Υπὸ Γέροντος Χαλκηδόνος Ἀθανασίου

Ἡ Δρ. M. Fındıkgil ἐξέδωσε ἐσχάτως εἰς τὸ περιοδικὸν Sankt Georgs Blatt τοῦ Αὐστριακοῦ Κολλεγίου τοῦ Ἁγ. Γεωργίου ἐν Κων/πόλει, μικρὰ καὶ ἐνδιαφέροντα ἄρθρα ὑπὸ τὸν τίτλον: “Καλοκαιριναὶ ἕδραι τῶν πρεσβειῶν τῆς Πόλεως”1, αἱ ὁποῖαι εὐρίσκονται εἰς μαγευτικὰς θέσεις τῶν παραλίων τοῦ Βοσπόρου καὶ συνιστοῦν μνημειώδη ξύλινα ἢ πέτρινα τοῦ 19. κυρίως αἰῶνος καὶ εἰς διαφόρους ρυθμοὺς κατασκευασθέντα κτήρια, πολλάκις ἐντὸς μεγάλων καταπρασίνων κήπων. Τὰ κτήρια αὐτὰ τὰ ὁποῖα κοσμοῦν ὡς μαργαρῖται τὸ Κατάστενον, τεκμαίρουν ὄχι μόνον τὰς ἀγαθὰς σχέσεις τῆς τότε Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας μὲ τὰς Μεγάλας Δυνάμεις τῆς Δύσεως, ἀλλὰ καὶ τὸ πνεῦμα τῆς ἀνοχῆς καὶ τοῦ κοσμοπολιτικοῦ χαρακτῆρος αὐτῆς.
Ἡ κ. Fındıkgil τυγχάνει ἀπόφοιτος τοῦ Πολυτεχνείου τῆς Πόλεως καὶ ἔχει δώσει διαφόρους διαλέξεις εἰς τὴν Γερμανίαν (Πανεπιστήμια Βερολίνου, Darmstadt, Karlsruhe). Διδάσκει δὲ εἰς τὴν Σχολὴν Μηχανικῆς καὶ Ἀρχιτεκτονικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Gelişim τῆς Πόλεως ἐνῶ ἔχει διδάξει ἐπίσης καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Okan καὶ εἰς τὸ Πολυτεχνεῖον τῆς Gebze.

Εἰς τὸ ἄρθρον V περὶ τῆς πρεσβείας τῆς Γαλλίας, τῆς ὁποίας τὸ κτήριον ἀνῆκε εἰς τὴν πλουσίαν Φαναριώτικην οἰκογένειαν τοῦ Ὑψηλάντου, ἀναφέρει ὅτι πολλὰ κειμήλια καὶ ἀξιόλογα ἔργα τῶν κτηρίων αὐτῶν κατεστράφησαν ἐκ τῶν συνήθων πυρκαϊῶν τῆς Πόλεως, ὅπως σήμερον, πολλὰ μέγαρα τῆς παραλίας συχνάκις γίνονται παρανάλωμα τοῦ πυρὸς ἐκ ποικίλων λόγων, ὅπως χάριν τῆς κατασκευῆς νέων, ἀκηδείας, ἀτυχημάτων κλπ., ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἰδιοκτητῶν των, ἐνῶ ἐνίοτε εἰσέρχονται -Κύριε ἐλέησον- διερχόμενα πλοῖα ἐντὸς αὐτῶν, τῶν κυβερνητῶν αὐτῶν ὑπνούντων καὶ κοιμωμένων ἢ λόγῳ ἀβλεψίας καὶ ἀτυχημάτων!
Μεταξὺ λοιπὸν τῶν ἔργων τῆς τέχνης αὐτῶν, περιλαμβάνεται καὶ μία προσωπογραφία τοῦ Σουλτάνου Selim III, ὑπὸ τοῦ διαπρεποῦς ἀνακτορικοῦ ζωγράφου Κωνσταντίνου Κυζικηνοῦ (Kapıdağlı)2, ὁ ὁποῖος ἐφιλοτέχνησε 29 πορτραῖτα Ὀθωμανῶν Σουλτάνων (Λεύκωμα J. Young)3. Τὸ ἔργον τοῦτο ἐδωρήθη προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ Σουλτάνου εἰς τὸν Γάλλον πρέσβην Sebastiani. Τὰ ἔργα τοῦ Κυζικηνοῦ (1789-1870) εἶναι κοσμικὰ καὶ θρησκευτικά εὑρίσκονται εἰς τὸ Μουσεῖον τοῦ Topkapı καὶ ναοὺς τῆς Κων/πόλεως. Ἠκολούθη δὲ τὴν νατουραλιστικὴν τεχνοτροπίαν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.