Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατο, 18ην Ιανουαρίου, παρέθεσε γεύμα εις την Πατριαρχικήν εόρτιον Τράπεζαν προς τούς Μουσικολ. Ιεροψάλτας τής Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως καί τών παρακειμένων Ι. Μητροπόλεων, ενώ επίσης ευλόγησε τήν Αγιοβασιλόπιτταν τού Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, του νομίσματος λαχόντος τού Μουσικολ. κ. Σταματίου – Νικολάου Κίσσα, Άρχοντος Πρωτομαίστορος, Προέδρου τού εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως.

Κατά τήν επακολουθήσασα ακρόαση, τήν Α. Θ. Παναγιότητα προσεφώνησε ο Πρόεδρος τού Συνδέσμου Μουσικολ. κ. Γεώργιος Μπακόπουλος, Άρχων Β’ Δομέστικος τής Μ.τ.Χ.Ε., αναπτύξας τις αναδιαρθρωτικές αλλαγές εις τήνλειτουργίαν τού Συνδέσμου καί απαριθμήσαςτάς προγραμματιζομένας δραστηριότητας αυτού κατά τό αρξάμενον έτος, απήντησε δέ ο Παναγιώτατος, απευθύνας πατρικάς παραινέσεις, επιδαψιλεύσα τή νευλογίαν Του επ᾿αυτούς καί διανέμοντας τήν Επετηρίδα-Τυπικόντού έτους 2020.

Εκ του Πατριαρχείου.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΦΙΛΩΝ ΠΕΡΑΝ
ΜΟΥΣΙΚΟΛ. κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΑΡΧΟΝΤΟΣ Β΄ ΔΟΜΕΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Μ.τ.Χ.Ε.,
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΥΠΟ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΓΕΥΜΑ
ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ.

(ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 18η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020)

Παναγιώτατε Πάτερ καὶ Δέσποτα,

Τὸ Δ.Σ. καὶ τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν, οἱ ἱεροψάλτες τῆς Ἁγιωτάτης Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀλλὰ καὶ τῶν πλησιοχώρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἀνταποκρίνονται γηθοσύνως στὴν ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς εὐγενῶς ἀπευθυνθεῖσαν πρόσκλησιν, μετ’ αἰσθημάτων τιμῆς, εὐγνωμοσύνης, σεβασμοῦ καὶ υἱικῆς πρὸς Αὐτὴν ἀφοσιώσεως. Ἵστανται ἐνώπιον Αὐτῆς, ἐκφράζοντες εἰς ἔτι μίαν φορὰν θερμὰς εὐχαριστίας διὰ τὸ πατρικὸν Αὐτῆς ἐνδιαφέ¬ρον, τὸπαντοιοτρόπως ἐκφραζόμενον,ἀφενὸς μὲν πρὸς τὴν πατρῴαν ἡμῶν Ἐκκλησιαστικὴν Μουσικήν, ἀφετέρου δὲ πρὸς τὸν γεραρὸν ἡμῶν Σύνδεσμον. Τὸ πρὸ διμήνου νεοεκλεγὲν καὶ εἰς σῶμα συγκροτηθὲν Δ.Σ., μὲ πλήρη συναίσθησιν τοῦ βάρους τῆς ἀποστολῆς καὶ τῆς εὐθύνης, τὴν ὁποίαν ἡ Γενικὴ Συνέλευσις τῶν συναδέλφων ἱεροψαλτῶν, μέσα ἀπὸ νομότυπη καθ’ ὅλα καὶ δημοκρατικὴ διαδικασία τοῦ ἀνέθεσε, διαβεβαιοῖ ἀπὸ τοῦ βήματος αὐτοῦ τὴν Ὑμετέραν Παναγιότητα, διὰ τὴν θέλησιν καὶ ἀπόφασιν ὅλων ἡμῶν ὅπως, μὴ φειδόμενοι κόπου καὶ χρόνου, ἐργασθῶμεν διὰ τὴν προαγωγὴν καὶ ἀναγέννησιν τοῦ ἱστορικοῦ Συνδέσμου.

Παρακαλοῦμε,Παναγιώτατε, ὅπως μᾶς ἐπιτραπῇ ἡ ἔκθεσις ἕνὸς συνοπτικοῦ ἀπολογισμοῦ πεπραγμένων τοῦ παρελθόντος ἔτους, ὁ ὁποῖος θεωροῦμε ὅτι εἶναι θετικός, ἀπόροια καὶ ἐπακόλουθον συνεποῦς, ὀργανωμένης καὶ στοχευμένης ἐπιδιώξεως, καὶ καρπὸς ἀγαστῆς συναδελφικῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ..

α) Στὸν διοικητικὸν τομέα, τὸ Δ.Σ. κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν συνῆλθε σὲ δεκατρεὶς συνεδριάσεις, κατὰ τὶς ὁποῖες συνεζητήθησαν ποικίλα θέματα, ἐλήφθη-σαν ἀποφά¬σεις, μετὰ ἀπὸ γόνιμες ζυμώσεις καὶ ἐλεύθερο διάλογο, ἐντὸς εὐπρεποῦς καὶ κοσμίου πάντοτε κλίματος. Ἐπικαιροποιήθηκε ἡ λίστα μελῶν τοῦ Συνδέσμου μὲ ἐγγραφὲς νέων μελῶν, μετὰ ἀπὸ προσωπικὴ προσέγγισή τους, ἀλλὰ καὶ ἐπανεγγραφὴ καὶ ἐπαναδραστηριοποίηση μελῶν τὰ ὁποῖα εἶχαν ἀποστασιοποιηθεῖ.

β) Σχετικῶς μὲ τὴν χορῳδίαν τοῦ Συνδέσμου, πραγματοποιήθησαν βάσει τηρουμέ¬νου ἡμερολογίου, 26 δοκιμές (πρόβες) γιὰ τὶς καθιερωμένες, καὶ ὄχι μόνον, ἐμφανί¬σεις τῆς χορῳδίας, μὲ προσέλευσιν καθ’ ἑκάστην ἑβδομάδα, βάσει τηρου-μένου πα¬ρου¬σι¬ολο¬γίου, 12 ἕως 18 μελῶν, κατὰ μέσον ὅρο. Ἡ ἀπόδοσις τῆς χορῳδίας ὑπῆρξεν ἐπιτυχῆς κατὰ τὶς ἐμφανίσεις αὐτῆς, τόσον ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Παναγίωτου Νεοχωρίτου,εἰς τὸν Ἑσπερινὸν τῆς 24ης Μαρτίου, Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, καὶ εἰς τὸν Κατανυκτικὸν Ἑσπερινὸν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Εἰσοδίων Πέραν, ὅσον καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Ἄρχοντος Λαμπα¬δαρίου τῆς Μ.τ.Χ.Ε., κ. Στυλιανοῦ Φλοίκου,εἰς τὴν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου διωργανωθεῖσαν ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς θρονικῆς Ἑορτῆς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκδήλωσιν, παρουσίᾳ κορυφαίων θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν παραγόντων ἐντεῦθεν καὶ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ.

γ) Σχετικῶς μὲ τὰ μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια, κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν, μὲ ὁμάδα 10 μαθητῶν, ἡλικίας 7-12 ἐτῶν. Οἱ μαθητὲς αὐτοί, καθ’ἑκάστην Κυριακὴν συμμετέχουν ἀπὸ τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων εἰς τὴν Θείαν Λειτουργίαν, κάνοντας ἤδη αἰσθητὴν τὴν παρουσίαν τους, δίδον¬τας ἰδιαίτερον χρῶμα μὲ τὴν ἁπλὴν συμψαλμώδησή τους καὶ θυμίζοντας κατὰ κοινὴν ὁμολογίαν τὶς παλαιὲς ὄμορφες ἐποχὲς τῶν Πατριαρχικῶν Ἀναλογίων. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας ἐκγυμνάζονται σὲ πρακτικὸ ἐπίπεδο, ὑπὸ τοῦ ὁμιλοῦντος, μαθαίνοντας βασικοὺς ὕμνους, τροπάρια κ.τ.ὁ. τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Θείας Λειτουργίας ὡς καὶ λοιπῶν ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Ἐκ τῆς ὁμάδος αὐτῆς, τέσσαρα μέλη, ἤδη ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Φεβρουαρίου, διδάσκονται ὑπὸ τοῦ ὁμιλοῦντος καὶ τὴν θεωρίαν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Δειλὰ – δειλὰ ξεκινοῦν τὸ ταξίδι τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἐπαφῆς μὲ τὴν τοῦ Δαμασκηνοῦ Τέχνην.

Ἐκ παραλλήλου δέ, ἐσυνεχίσθησαν καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος καὶ συνεχί-ζονται καὶ ἐφέτος τὰ μαθήματα πολίτικης λύρας ἀπὸ τὸν Μουσικολ. κ. Χρῆστον Ψωμιάδην, ὡς καὶ τὰ μαθήματα πιάνου καὶ θεωρίας εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς ἀπὸ τὴν Εὐγεν. κυρίαν Φωτεινήν – Ἀσηνὲθ Κοκκάλα.

δ) Στὸ ἐκδοτικὸ ἔργο, μετὰ ἀπὸ τὴν ἐπετειακὴν ἔκδοσιν, ὑπὸ τὸν τίτλον: Σύνδεσμος Μουσικοφίλων Πέραν, 1948 -2018, 70 ἔτη ζωῆς καὶ δράσεως (Δεκ. 2018), ἀκολούθησε ἡ παραγωγὴ κασετίνας, περιεχούσης 2 δίσκους DVD, ἡ ὁποία περι-λαμβάνει τὸ σύ¬νολον τῶν ἑορτασμῶν τῶν 70χρόνων τοῦ Συνδέσμου, οἱ ὁποῖοι πρα-γμα¬τοποιήθησαν,ὡς γνωστόν, στὸν Ἱ. Ναὸν Ἁγίας Τριάδος Ταξείμ.

Ἐξάλλου, μὲ ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ. υἱοθετήθηκε ὡς προστάτης Ἅγιος διὰ τὸν Σύνδεσμόν μας ὁ Ἅγιος Παῦλος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, ὁ Ὁμολογητής. Ἡ ἀπόφασις αὐτὴ ἔτυχε καὶ τῆς Ὑμετέρας εὐλογίας, βάσει τῆς ὁποίας τὴν Τρί¬την, 5 Νοεμβρίου 2019, ὁ Σύνδεσμος ἑόρτασε διὰ πρώτην φορὰν τὸν προστάτην του Ἅγιόν του, τελῶντας Μέγα Πανηγυρικὸν Ἑσπερινὸν εἰς τὸν Ἱ. Ναὸν Ἅγίου Γεωργίου Ἐδιρένκαπου.

Τὸ 2019 δυστυχῶς ἐπεφύλαξε δι’ ἡμᾶς καὶ λυπηρὰ γεγονότα. Ὁ λίαν ἀγαπητὸς καὶ πολυσέβαστος Ἄρχων Λαμπαδάριος τῆς Μ.τ.Χ.Ε., Ἰωάννης Χαριατίδης, καὶ ὁ ἐκ τῶν παλαιῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου μας, Ἀρχιμ. Πρόδρομος Ἀναστασιάδης, ἐξεμέτρησαν τὸ ζῆν καὶ ἀπῆλθαν τοῦ ματαίου τούτου κόσμου.

Ἂς εἶναι ἡ μνήμη αὐτῶν αἰωνία.

Στὸν παρόντα ἀπολογισμό, ὀφειλετικῶς καὶ εὐγνωμόνως πρέπει νὰ μνημονεύσουμε καὶ νὰ ἀναδείξουμε, τὴν λίαν σημαντικὴν καὶ εὐγενῆ χειρονομίαν τῆς, τακτικῆς ἢ ἐφάπαξ, οἰκονομικῆς συνδρομῆς Κοινοτήτων τῆς Πόλεώς μας πρὸς τὸν Σύνδεσμον. Αὐτὲς ἦσαν: Κοινότης Μ. Ρεύματος, Φερίκιοϊ, Μακροχωρίου, Μεσαχώ-ρου, Σταυροδρομίου καὶ Κουζκουντζουκίου.Ἐκφράζονται θερμές, θερμότατες εὐχαριστίες.

Προτεραιότητα τοῦ νέου Δ.Σ., μὲ τὴν ἔναρξιν τῆς διετοῦς θητείας αὐτοῦ, γί-νεται ἡ ὁμα¬λή, συνεχὴς καὶ ἀπρόσκοπτος προετοιμασία καὶ ἐκγύμναση τῆς χορῳ-δίας τοῦ Συνδέ¬σμου, μὲ ρεαλιστικὸν προγραμματισμὸν καὶ ἐν πνεύματι ἐξωστρε-φείας καὶ στο¬χευμένης συμμετοχῆς της, σὺν τῷ χρόνῳ, στὸ εὐρύτερο ψαλτικὸ γίγνε¬σθαι.
Παραλλήλως, ἀποφασίσθηκε ἤδη καὶ σχεδιάζεται ἡ ψηφιοποίηση ὅλου τοῦ μου¬σικοῦ ψαλτικοῦ ἀρχείου (χειρόγραφα) τοῦ Συνδέσμου, ἀπὸ τὶς δεκαετίες τοῦ 1950 καὶ ἐντεῦθεν. Πρόκειται γιὰ σημαντικότατο ἱστορικὰ ἀρχειακὸ ὑλικό, καθότι μᾶς φέρνει ἄμεσα σὲ ἐπαφὴ μὲ τὶς σπουδαῖες μορφὲς τῶν δασκάλων, ἀλλὰ καὶ τῶν λοι¬πῶν ἱεροψαλτῶν – ἑρμηνευτῶν ἐκείνων τῶν δεκαετιῶν.

Τέλος, ἐπίκειται, ἐντὸς τοῦ τρέχοντος ἔτους, ἡ ἔκδοσις βιβλίου μὲ σειρὰν ἀνεκδότων μελῶν τοῦ ἀειμνήστου Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου, σημαντικωτάτου δασκάλου τοῦ παρελθόντος, τοῦ καὶ χρηματίσαντος καθηγητοῦ τῆς μουσικῆς ἐν τῇ Θεολογικῇ Σχολῇ τῆς Χάλκης.

Ἀπὸ τῆς θέσεως αὐτῆς καὶ ἐκ μέρους καὶ τῶν λοιπῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., ἐκφράζω εὐχαριστίες πρὸς τοὺς Ἄρχοντας Πρωτοψάλτην καὶ Λαμπαδάριον τῆς Μ.τ.Χ.Ε., διὰ τὴν συνεργασίαν τους, πρὸς τοὺς λοιποὺς Ἄρχοντας καὶ ἱεροψάλταςσυναδέλφους,διὰ τὴν προθυμίαν τους δι’ ὁμαλὴν καὶ ἀπρόσκοπτον συνοδοιπορίαν ἐντὸς τῆς χο¬ρῳδίας τοῦ Συνδέσμου.

Ἀξίζει δὲ νὰ ἐκφρασθοῦν καὶ πάλιν τὰ εὐγνώμονα αἰσθήματα ὅλων μας πρὸς τὸ σεβαστὸν πρόσωπον τοῦ Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου κ. Θεοδώρου, διὰ τὴν συνεχῆ ἀρρωγὴν καὶ τὴν ἐν γένει θετικὴν διάθεσιν καὶ βοήθειαν, πρὸς τὸ Δ.Σ., ἀλλὰ καὶ τὸν Σύνδεσμον ἐν γένει.

Χαιρετίζομεν, ἄλλωστε, μετὰ χαρᾶς τὴν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν παρουσίαν τοῦ Προέδρου τοῦ ἐν Ἀθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως, Ἄρχον-τος Πρω¬τομαΐ¬στορος κ. Σταματίου Κίσσα, μετὰ λοιπῶν ἐκλεκτῶν συναδέλφων, ψαλ¬τικῶν τέκνων τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Ἐπὶ δὲ τῇ αὐριανῇ χειροθεσίᾳ, ὑπὸ τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς, τοῦ Μουσικολογιωτάτου, ἐγκρίτου νομικοῦ, κ. Χαραλάμπους Σιούφα, τοῦ ἐπὶ πολλὰ εὐεργετή¬σαντος τὸν Σύνδεσμόν μας, κατὰ τὸ παρελθόν, καὶ συμβαλόντος καταλυτικῶς εἰς τὴν πλήρη ἀνακαίνισιν τοῦ Ἐντευκτηρίου μας (2008), ἀναφωνοῦμεν τό «ἄξιος», ἐκφράζον¬τες πάλιν καὶ πολλάκις εὐχαριστίας διὰ τὴν φιλογενῆ αὐτοῦ προσφοράν.

Περαίνοντες, Παναγιώτατε, τὸν ἀπολογισμὸν ἡμῶν, ἐξαιτούμεθα ταπεινῶς τὰς πολυτίμους πατρικὰς εὐχὰς καὶ εὐλογίας τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγι-ότητος. Παρακα¬λοῦμεν Αὐτὴν ὅπως ἐπιδαψιλεύσῃ αὐτὰς εἰς σύμπαντα τὸν ἱεροψαλ¬τικὸν κόσμον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρὸς πρόοδον, καλλιέργειαν καὶ ἐπίτευξιν τῶν στόχων τοῦ Δ.Σ., ἀσφαλῶς, πρωτίστως ὅμως, πρὸς μακροημέρευσιν τοῦ γεραροῦ Συνδέσμου Μουσικοφίλων Πέραν.
Εἰς πολλὰ ἔτη, Παναγιώτατε!

Στο μεταξύ, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, το Σάββατο, συνοδευόμενος υπό του Πανοσιολ. Διακόνου κ. Γρηγορίου, Υπογραμματέως της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, επεσκέφθη τον εορτάσαντα κατ’ αυτήν τα ονομαστήριά του Σεβ. Μητροπολίτην Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιον, εν τη έδρα της Ι. Μητροπόλεως, προς τον οποίον εξέφρασε τας συγχαρητηρίους ευχάς Του.

Τον Παναγιώτατον υπεδέχθη ενθέρμως ο Σεβ. Ποιμενάρχης περιστοιχούμενος υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Αραβισσού κ. Κασσιανού και του ι. κλήρου της Επαρχίας αυτού.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.