Γλυφάδας Αντώνιος: Απάντησις σέ άρθρο τού κ. Βαβούσκου σχετικώς μέ βάπτιση στήν Βουλιαγμένη.

Εδιάβασα μέ πολλή προσοχή τό άρθρο πού εδημοσίευσε πρόσφατα ο αξιότιμος κ. Αναστ. Βαβούσκος μέ τίτλο Η βάπτιση στήν Γλυφάδα καί η κανονική αποτίμηση της. Όμως, παρά τόν σεβασμό πού τρέφω πρός τό πρόσωπό του καί τήν επιστημονική του κατάρτιση, διαφωνώ απολύτως ως πρός τό συμπέρασμά του, ότι η επιστολή τού Σεβ. Αρχιεπισκόπου Αμερικής πρός εμέ ήταν εγκυρότατη. Καί τούτο, διότι ο κ. Βαβούσκος δέχεται ως δεδομένο, ότι ο Σεβ. Αμερικής, στήν επιστολή πού μού απέστειλε γιά νά λάβη τήν άδεια μου νά τελέση τήν βάπτιση, ανέφερε ορθά όλα τά στοιχεία πού απαιτούνται γιά νά λάβη τήν άδεια βαπτίσεως τών δύο παιδιών. Αλλ αυτό δέν είναι σωστό, διότι η αναφορά του στήν οικογένεια στήν οποία αυτά ανήκουν ήταν παραπλανητική. Καί ήταν παραπλανητική, διότι τά παιδιά αυτά δέν ανήκουν σέ οικογένεια, όπως αυτή νοείται κατά τήν διδασκαλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό τό σημείο, όμως, ο κ. Βαβούσκος τό ξεπερνά χωρίς καθόλου νά τό αγγίξη. Ή μάλλον, από τά γραφόμενά του προκύπτει τό εντελώς αντίθετο συμπέρασμα από αυτό στό οποίο καταλήγει. Διότι, όπως γράφει, δόθηκε η σχετική άδεια γιά τήν τέλεση τού μυστηρίου… αφού κατά τήν εδραία πεποίθηση τού παρέχοντος τήν άδεια Μητροπολίτη, η άδεια εδίδετο γιά τήν τέλεση βαπτίσεως δύο τέκνων ανηκόντων σέ οικογένεια, όπως αυτή νοείται κατά τήν διδασκαλία τής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Καί όντως εις εμέ είχε δημιουργηθή αυτή η πεποίθησις, όπως ήταν φυσικό από τήν ανάγνωση τής επιστολής τού Σεβασμιωτάτου. Πλήν όμως, η πεποίθησίς μου ήταν πεπλανημένη, εφ όσον στήν πραγματικότητα δέν υπάρχει οικογένεια κατά τήν ως άνω πολύ ορθή περιγραφή τού κ. Βαβούσκου.

Ο Σεβασμιώτατος Αμερικής, όμως, άν καί εγνώριζε, ότι τά παιδιά αυτά ανατρέφονται από δύο πρόσωπα τού ιδίου φύλλου, δηλαδή από οικογένεια μή νοουμένη κατά τήν διδασκαλία τής Ορθοδόξου Εκκλησίας, εν τούτοις τήν ωνόμασε οικογένεια καί δι αυτού τού τρόπου μέ παρεπλάνησε.

Βεβαίως, όπως γράφει ο κ. Βαβούσκος, οι εφημέριοι τού Ναού θά έπρεπε νά είχαν διαπιστώσει τό πρόβλημα, από τά απαιτούμενα έγγραφα καί νά μέ είχαν ενημερώσει. Δυστυχώς, οι εφημέριοι δέν ενήργησαν ορθώς, διότι στηριζόμενοι εις τό γεγονός, ότι ο θείος τού ενός εκ τών δύο ανατρεφόντων τά παιδιά αυτά είναι γνωστός εις αυτούς καί τακτικά εκκλησιαζόμενος, απεδέχθησαν νά τούς δοθούν τά έγγραφα κατά τήν ώρα τής βαπτίσεως, όπως λανθασμένα έχουν πράξει εν αγνοία μου καί εις ετέρας περιπτώσεις γνωστών προσώπων, καθώς μού ανέφεραν μετά τήν εν λόγω βάπτιση. Ως εκ τούτου δέν εγνώριζαν εκ τών προτέρων ποίοι ήσαν οι ανατροφείς τών παιδιών, προκειμένου νά μέ ειδοποιήσουν εγκαίρως.

Εικάζω δέ, ότι οι ανατροφείς τών παιδιών εσκεμμένως ίσως παρεκάλεσαν νά φέρουν τά έγγραφα τήν ώρα τής βαπτίσεως, προκειμένου νά συλλάβουν εξαπίνης τούς ιερείς, διότι πέρισυ είχαν φέρει τό ένα παιδί γιά σαραντισμό καί ο ιερεύς ηρνήθη νά τόν τελέση, εφ όσον δέν έφερε τό παιδί η μητέρα του. Βεβαίως κατά τόν σαραντισμό δέν τηρούνται έγγραφα καί δέν ζητούνται επώνυμα. Γι αυτό καί οι ιερείς δέν υποψιάσθησαν τί θά συνέβαινε. Οι ανατρέφοντες τά παιδιά, λοιπόν, προκειμένου νά μή συναντήσουν τήν ιδία άρνηση καί στήν βάπτιση, εμεθόδευσαν δεόντως τήν κατάθεση τών εγγράφων τήν ώρα τής βαπτίσεως.

Πέραν δέ τούτων προφανώς καί υφίσταται πρόβλημα ως πρός τήν κανονικότητα τής βαπτίσεως, εφ όσον κατά τήν τέλεσή της, ως παρασχών τήν άδεια Μητροπολίτης, είχα πλάνη περί τά πράγματα, η δέ εκ τών υστέρων γνώσις τούτων δέν συνιστά αποδοχή τους εκ μέρους μου, όπως αποδεικνύεται από τήν αναφορά μου πρός τήν Ι. Σύνοδο.

Εν κατακλείδι, εάν εγνώριζα εγκαίρως, ότι τά παιδιά αυτά δέν ανήκουν σέ οικογένεια αποδεκτή από τήν Ορθόδοξο Εκκλησία, αφ ενός μέν θά παρεκάλουν τόν Σεβ. Αμερικής νά μή προσέλθη στήν βάπτιση, αφ ετέρου δέ δέν θά επέτρεπον ούτε στούς ιερείς νά τήν τελέσουν καί παραλλήλως θά απευθυνόμην στήν Ι. Σύνοδο, ως Προϊσταμένη μου Αρχή, προκειμένου νά μού υποδείξη τό πρακτέον γιά μιά τέτοια πρωτοφανή περίπτωση.

Βούλα, 1η Αυγούστου 2022

Ο Γλυφάδας,
Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.