἐπίσκοπος καί Πατέρας σας πνευματικός, ἐπειδή ὅλο αὐτό τό διάστημα ἐστερήθητε, παρά τήν θέλησή σας, τοῦ Ποτηρίου τῆς Ζωῆς, δίδω εὐχή καί εὐλογία σέ ὅλους ὅσους ἐπιθυμοῦν, νά κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, ἔστω καί ἄν δέν εἶναι κατάλληλα προετοιμασμένοι. Γι̉ αὐτό καί οἱ Ἀδελφοί μου Συμπρεσβύτεροι θά παρακαλέσουν τώρα τόν Κύριο νά σᾶς συγχωρήσῃ ἀπό ὅ,τι σᾶς βαρύνει, ὥστε ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ νά προσέλθετε στήν Ἱερά Κοινωνία.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ πολλές πατρικές εὐχές καί βαθειά ἀγάπη

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΣΑΣ

† Ο ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, ΒΟΥΛΑΣ, ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.