Τήν Κυριακήν, 25ην Μαρτίου / 7ην Ἀπριλίου 2019, Δ’ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν συμφώνως πρός τόν κινητόν κύκλον τῶν ἑορτῶν τοῦ Τριῳδίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, συμφώνως πρός τόν ἀκίνητον κύκλον τῶν ἑορτῶν εἰς τό βιβλίον τῶν Μηναίων.

Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον ἔλαβε χώραν τό γεγονός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, ἤτοι εἰς τήν πόλιν Ναζαρέτ τῆς Γαλιλαίας. Εἰς τήν πόλιν ταύτην, συμφώνως πρός τόν Εὐαγγελιστήν Λουκᾶν, (Λουκ. 1,26-37) ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἐπεσκέφθη τήν ἁγνήν κόρην Μαριάμ, προσεφώνησεν αὐτήν διά τοῦ «Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ» καί ἀνήγγειλεν εἰς αὐτήν ὅτι «Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται αὐτῇ καί δύναμις Θεοῦ ἐπισκιάσει αὐτήν καί θά γεννήσῃ κατά σάρκα τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ.

Ὁ λόγος τοῦ ἀγγέλου ἐγένετο πρᾶξις, γεγονός, ὅτε ἡ Μαριάμ εἶπε «ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμά σου», τότε, ὡς λέγεται εἰς τόν «Ἀκάθιστον Ὕμνον», «σύν τῇ ἀσωμάτῳ φωνῇ ὁ Κύριος ἐσωματώθη», ὁ «Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί ἡ Μαριάμ ὡς σκεῦος τῆς ἐκλογῆς τοῦ Θεοῦ ἀνεδείχθη ἡ Θεοτόκος.

Τό ὑπερφυσικόν γεγονός τοῦτο τῆς Οἰκονομίας τοῦ Θεοῦ διά τήν σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἑωρτάσθη εἰς τόν τόπον, ἔνθα ἔλαβε χώραν εἰς τήν Ναζαρέτ, κατά τήν ὡς ἄνω ἡμέραν διά πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας, τελεσθείσης εἰς τόν ἱστορικόν Ναόν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου τοῦ Πατριαρχείου εἰς Ναζαρέτ.

Τῆς θείας Λειτουργίας προεξῆξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναζαρέτ κ. Κυριακοῦ, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Ἁγιοταφιτῶν Ἱερομονάχων, ὧν πρῶτος ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερώνυμος καί πολλῶν ἱερέων Ἀραβοφώνων τῆς περιοχῆς τῆς Γαλιλαίας καί Ἄνω Γαλιλαίας καί κληρικῶν παρεπιδημούντων ἐξ ἄλλων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου Μάρκου καί ἄλλων διακόνων, ψαλλούσης τῆς χορῳδίας τῆς ἑνορίας τοῦ Προσκυνήματος τῆς Ναζαρέτ, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου καί προσευχομένου πανδήμου ἐκκλησιάσματος ἐξ ἐντοπίων τῆς Ναζαρέτ καί τῶν περιχώρων καί προσκυνητῶν ἐκ διαφόρων Ὀρθοδόξων χωρῶν.

Δείτε φωτογραφίες ΕΔΩ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.