Ελλειµµατικές πληρωµές τριών κατηγοριών που θα φανούν στους λογαριασµούς των κτηνοτρόφων µε την εξόφληση τσεκ και εξισωτικής αποζηµίωσης το ∆εκέµβριο, επιφυλάσσει η επίµαχη τροποποιητική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4585/05-10-2021) για την κατανοµή των βοσκοτόπων.

Αυτό το έλλειµµα καλείται να πληρώσει κυριολεκτικά όλος ο κτηνοτροφικός κόσµος. Όπως δηλώνουν µάλιστα εκπρόσωποι του κλάδου, η σχετική ΚΥΑ δεν κάνει τίποτα ώστε να µη δίνεται βοσκότοπος σε άτοµα που δεν έχουν σχέση µε την κτηνοτροφία, ενδεχοµένως και να κατοχυρώνει προηγούµενες καταστρατηγήσεις.

Ειδικότερα όσον αφορά στις περικοπές, πρώτον, για όλους τους νησιώτες η ΚΥΑ προβλέπει περικοπή 10% στην κατανοµή των βοσκοτόπων τροποποιώντας τις σχετικές ευεργετικές διατάξεις που είχε εισάγει η απόφαση του 2015, µε βάση την οποία δινόταν ο βοσκότοπος όλη την τρέχουσα περίοδο.

∆εύτερον, όσοι έκαναν ΟΣ∆Ε για πρώτη φορά φέτος (και µε την πρόσκληση των νέων αγροτών ενόψει δεν είναι λίγοι) θα λάβουν βοσκότοπο µε το «µεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή αναλογίας µεταξύ των Χωρικών Ενοτήτων (Χ.Ε) της Επικράτειας» (βλ. πίνακα), εφόσον εξυπηρετηθούν από την τεχνική λύση. Πώς µεταφράζεται αυτό: Μετά την κάλυψη των απαιτήσεων σε βοσκότοπο των κτηνοτρόφων της οικείας ΧΕ, τυχόν περίσσεια βοσκοτόπων που προκύπτει χρησιµοποιείται ως απόθεµα. Αυτό το απόθεµα κατανέµεται σε κτηνοτρόφους µε έδρα εκµετάλλευσης σε διαφορετική Χ.Ε (τεχνική λύση).

Εφόσον η κατανοµή αυτή αφορά κάποιον που έκανε πρώτη φορά ΟΣ∆Ε φέτος, τότε µε βάση τον πίνακα, θα λάβει για κάθε Μεγάλη Μονάδα Ζώου 1,51 στρµ. γης (ο µεγαλύτερος συντελεστής που είναι στη Σκόπελο) ανεξάρτητα από την Περιφέρεια που δραστηριοποιείται.

To τρίτο επίπεδο είναι αυτό που έχει ήδη καταγράψει µε σαφήνεια η Agrenda και αφορά στα νεαρά ζώα, όπου (βλ. πίνακα) η κατανοµή βοσκότοπου και άρα η ενίσχυση, πέφτει στο 1/3.

Αναλυτικότερα τα επίµαχα σηµεία της ΚΥΑ έχουν ως εξής:

ε) Όσοι έχουν έναρξη της ζωικής εκµετάλλευσης έως την 31η Μαΐου του έτους ενίσχυσης.».
2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής:

«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.

β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1) έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ».

«4. Η µέση αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων της χώρας υπολογίζεται ως το πηλίκο, µε τρία δεκαδικά, των ΜΜΖ της χώρας προς την επιλέξιµη έκταση βοσκοτόπων της χώρας. Οι ΜΜΖ καθορίζονται βάσει των προσδιορισθέντων στοιχείων που έχουν καταγραφεί στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του προηγούµενου έτους ενίσχυσης από αυτό της κατανοµής και που προκύπτουν µετά τη διενέργεια των µηχανογραφικών διασταυρωτικών ελέγχων.».

«7. Στην Χ.Ε. 9 της Νησιωτικής Ελλάδας, καθορίζεται αναλογία κατανοµής κατά 10% χαµηλότερη από τη µέση αναλογία κατανοµής βοσκοτόπων της χώρας, όπως υπολογίζεται στην παρ. 4.».

Στις περιπτώσεις που αφορούν σε κτηνοτρόφους που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος κατανοµής, αυτοί λαµβάνουν βοσκότοπο µε το µεγαλύτερο ετήσιο συντελεστή αναλογίας µεταξύ των Χ.Ε. της Επικράτειας.»

«11. Οι µετακινούµενοι κτηνοτρόφοι που υποβάλλουν πρώτη φορά Ενιαία Αίτησης Ενίσχυσης το έτος κατανοµής, λαµβάνουν βοσκότοπο σύµφωνα µε την αναλογία κατανοµής της Χ.Ε. έδρας εκµετάλλευσης».

Σηµειωτέον ότι, εκτάσεις που κατανέµονται για τη συµµετοχή σε µέτρα του ΠΑΑ δεν ενεργοποιούν δικαιώµατα.

Τέταρτο µαχαίρι

Λιγότερα ζώα ως και καθόλου τα δικαιώµατα

Περικοπές έρχονται και για όσους θα πέσουν σε επιτόπιους ελέγχους και θα έχουν µειωµένο ζωικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ που δίνει παράλληλα το δικαίωµα σε κτηνοτρόφους που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη να λάβουν τον ίδιο τόπο. Συγκεκριµένα,
η απόφαση αναφέρει:

«7. Για την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε ΠΕ1 (βοσκότοποι) πρώτης χορήγησης έτους 2015, δύναται να κατανέµονται επιλέξιµες εκτάσεις ισάριθµες
µε την υπέρβαση από τον αριθµό δικαιωµάτων των δηλούµενων επιλέξιµων εκτάσεων σε ΠΕ2 (αρόσιµα) και ΠΕ3 (µόνιµες)
και σε µη κτηνοτρόφους».

«6. Όταν το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου µειωθεί άνω του 30% σε σχέση µε την αρχική κατά περίπτωση κατανοµή – απόκτηση δικαιωµάτων για δύο συνεχόµενα έτη, ο βοσκότοπος που κατανέµεται και το δικαίωµα χρήσης του, µειώνεται. Η έκταση που κατανέµεται προκύπτει από την έκταση που αντιστοιχεί στο ζωϊκό κεφάλαιο του 2ου έτους εφαρµόζοντας τον συντελεστή µείωσης του ζωικού κεφαλαίου του 2ου έτους».

Στο άρθρο 8, προστίθεται παρ. 8 ως εξής: «8. Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, αν µετά από τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί µειωµένο: α) Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, η κατανοµή του επόµενου έτους ανακαλείται.
β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανοµή του επόµενου έτους µειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται
για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων βοσκότοπου.

γ) Σε ποσοστό µικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανοµή του επόµενου έτους µειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων βοσκότοπου».

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.