Το MyHealth αποτελεί το πρόπλασμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η οποία είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται διαρκώς νέες δυνατότητες, αρχής γενομένης από τις ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες τόσο μέσω της άυλης συνταγογράφησης, όσο και μέσω της εφαρμογής. Σταδιακά θα προστίθενται λειτουργίες όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις ή οι ακτινολογικοί έλεγχοι κάθε πολίτη.

Σε λειτουργία η εφαρμογή παρακολούθησης συνταγών και παραπεμπτικών

Εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth»

Το MyHealth είναι μια εφαρμογή μέσω της οποίας οι χρήστες αποκτούν γρήγορη, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα δεδομένα τους σχετικά με την ηλεκτρονική και την άυλη συνταγογράφηση.

Ειδικότερα:

Μπορούν να βλέπουν όλες τις συνταγές και τα παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί για τον ΑΜΚΑ τους (αριθμό και ημερομηνία έκδοσης, γιατρός που συνέταξε το έγγραφο, καθώς και όλο το περιεχόμενό τους)

Μπορούν να λαμβάνουν στο κινητό τους ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε συνταγή ή παραπεμπτικό που εκδίδεται για τον ΑΜΚΑ τους μέσω της άυλης συνταγογράφησης

Οι παραπάνω λειτουργίες είναι διαθέσιμες και για τα προστατευόμενα μέλη κάθε προσώπου. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή περιλαμβάνει συνταγές και παραπεμπτικά που έχουν εκδοθεί από τον Ιανουάριο του 2020 και εντεύθεν. Μέσα στο φθινόπωρο θα προστεθούν όλα τα σχετικά δεδομένα από το 2012.

Η εφαρμογή διατίθεται ήδη για κινητά με λογισμικό iOS και Android.

Μοναδική προϋπόθεση για τη χρήση της είναι η εγγραφή στην άυλη συνταγογράφηση (ehealth.gov.gr).

Για την ασφαλή πρόσβαση στην εφαρμογή, η ταυτοποίηση του πολίτη γίνεται σε πρώτο επίπεδο με τους κωδικούς στο Taxisnet και κατόπιν με την καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος αποστέλλεται σε αριθμό κινητού τηλεφώνου που ανήκει επιβεβαιωμένα στον πολίτη.

Το MyHealth αποτελεί το πρόπλασμα του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας και υλοποιήθηκε από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ), η οποία είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι θα προστίθενται διαρκώς νέες δυνατότητες, αρχής γενομένης από τις ιατρικές βεβαιώσεις, οι οποίες σύντομα θα είναι διαθέσιμες τόσο μέσω της άυλης συνταγογράφησης, όσο και μέσω της εφαρμογής. Σταδιακά θα προστίθενται λειτουργίες όπως οι διαγνωστικές εξετάσεις ή οι ακτινολογικοί έλεγχοι κάθε πολίτη.

Επιπλέον, οι ειδοποιήσεις (push notifications) για κάθε έκδοση νέας συνταγής, νέου παραπεμπτικού κοκ αποτελεί μια αναβάθμιση της υφιστάμενης λειτουργίας της άυλης συνταγογράφησης, καθώς ως τώρα η ενημέρωση του πολίτη γινόταν με SMS ή/και email. Πλέον η ενημέρωση θα γίνεται και μέσω της εφαρμογής, με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αξιοπιστία

Η εφαρμογή MyHealth για κινητά με λογισμικό Android

Η εφαρμογή MyHealth για κινητά με λογισμικό iOS
Η σχετική νομοθεσία

Με διάταξη του νόμου 4816/2021, δημιουργείται η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth», που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), μέσω της οποίας γίνεται διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει ως εξής:

Νόμος 4816/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A 118/09.07.2021
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Τροποποίηση του ν. 4557/2018 – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου, επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 36

Ηλεκτρονική εφαρμογή «myHealth»

1. Η διαχείριση και παρακολούθηση των συνταγών και των άυλων παραπεμπτικών, που διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4704/2020 ( Α 133), δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application) «myHealth», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

Με την ίδια εφαρμογή, ο ασθενής – χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 (Α’ 189).

Για την χρήση της εφαρμογής απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή του ασθενούς – χρήστη στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης

2. Δικαίωμα πρόσβασης στην εφαρμογή έχουν οι ασθενείς, οι οποίοι έχουν προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184).

Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώρηση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password- OTP), ο οποίος αποστέλλεται μέσω του συστήματος στην κινητή συσκευή του χρήστη

3. Μέσω της εφαρμογής ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, που έχουν καταχωρισθεί από τον θεράποντα ιατρό στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, καθώς και πρόσθετα στοιχεία αυτών, όπως το στάδιο εκκρεμότητας, την εκτέλεσή τους και τη λήξη ισχύος αυτών.

4. Ο ασθενής-χρήστης δύναται να λαμβάνει με την ίδια διαδικασία τα στοιχεία της παρ. 3 και για τα προστατευόμενα μέλη του.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της και καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα στοιχεία εγγραφής του ασθενούς – χρήστη και καταχώρισης των προστατευομένων μελών αυτού, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και κάθε αναγκαία τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος

Η ΚΥΑ

Αριθμ. 4063 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3550/03.08.2021
Καθορισμός έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 36 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) («myHealth»), των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας της εφαρμογής, της διαδικασίας και των απαιτούμενων στοιχείων εγγραφής των χρηστών, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της ηλεκτρονικής εφαρμογής «myHealth» και διαδικασία εισόδου στην εφαρμογή
1. Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συ-σκευές (mobile application) «myHealth», η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει προηγουμένως εγγραφεί στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, δύναται να παρακολουθεί:

α) τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεων που τον αφορούν και διακινούνται και εκτελούνται ηλεκτρονικά και β) τις ηλεκτρονικές ιατρικές βεβαιώσεις του άρθρου 35 του ν. 4816/2021 που τον αφορούν. Με την ίδια εφαρμογή, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό και το είδος των συνταγών φαρμάκων, των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεων και των ιατρικών βεβαιώσεων που τον αφορούν και έχουν καταχωρισθεί στη βάση δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010 και στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας (ΑΗΦΥ) ασθενούς.

2. Μέσω ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής, το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δύναται να αποκτάει πρόσβαση και στα αντίστοιχα στοιχεία των τυχόν προστατευόμενων μελών του, εφόσον τα τελευταία είναι ανήλικα ή δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3. Για την είσοδο του φυσικού προσώπου-χρήστη στην ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του, είτε με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης (taxisnet), είτε με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e- banking), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020. Για την ολοκλήρωση της αυθεντικοποίησης απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης (One Time Password – OTP), o οποίος, ανάλογα με τη μέθοδο αυθεντικοποίησης που έχει προηγηθεί, αποστέλλεται με γραπτό μήνυμα (sms) στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει το φυσικό πρόσωπο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) ή για τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), αντίστοιχα.

4. Εφόσον το φυσικό πρόσωπο – χρήστης είναι ήδη εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, μετά την είσοδό του στην εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 3, εμφανίζονται, στην αρχική οθόνη, τα βασικά στοιχεία του λογαριασμού του (προφίλ), και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και ο Α.Μ.Κ.Α. των τυχόν προστατευόμενων μελών του.

Σε περίπτωση όπου το φυσικό πρόσωπο – χρήστης δεν είναι εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της εφαρμογής η ειδοποίηση ότι απαιτείται η ενεργοποίηση της ανωτέρω υπηρεσίας και παρέχεται στο φυσικό πρόσωπο – χρήστη η δυνατότητα ενεργοποίησης μέσω σχετικού υπερσυνδέσμου (link) που τον παραπέμπει στην υπηρεσία της άυλης συνταγογράφησης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.