Ἄς εἶναι εὐλογημένο, εἰρηνικό καί καρποφόρο τό νέο σωτήριο ἐκκλησιαστικό ἔτος (Σεπτέμβριος 2021-Αὔγουστος 2022).

Εἴθε μέ τήν Χάριν καί τήν εὐλογία τοῦ Τρισαγίου καί Εὐλογητοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν νά
διέλθωμε μέ τήν κατ’ ἄμφω ὑγιεία, πνευματική πρόοδο, χαρά καί ψυχική εὐφροσύνη τόν νέο
ἐκκλησιαστικό χρόνο, τόν εὐλογημένο κύκλο τῶν ἁγίων Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν
ἑορτῶν καί ὁλοκλήρου τοῦ Ἁγιολογίου τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς τοῦ Χριστοῦ
Ἐκκλησίας.
Μετά τήν ἐπάνοδό μου ἀπό τήν πρωτεύουσα, τήν Ἀθήνα, ὅπου ἐνεφανίσθην ἐνώπιον τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου διά νά δώσω ἐξηγήσεις, ἀναφορικά μέ τήν τέλεσιν τῆς Ἀναστάσιμης
Θείας Λειτουργίας (Ἅγιον Πάσχα 2 Μαΐου 2021), θεωρῶ ὡς ὑποχρέωσίν μου νά σᾶς ἐνημερώσω
σχετικά δι’ ὅσα ἔλαβον χώραν κατ’ αὐτήν τήν ἐπικοινωνία μας, ἀφοῦ καί τό διαδίκτυο καί τά
Μ.Μ.Ε. ἠσχολήθησαν κατά κόρον μέ αὐτήν. Ἡ πνευματική καί διοικητική μου ἀναφορά
ὀφείλεται εἰς τήν Ἀνωτέραν Ἐκκλησιαστικήν μου Ἀρχήν, τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά καί ποιμαντικόν μου καθῆκον εἶναι ἡ ὑπεύθυνη ἐνημέρωσις τοῦ φιλοχρίστου
Ποιμνίου μου πρός ἀποφυγήν σκανδαλισμοῦ συνειδήσεων.
1. Τήν 25/8/2021 καί περί ὥραν 11.30 π.μ. εἰσῆλθον εἰς τήν Αἴθουσαν Συνεδριάσεων τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (Δ.Ι.Σ.) καί ἔπειτα ἀπό σύντομη εἰσαγωγική ὁμιλία τοῦ Μακ. Προέδρου
κ.Ἱερωνύμου μοῦ ἐδόθη ὁ λόγος διά τήν παροχή ἐξηγήσεων, οἱ ὁποῖες διήρκεσαν ἐπί 20λεπτο
περίπου. Ἔκαμα ἐκτενῆ ἀναφορά στίς ἀλλεπάλληλες ἐπεμβάσεις τῆς Πολιτείας εἰς τά τῆς Θείας
Λατρείας τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας διά τῶν Κ.Υ.Α., ἰδίως κατά τό δίμηνο Μάρτιος – Ἀπρίλιος
2020, ὅταν ἀκύρωνε ἐν τῇ πράξει τήν μία κατόπιν τῆς ἄλλης τάς Ἀποφάσεις τῆς Δ.Ι.Σ. πού
ἀφοροῦσαν στήν ἀκώλυτη συνέχισι τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος ἐντός
τῶν Ἱερῶν Ναῶν μας (βλ. εἰς τό ἱστολόγιό μας τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 256/28-4-2020 ἡμέτερον ἔγγραφον
πρός τήν Δ.Ι.Σ. μέ θέμα: «Ἄρσις περιοριστικῶν διατάξεων …»). Καί γενικώτερα ἐτόνισα ὅτι, τόσο
στίς ἑβδομαδιαῖες τηλεοπτικές ἐκπομπές στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἐσταυρωμένου
Χώρας – Κυθήρων, συνοδευόμενες μέ τήν Ἱερή Παράκλησι στήν Παναγία μας τήν Μυρτιδιώτισσα,
ὅσο καί στίς γραπτές ἀναφορές μου, ὑπεστήριζα τά δίκαια καί τό Συνταγματικό δικαίωμα τῆς
Ἁγίας μας Ἐκκλησίας περί ἀκωλύτου Θείας Λατρείας, πού κατάφωρα παραβιάζονταν, παρά
τίς σχετικές ἐπιταγές τοῦ Συντάγματος, ἀκόμη καί ἐν καιρῷ πολιορκίας καί πολέμου (ἄρθρον 13,
παρ.2).
Μετά τίς προφορικές ἐξηγήσεις μου, ἐτέθη μόνο μία ἐρώτησις ἀπό Σεβ. Σύνεδρο: τά γράφετε
ὅλα αὐτά, γιατί ὅμως καί τά δημοσιεύετε; καί ἐδόθη ἡ ἀπάντησις ὅτι αὐτό δέν γίνεται γιά προβολή

καί ἀπό φιλοδοξία, ἀλλά γιά τήν στήριξι τοῦ κλονιζομένου λαοῦ τοῦ Θεοῦ καί γιά τήν συνοχή καί
τήν ἀποφυγή τῆς διασπάσεως τοῦ Χριστεπωνύμου Πληρώματος.
Μή ὑπαρχούσης ἄλλης ἐρωτήσεως ἐξῆλθον τῆς Αἰθούσης Συνεδριάσεων τῆς Δ.Ι.Σ. καί
ἐπανῆλθα μετά μίαν καί ἡμίσειαν ὥραν, μετά τήν συνδιάσκεψιν τοῦ Ἱεροῦ Σώματος, ἀφοῦ
προηγουμένως κατέθεσα καί τίς γραπτές ἐξηγήσεις μου, τά ἀπό 19-8-2021 καί 24-5-2021 σχετικά
ἀπολογητικά κείμενά μου.
Ἀπό τό πρῶτο ἀπολογητικό κείμενο μου τῆς 19-8-2021, παραθέτω ἐνδεικτικῶς τό πρῶτο γενικό
θέμα: «…Ἐν πρώτοις δηλῶ ὅτι οὐδεμία πρόθεσις (δόλος κατά τό κοινόν ποινικόν δίκαιον) ὑπῆρξε εἰς
τήν ἐλαχιστότητά μου, εἴτε νά ἐπιδείξω ἀπειθαρχίαν πρός τήν Συνοδικήν Διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας
μας, εἴτε νά διασπάσω τήν ἑνότητα Aὐτῆς, εἴτε τέλος νά ὑπονομεύσω τήν προσπάθειαν τῶν
ὑγειονομικῶν Ἀρχῶν διά τήν ἀντιμετώπισιν τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ Covid 19, κατά τάς
ἀποφάσεις τῆς Πολιτείας.
Σημειώνω δέ ταπεινῶς ὅτι αἱ πολιτειακαί ἀποφάσεις ἐπί τοῦ θέματος τροποποιοῦνται, ὡς
γνωστόν, πλειστάκις, ἐνίοτε καί δίς τῆς ἑβδομάδος καί δέν συνιστοῦν «δόγμα» εἰς τήν συνείδησιν τῆς
Ἐκκλησίας, πέραν τοῦ ὅτι ἐκ μέρους μας ἐτηρήθησαν αἱ προβλεπόμεναι ὑγειονομικαί διατάξεις καί
δή τό ὡράριον μετά τήν 5ην πρωινήν.
Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τά ἐπί μέρους στοιχεῖα τῶν εἰς βάρος μου προσαπτομένων, παραπέμπω εἰς τήν
ὑπ ́ ἀριθμ. πρωτ. 176/24-5-21 ἐπιστολήν μου πρός Ὑμᾶς, τήν ὁποίαν συνυποβάλλω καί θεωρῶ
ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς παρούσης.
Ἐπιτρέψατε μοι νά τονίσω ὅτι πάντως ἐκ τῆς συμπεριφορᾶς ἐμοῦ καί τῶν Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεώς μας δέν προεκλήθη σκάνδαλον εἰς τό πλήρωμα τῶν πιστῶν, τοὐναντίον μάλιστα
ἐκρίθη ὅτι ἡ διενέργεια τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Μεγ. Ἑβδομάδος τ.ἔ. καί δή τῆς Ἀναστασίμου
Θείας Λειτουργίας, ὅπως ἐγένετο, ἦτο πλέον σύμφωνος πρός τήν μακραίωνα Παράδοσιν τῆς
Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας καί δέν ἐπρόκειτο διά σημαίαν «ἀνταρσίας».

Ἐάν τυχόν ἐδημιουργήθη τοιαύτη ἐντύπωσις, λυποῦμαι διότι ἀθελήτως ἐγενόμην πρόξενος λύπης
δι’ ἀδελφούς.
Θεωρῶ, ὅμως, (ἔστω καί μέ τήν μή ἀκριβῆ τήρησιν τοῦ γράμματος τῆς ἐν θέματι Ἀποφάσεως τῆς
Δ.Ι.Σ) ὅτι αἱ ἐνέργειαί μου ἦσαν ἐντός τοῦ πλαισίου τοῦ γράμματος καί τοῦ πνεύματος τῆς Ἐκκλησίας
μας. …». Τό δέ δεύτερο ἀπολογητικό κείμενό μου πρός τήν Δ.Ι.Σ. τῆς 24-5-2021 ἔχει ἤδη
καταχωρηθῇ στήν ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
2.Μετά τήν γενόμενη συνδιάσκεψι τοῦ Ἱεροῦ Σώματος κλήθηκα ξανά ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καί χωρίς νά μοῦ ὑποβληθοῦν ἄλλες διευκρινιστικές ἐρωτήσεις ἐτέθη θέμα ὑποβολῆς
δηλώσεως διά τήν περαιτέρω συνεργασία μετά τῆς Ἀνωτέρας ἡμῶν Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς.
Κατόπιν τούτου ἀνεχώρησα διά νά ἐπιστρέψω τήν πρωΐα τῆς ἑπομένης εἰς τά Γραφεῖα τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου μέ τήν δήλωσι τήν ὁποία συνέταξα, ἐνῷ ἐν τῷ μεταξύ ἀπό τήν Ἀρχιγραμματεία
τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔφθασε μέ τό e-mail, τό ἀπόγευμα τῆς πρώτης ἡμέρας, σχέδιο δηλώσεως.
Ἡ ἰδική μου δήλωσις εἶχε ὡς ἑξῆς:
Πρός
Τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
Ἐνταῦθα

Ἀθήνα, 25 Αὐγούστου 2021

ΘΕΜΑ : Κλῆσις πρός παροχήν ἐξηγήσεων
Μακαριώτατε ἅγιε Πρόεδρε,
Εὐλογεῖτε·

Ἐν συνεχείᾳ τῆς ἐνώπιόν Σας ἀκροάσεώς μου ἐπί τοῦ θέματος, τῶν κατατεθεισῶν ἐκ

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.