Τήν πρωΐαν τῆς Πέμπτης, 15ης /28ης Ἀπριλίου 2022, ὁμάς ποδοσφαίρου κορασίδων Ἐθνικῆς Ἑλλάδος ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον τῇ συνοδείᾳ τῆς ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Γενικοῦ Προξενείου εἰς τά Ἱεροσόλυμα, κ. Ζαχαριουδάκη Χριστίνας.

Τήν ὁμάδα ταύτην ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν, ἐπαινῶν τά μέλη αὐτῆς διά τάς γυμναστικάς ποδοσφαιρικάς προσπαθείας αὐτῶν, λέγων ὅτι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας χρησιμοποιοῦν ὡς παράδειγμα τούς ἀθλητάς, διά τήν ἐξάσκησιν τοῦ πνεύματος καί τοῦ σώματος αὐτῶν, τήν ἐγκράτειαν, ὡς παράδειγμα διά τούς πνευματικούς ἀγῶνας εἰς τό στάδιον τῆς ἀποκτήσεως τῶν ἀρετῶν.

Ἐπί πλέον ηὐχήθη εἰς τάς κορασίδας ταύτας τοῦ ποδοσφαίρου νά ἔχουν τήν δύναμιν, τήν χάριν καί τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ διά τήν ἐπίτευξιν ἐπιτυχιῶν εἰς τόν τομέα τοῦ ἐπαγγέλματος αὐτῶν καί τῶν ἀγωνισμάτων αὐτῶν, καί ἐχαρακτήρισεν αὐτάς «ὡς ζωντανήν ἐλπίδα καί ὡς παράδειγμα πρός μίμησιν», ἐχούσας ὡς κέντρον τῆς ζωῆς αὐτῶν τόν Χριστόν, ὁ Ὁποῖος εἶπεν ὅτι «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή. «Εἴμεθα τό γένος τοῦ Χριστοῦ, εἴμεθα ἐλεύθεροι». Ἐπιβιώνομεν τῶν διακυμαινομένων καταστάσεων τῆς Ἁγίας Γῆς ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ. Εἴμεθα ἔθνος Χριστοῦ. Παγκοσμιοποίησις εἶναι ἡ ἀνατροπή τῶν φυσικῶν νόμων. Ἔχετε ὑπ’ ὄψιν ὑμῶν «τόν ἠνίοχον» ὡς λέγουν οἱ Πατέρες, ἄνευ παρωπίδων προσηλωμένον εἰς τόν στόχον του».

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ὁμάδος προσέφεραν εἰς τόν Μακαριώτατον τήν φανέλαν τῆς ὁμάδος αὐτῶν καί ἀμφορέα ἀρχίας ἑλληνικῆς τέχνης ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐταῖς εἰκόνας καί ἔδωσε τάς εὐχάς Αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῶν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.