Μετά την Υπεραγία Θεοτόκου την επιφανέστερη θέση μεταξύ των Αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας κατέχει ο Πρόδρομος και Βαπτιστής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού άγιος Ιωάννης, του οποίου το Γενέθλιο εορτάζουμε την 24η Ιουνίου και του οποίου η εικόνα είναι ενθρονισμένη σε όλους τους Ναούς της Εκκλησίας μας.

Το Γενέθλιο του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου: «…και η γυνή σου ‘Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού ‘Ιωάννην

Πολύ δίκαια, διότι ο Πρόδρομος είναι η μοναδική ανθρώπινη προσωπικότητα για την οποία στα Ευαγγέλια παρέχονται τόσες πληροφορίες και είναι ο μόνος άνθρωπος που έτυχε τόσων εγκωμίων από τον Ίδιο τον Σωτήρα, που ευδόκησε να δεχθεί από τα χέρια του το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό.

Αλλά και από την Παλαιά Διαθήκη είχε προφητευθεί το έργο του Ιωάννου του Βαπτιστού. Οι Ευαγγελιστές παραθέτουν τα προφητικά λόγια που αναφέρονται σ’ αυτόν.

Ας αρχίσουμε με τις Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για να προχωρήσουμε στα αναφερόμενα στην πρσωπικότητα και το έργο του Βαπτιστού του Κυρίου που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη.

Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η ιερή φυσιογνωμία του επέζησε στην ζωή της Εκκλησία μας.

Ο Προφήτης Ησαΐας είπε: «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω· ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου. ευθείας ποιείτε τας τρίβους του Θεού ημών. πάσα φάραγξ πληρωθήσεται και παν όρος και βουνός ταπεινωθήσεται, και έσται πάντα τα σκολιά εις ευθείαν και η τραχεία εις οδούς λείας· και οφθήσεται η δόξα Κυρίου, και όψεται πάσα σαρξ το σωτήριον του Θεού, ότι Κύριος ελάλησε» (Ησαΐου μ΄, 3-5).

Αυτών των δύο Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης τα λόγια χρησιμοποίησαν οι τρεις πρώτοι Ευαγγελιστές που αναφέρονται στο πρόσωπο και το έργο του αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού (Μάρκου α΄, 3 Ματθαίου γ΄, 3 Λουκά γ΄, 4 ).

Στο τέταρτο ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο ίδιος ο Πρόδρομος δήλωσε, ότι ήταν εκείνος του οποίου το έργο προείπαν οι Προφήτες και ότι αυτό ακριβώς το έργο εκτελούσε (Ιωάννου α΄, 23).

Επί πλέον ο ίδιος ο Κύριος είχε πεί για τον Ιωάννη ότι «ούτός εστι περί ου γέγραπται, ιδού εγώ αποστέλλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, ος κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου» (Ματθαίου ια΄, 10 και Λουκά ζ΄, 27).

Ο Κύριος απαντώντας στην απορία των Μαθητών Του, την οποία διετύπωσαν αμέσως μετά την Μεταμόρφωσή Του δήλωσε, ότι ο Ηλίας για τον οποίο είχε προλεχθεί (Μαλαχίας δ΄, 5-6 ) ότι θα ερχόταν πρώτος «ήδη ήλθε και ουκ επέγνωσαν αυτόν, αλλ’ εποίησαν εν αυτώ όσα ηθέλησαν» και οι Μαθητές αντιλήφθηκαν αμέσως «ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπεν αυτοίς» (Ματθαίου ιζ΄, 11-13 και Μάρκου θ΄, 11-13).

Αυτό το ίδιο εννοούσε και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, όταν προέλεγε στον πατέρα του Προδρόμου Ζαχαρία «ότι αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού (δηλαδή του Κυρίου Ιησού Χριστού) εν πνεύματι και δυνάμει Ηλιού » (Λουκά α΄, 17 ).

Τα κατά την γέννηση του Βαπτιστού Ιωάννου του τέκνου των προσευχών του γέροντος ιερέα Ζαχαρία και της συζύγου του Ελισάβετ που «ήσαν δίκαιοι αμφότεροι εναντίον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσαις ταίς εντολαίς και δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι», εκτίθενται από τον ευαγγελιστή Λουκά με κάθε λεπτομέρεια και είναι γνωστά σε όσους κατέχουν και λίγα στοιχεία από την ιερή ιστορία (Λουκά α΄, 5-25 και 57-79).

Ἐκεῖ ἀναφέρονται καί τά λόγια, μέ τά ὁποῖα καί ὁ εὐαγγελισθείς τήν σύλληψη τοῦ Ἰωάννου Ἄγγελος Γαβριήλ καί ὁ Ζαχαρίας προφήτευσαν γιά τόν χαρακτήρα καί τό ἔργο τοῦ νεογέννητου προφήτη.

Tι είπε προς τον Ζαχαρία ο Άγγελος

«…και η γυνή σου ‘Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, και καλέσεις το όνομα αυτού ‘Ιωάννην· και έσται χαρά σοι και αγαλλίασις, και πολλοί επί τη γεννήσει αυτού χαρήσονται. έσται γαρ μέγας ενώπιον του Κυρίου, και οίνον και σίκερα ου μη πίη και Πνεύματος ‘Αγίου πλησθήσεται έτι εκ κοιλίας μητρός αυτού, και πολλούς των υιών ‘Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον τον Θεόν αυτών· και αυτός προελεύσεται ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ‘Ηλιού, επιστρέψαι καρδίας πατέρων επί τέκνα και απειθείς εν φρονήσει δικαίων, ετοιμάσαι Κυρίω λαόν κατεσκευασμένον» (Λουκά α΄, 13-17)

Ο Ζαχαρίας που είχε παραμείνει βουβός μέχρι την στιγμή της γεννήσεως του Προδρόμου και αμέσως όταν λύθηκε η γλώσσα του άρχισε να δοξάζει τον Θεό διότι «επεσκέψατο και εποίησε λύτρωσιν τω λαώ αυτού» και ως εξής προφήτευσε περί του νεογεννήτου

«Και συ, παιδίον, προφήτης υψίστου κληθήση· προπορεύση γαρ προ προσώπου Κυρίου ετοιμάσαι οδούς αυτού, του δούναι γνώσιν σωτηρίας τω λαώ αυτού, εν αφέσει αμαρτιών αυτών διά σπλάγχνα ελέους Θεού ημών, εν οις επεσκέψατο ημάς ανατολή εξ ύψους
επιφάναι τοις εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένοις,του κατευθύναι τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης» (Λουκά α΄, 76-79)

Για την ανατροφή του Προδρόμου μας πληροφορεί ο ίδιος Ευαγγελιστής Λουκάς ότι στο «Το δε παιδίον ηύξανε και εκραταιούτο πνεύματι, και ην εν ταίς ερήμοις έως ημέρας αναδείξεως αυτού προς τον ‘Ισραήλ»

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.