Πρός τόν πανοσ. ἀρχιμανδρίτην Παΐσιον Παπαδόπουλον Ἱερά Μονή Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ πρώην Δήμου Φιλώτα. - Ἀγαπητέ π. Παΐσιε, - Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2000 ἐξελέγην, ἐχειροτονήθην καί ἐγκατεστάθην γνήσιος, νόμιμος, προστάτης καὶ κανονικός ποιμενάρχης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας στήν θέσι τοῦ παραιτηθέντος Γέροντος Ἐπισκόπου ἀειμνήστου π. Αὐγουστίνου.

Ἀπό τίς πρῶτες ἐπισκέψεις σου, ζήτησες νά λάβης ἀπολυτήριο ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολί μας, τονίζοντας ὅτι θά παραμείνης μόνο ἐάν θά ἐπιτρέψουμε νά μετατρέψης σὲ μοναστήρι τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ραφαήλ τῆς Ἐνορίας Ἁγ. Χαραλάμπους Μανιακίου Νομοῦ Φλωρίνης. Ἐπειδή σέ γνώριζα ἀπό πολλά ἔτη, ὡς Πρωτοσύγκελλος τοῦ ἀειμνήστου Γέροντος Φλωρίνης Αὐγουστίνου, ἐξεπλήρωσα τήν ἐπιθυμία σου.

Ἀμέσως συνεννοήθηκα μὲ τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους Μανιακίου, νὰ ἀποφασίσουν θετικὰ καὶ νά παραχωρήσουν, κατόπιν ἐγκρίσεώς μου, τό ἐν λόγῳ Παρεκκλήσιον μετὰ τῆς περὶ αὐτὸ κτηματικῆς περιοχῆς. Ἔπραξα ὅ,τι ἀπαιτοῦνταν, γιά νά ἱδρυθῆ, κατά τήν ἐπιθυμία σου, ἡ νέα Ἱερά Μονή Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τοῦ τότε Δήμου Φιλώτα Νομοῦ Φλωρίνης.

Πράγματι. Μέ τό Προεδρικό Διάταγμα 94/2004 (ΦΕΚ 69/τ.Α’/3-3-2004), ἱδρύθηκε ἡ Ἀνδρώα Κοινοβιακή Ἱερά Μονή Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ τοῦ Δήμου Φιλώτα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, καί σὲ μετέφερα, τῇ αἰτήσει σου, ἀπό τήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἑορδαίας στήν ἐν λόγῳ Ἱερά Μονή. Ἐπειδή ὅμως δέν μποροῦσε νά συγκροτηθῆ Ἡγουμενοσυμβούλιο μέ ἕνα πρόσωπο, σοῦ ἀνέθεσα προσωρινά καθήκοντα Ἡγουμένου μέ Ἡγουμενοσυμβούλιο τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας, βάσει τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 374/7-8-1947, τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι τήν εὐθύνη τῆς διοικήσεως τῆς Μονῆς ἔχει τό Μητροπολιτικό Συμβούλιο (Πράξις 3/2003 – Θέμα 21ον).

Ὕστερα ἀπό ἕνα χρονικό διάστημα ἦρθες καί μοῦ ζήτησες ἐπίμονα νά ζητήσουμε ἀπό τό Δημόσιο νά μᾶς παραχωρήση ἔκτασι ἀπὸ τό ὑπερκείμενο ὄρος ἄνωθεν τῆς Μονῆς, καθώς, ὅπως σοῦ συνέστησαν Γέροντες καί πνευματικοί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐκεῖ θά γινόταν «Μεγάλη Λαύρα καὶ Κέντρο Πατερικῶν Μελετῶν».

Ἐξ ἀρχῆς διεφώνησα ριζικῶς. Ὅμως, τῇ ἐπιμονῇ σου, ὑπέκυψα καί ἀπέστειλα ἔγγραφο πρός τήν Περιφέρεια Δυτικῆς Μακεδονίας, ἡ ὁποία καί παρεχώρησε στήν Ἱερά Μητρόπολί μας τήν αἰτηθεῖσα περιοχή. Ὁπότε, ἡ κτηματική περιουσία, πού ἀνήκει στό νομικό πρόσωπο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας, αὐξήθηκε καί τήν χρησιμοποιεῖ ἔκτοτε ἡ Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ.

Σοῦ τόνισα καί σοῦ εἶπα, ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολίς μας εἶναι παραμεθόριος καί φτωχή καί δέν δύναται νά βοηθήση οἰκονομικῶς στὴν ἀνέγερσι Μονῆς. Γι’ αὐτόν τὸν λόγο σέ ἄφησα ὡς προσωρινό Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας πού κατεῖχες, γιά νά λαμβάνης τόν μισθό σου καί νά ἐξυπηρετῆσαι καί ἐσύ προσωπικά καί νά βοηθῆς καί τό μοναστήρι.

Ὡς ἔχων ὅμως ἐκ χαρακτῆρος τὸ πλῆρες ἀνικανοποίητον, γιὰ τὸ ὁποῖο διακρίνεσαι, διέπραξες τὸ μέγα ἅλμα καὶ κανονικὸ σφάλμα τῆς λεγομένης ἀποτειχίσεως. Διέκοψες δηλαδὴ τὴν κανονικὴ μνημόνευσι τοῦ ὀνόματος τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκόπου σου. Ἔκτοτε, καὶ ἐνῶ διέρχεσαι τριετία ἐν πλήρει ἀταξίᾳ, δέν ἔχεις οὐδεμίαν ἐπικοινωνίαν μέ τήν προϊσταμένη σου ἀρχή, τήν Ἱερά Μητρόπολι.

Οὔτε Ἀπολογισμούς ἀπέστειλες. Οὔτε ἔδωσες ἀναφορά στόν Μητροπολίτη καί στό Μητροπολιτικό Συμβούλιο. Βεβαίως ἀρθρογραφεῖς ἐν πλήρει ἀσυδοσίᾳ, καὶ ἀντικανονικῶς. Ἔχεις δὲ καὶ ποινικήν εὐθύνην, ἀρθρογραφῶν καὶ ὑπογράφων εἰσέτι «ὡς Ἡγούμενος(;) τοῦ Μοναστηριοῦ», παρόλο πού ἀπηλλάγης τῶν καθηκόντων σου ἀπό τήν προσωρινή Ἡγουμενεία, τήν ὁποία ἀνέθεσα πλέον ἀπὸ τὸ ξεκίνημα τῆς ἐκτροπῆς σου στόν π. Σεβαστιανό, Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Ἀμυνταίου.

ΟΜΩΣ. Δέν ἔφταναν ὅλα αὐτά, ἀλλὰ ἀπέστειλες καὶ ἔλαβα ἐκ χειρῶν Δικαστικοῦ Ἐπιμελητοῦ τήν «αὐτοκτονικὴ» δήλωσί σου ἀπό 31.8.2018, ὅτι συνεχίζεις μὲν νά παραμένης στήν ἀποτείχισι, ἀλλὰ προσχωρεῖς ἢ «ἐπιστρέφεις» ὅπως δημοσίευσες, πλέον περιχαρὴς «στό παλαιό ἡμερολόγιο». Κραδαίνεις δὲ καὶ δίκην μαχαίρας ἀπειλὴν βαρύγδουπον πρὸς τὸ πρόσωπό μου, ὅτι θά παραβρίσκεσαι στήν περιοχή τῆς Μητροπόλεώς μου καί θά σέ ἔχω διαρκῶς μπροστά μου!

Τέλος μετὰ μεγάλης λύπης μου σοῦ ἀνακοινώνω τὶ ἀποφάσισα. Ἐπειδή ἅπασα ἡ ἐδαφική περιουσία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα ἀνήκει ἰδιοκτησιακὰ στήν Ἱερά Μητρόπολι Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἑορδαίας,

Σὲ προτρέπω, ἅμα τῇ παραλαβῇ τοῦ παρόντος, ἐντός 10 ἡμερῶν νά ἐγκαταλείψης τὸν χῶρο στὸν ὁποῖο φιλοξενήθηκες μέχρι σήμερα. Καλὸ θὰ σοῦ κάνη ἡ ἀνάγνωσι τῶν σχετικῶν μὲ τὸ τὶ διαλαμβάνει ἡ Νομοθεσία περὶ Ἰδιοκτησιακοῦ Καθεστῶτος. Ἀποστέλλων δὲ τό παρόν Δικαστικό Ἐξώδικο, εὔχομαι, ὅπου καί ἂν κατασταλλάξης, νά μήν γίνης μολυσματικὴ ἀφορμή νά διαιρεθοῦν καί ἄλλα σύνολα, ἔστω καὶ τοῦ παλαιοῦ ἡμερολογίου, ὅπως διέλυσες τήν Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα.

Ἀρμόδιος δικαστικός ἐπιμελητής παραγγέλεται νά ἐπιδώσει νόμιμα τήν παροῦσα στόν Πανοσιολογιότατο Ἀρχιμανδρίτη Παΐσιο Παπαδόπουλο, κάτοικο Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ Δήμου Ἀμυνταίου, γιά νά λάβει γνώση γιά τίς νόμιμες συνέπειες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας
ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

Σημείωσι:
Ἐπειδή πρῶτος σὺ ἀπέστειλες τήν Ἐξώδικο Δικαστική πρότασί σου διά δικαστικοῦ κλητῆρος καί τήν δημοσίευσες στὰ ἠλεκτρονικὰ μέσα ἐνημερώσεως, ἀναγκάζομαι καὶ ἐγώ κατὰ λόγον δικαιοσύνης νὰ δημοσιοποιήσω τὸ παρόν

από neaflorina

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.