«Καί ἔσται χαρά σοι καί ἀγαλλία­σις καί πολ­λοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐ­τοῦ χαρήσονται» (Λουκ. 1.14).

Τά προφητικά λό­για τοῦ ἀγγέλου πρός τόν εὐσεβῆ ἱε­ρέα Ζαχαρία γιά τόν προφήτη πού ἐπρόκειτο νά γεννηθεῖ ἐπαληθεύονται σήμερα μέ τή γέννηση τοῦ «ἐν γεννη­τοῖς γυναικῶν μεί­­ζονος», τοῦ τιμίου Πρό­δρομου.

Γιατί ἡ γέν­­νη­σή του δέν εἶναι αἰτία τῆς χαρᾶς μόνο γιά τούς γονεῖς του, ὅπως εἶναι ἡ γέννηση κάθε παιδιοῦ, ἀλλά γιά ὅ­λους τούς ἀνθρώπους, τούς ὁποί­ους θά προε­τοι­μάσει μέ τήν μετά­νοια γιά τήν ἔλευση τοῦ Σωτῆρος.

Τά προφητικά λόγια τοῦ ἀγγέλου τοῦ Κυ­ρίου πρός τόν εὐλαβῆ καί δί­καιο Ζαχαρία ση­ματοδοτοῦν τήν ἀρ­χή τῆς ζωῆς τοῦ τιμίου Προ­δρό­μου, αὐτοῦ πού ἐπρόκετο νά ἀνα­δει­χθεῖ ἐπίγειος ἄγγελος καί προ­­φή­της· αὐτοῦ πού ἐ­πρόκειτο νά γί­νει «φω­νή βοῶν­τος ἐν τῇ ἐρή­μῳ», ἡ φωνή πού θά πληροφοροῦσε τούς ἀν­θρώ­πους γιά τήν πα­ρου­­σία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο.

Τά προφητικά λόγια τοῦ ἀγγέλου ὅμως δέν ἰσχύουν μόνο γιά τόν πα­τέρα τοῦ τιμίου Προ­δρόμου καί γιά τούς ἀν­θρώπους τῆς ἐποχῆς του, ἀλ­λά ἰσχύουν καί γιά ὅλους ὅσους ἀπό τότε καί μέχρι σήμερα ἄκουσαν τῆς φωνῆς του καί πίστευσαν στόν Χρι­στό· γιά ὅλους ἐκεί­νους γιά τούς ὁποίους ὁ τιμώμενος σήμερα ἅ­γι­ος Ἰω­άννης ὁ Πρό­δρο­μος ἔγινε τό φῶς πού ὁδηγεῖ στόν Χριστό· γιά ὅλους ἐκείνους οἱ ὁ­ποῖ­οι ἐμπνεύ­ονται ἀπό τό κήρυγμά του καί πα­ρα­δειγματίζονται ἀπό τήν ἰσάγ­γε­λη πολι­τεία του· γιά ἐκείνους τούς ὁ­ποίους συγκινεῖ ὁ μο­να­δικός συνδυασμός πού ἐπέτυχε στή ζωή του ὁ τίμιος Πρόδρο­μος, ὁ συνδυασμός τῆς αὐστη­ρό­τητος τῆς ἀ­σκή­σεως μέ τή γλυκύ­τη­­τα τῆς ἀγάπης γιά τόν Θεό καί τόν ἄν­θρω­πο.

Αὐτές τίς δύο πλευρές τῆς προσωπικότητος τοῦ τιμίου Προδρόμου ἐκ­φράζει καί ἡ ὀρθό­δο­ξη ἁγιογραφία, ἀπεικο­νί­­­ζο­ντάς τον ἄλλοτε στίς εἰκόνες τοῦ τέ­μ­πλου, ὅπου πάντοτε πα­ρίσταται δίπλα στόν ὑπ’ αὐτοῦ κηρυχθέντα Χρι­στό, ὡς τόν ἀπόκοσμο ἀσκητή τῆς ἐρήμου πού φέρει τό σύμβολο τοῦ μαρτυρίου του, τήν ἀποτετμημένη κεφαλή του, καί ἄλ­λοτε στήν παρά­σταση τῆς Δεή­σεως μέ τήν ἴδια γλυκύτητα πού δια­κρί­νουμε καί στό πρόσωπο τῆς Πανα­γίας μας νά πρεσβεύει στόν Χριστό γιά τούς ἀνθρώπους.

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἀλ­λά καί μέ τίς πολλές ἑορτές πού εἶναι ἀφιε­ρω­μένες στό ἱερό πρό­σωπο τοῦ τι­μίου Προ­δρόμου θέλησε ἡ Ἐκ­κλη­­σία μας νά μᾶς ὑπεν­θυμίζει πώς ἡ πα­ρουσία τοῦ ἁγίου Ἰω­άννου καί ὁ ρόλος του δέν σχετίζονται μόνο μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ Χρι­στοῦ στόν κό­σμο, ἀλλά ὁ τίμιος Πρόδρομος συνεχίζει νά ἔχει ἕνα σημαντικό ρόλο καί μία σπου­δαία θέση στή ζωή τῆς Ἐκ­κλησίας καί τῶν πι­στῶν μέχρι σήμερα, ἐπι­­βε­βαιώνοντας ἔτσι τά προφητικά λό­για τοῦ ἀγγέλου ὅτι «πολ­λοί ἐπί τῇ γεννήσει αὐτοῦ χαρήσονται».

Ἀδελφοί μου, ἡ ση­με­ρινή πανήγυρις τοῦ γε­νε­θλίου τοῦ τιμίου Προ­δρόμου καί Βαπτι­στοῦ Ἰωάννου ἄς μᾶς δώ­σει μία ἀφορμή νά σκεφθοῦμε ποιά εἶναι ἡ δική μας σχέση μέ τόν τίμιο Πρόδρομο καί ποιά εἶναι ἡ θέση πού ἔχει ἐκεῖνος στή δική μας ζωή.

Ὅσοι ἔχουμε ἐν­δυθεῖ τόν χιτῶνα τοῦ ἁγίου βα­πτί­σμα­τος, εἴ­μαστε στό μέτρο τῶν δυνατο­τήτων του ὁ καθένας ἀπεσταλ­μένοι παρά Θεοῦ, ὅπως ἐκεῖνος, στόν κόσμο γιά νά μαρ­τυρήσουμε γιά τόν Θεό. Καί ἡ μαρτυρία γιά τόν Θεό δέν εἶναι ἀπαραί­τητα μαρτυρία λόγων, γιατί οὔτε ὁ τίμιος Πρό­δρομος ἔλεγε πολ­λά, ἀλ­λά εἶναι κυρίως καί πρω­τί­στως μαρτυρία ζω­ῆς.

Ἡ ζωή καί τά ἔργα μας θά πρέπει νά μαρ­τυ­ροῦν γιά τόν Χριστό, ὅπως τόν μαρτυ­ροῦ­­σαν καί τά ἔργα καί ἡ ζωή τοῦ τιμίου Προδρόμου. Ἐ­κεῖ­νος δέν κή­ρυτ­τε ἁ­πλῶς τή μετάνοια, ἀλ­λά τή ζοῦσε μέ τόν πιό πειστικό καί γνή­σιο τρό­πο, μέ τήν ἄσκηση, μέ τή νη­στεία καί τήν προσευχή.

Ἐκεῖνος δέν καλοῦσε ἁπλῶς τούς ἀνθρώ­πους στό βάπτισμα τῆς μετα­νοίας ἀλλά εἶχε βιώσει πρῶτα ὁ ἴδιος τό βάπτι­σμα ἐν πνεύματι Θεοῦ.

Ἐκεῖ­νος δέν ὑποδεί­κνυε ἁπλῶς στούς ἀν­θρώπους τόν «πάσης ἐπέ­κεινα κα­θα­ρότητος» Θεό πού ἔγινε γιά τή σω­τηρία μας ἄνθρωπος, ἀλλά ἦταν ὁ ἴδιος πρό­τυπο καθαρότητος καί ἁγι­ό­­­­τητος βίου.

Ὅσοι, λοιπόν, τόν τι­μοῦ­με καί τόν πανηγυ­ρί­ζουμε σήμερα, ἄς ἀγω­νισθοῦμε νά ἀκο­λου­θήσουμε τήν ὁδό πού βάδισε καί ἐκεῖνος, μέ τήν ἐλπίδα καί τή βε­­βαιότητα ὅτι διά τῶν πρεσβειῶν του θά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς νά συν­αν­τήσουμε τόν Χριστό πού ἐκεῖνος μᾶς ἔδειξε.

Δείτε στο βίντεο παρακάτω για το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου και Βαπτιστού.

Εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.