Η έχθρα στό σπίτι προέρχεται άπό τήν άμαρτία. Ό­λα έχουν τήν προέλευσή τους άπό τήν άμαρτία. Όπωσδήποτε έρχεται ή έχθρα στό σπίτι:

α. Έάν ό γάμος άρχισε μέ προγαμιαίες σχέσεις καί δέν άκολούθησε μετάνοια.

β. Έάν οί σύζυγοι ζουν χωρίς εκκλησιαστικό γάμο. Αύτή είναι ή πρώτη άμαρτία τήν όποία πληρώνουν όλοι με την αμοιβαία έχθρα. Γι αυτό όλοι πρέπει νά γίνουν φρόνιμοι καί νά συνδεθούν έκκλησιαστικά μέ τήν ευλογία του γάμου.

γ. Έάν υπάρχουν άνεξομολόγητες πορνικές πράξεις πού έγιναν πρίν ή καί μετά τόν γάμο. «Ετσι, εισήλθαν ο ένα νέο σπίτι μέ τήν δαιμονική σφραγίδα τής άμαρ- τίας στό σώμα τους καί στήν ψυχή τους.

δ. Έάν ό γάμος έγινε γιά τήν προίκα. Ό γάμος αύτός δέν είναι τού Θεοϋ και ή συμβίωσις δέν θά είναι ειρηνι­κή.

ε. Έάν ύπάρχη μεγάλη διαφορά ήλικίας. Υπάρχουν γονείς πού ύπανδρεύουν τά κορίτσια τους στήν ήλικία τών 14-16 έτών, ένώ στά 18-19 οί κόρες τους είναι ζω- ντοχήρες καί μάλιστα μέ παιδιά. Τί ημπορεί νά κάνη μία νεαρή κόρη μπροστά σ ένα εύρωστο άνδρα, ό ό­ποιος θά τήν ύποτάξη τελείως καί δέν θά τήν σέβεται; Ή μεγάλη διαφορά ήλικίας είναι άμαρτία ένώπιον τοϋ Θεοϋ. Καί έξ αιτίας αύτού τοϋ λόγου τό σπίτι δέν κρα­τιέται, άλλά διαλύεται, καί σ αύτές τίς περιπτώσεις οί γονείς νά άναγνωρίζουν καί νά ομολογούν τή δική τους ευθύνη.

στ. Άπό τήν άδιαφορία πού έχουν οί σύζυγοι γιά τήν έξομολόγησι, τήν Θεία Κοινωνία καί τήν όλη τάξι τής Εκκλησίας, πού είναι έντολές τοϋ Θεοϋ. Έάν δέν έφαρμόζουν αύτές τίς έντολές, έφαρμόζουν τίς έντολές τοϋ διαβόλου καί δέν ημπορούν πλέον νά ζουν μέ ειρή­νη καί ήσυχία.

ζ. Έξ αιτίας τής καταργήσεως τής νηστείας. Αύτοί πού γεμίζουν άπό οργή είναι ήδη γεμάτοι άπό χολή, ή όποία πολλαπλασιάζεται στό σώμα τοϋ άνθρώπου, ό­ταν τρώγη πολύ κρέας καί δέν νηστεύη.

«Ετσι, καί γιά ένα άσήμαντο λόγο, έπειδή, έπί παραδείγματι, τό τάδε πράγμα δέν εΐναι στήν θέσι του, σηκώνει ό ένας τό ξύ­λο καί τό φέρνει στό κεφάλι τοϋ άλλου.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.