Γράφει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος - Και πάλιν το θέμα: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΛΩΣ ΑΒΑΣΑΝΙΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΑΝ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ»!!! Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας: 1. Σύρου κλπ. κ. Δωρόθεον,
2. Χαλκίδος κ. Χρυσόστομον, 3. Νέας Σμύρνης κ. Συμεών, 4. Κερκύρας κλπ. κ. Νεκτάριον, 5. Γλυφάδας κλπ. κ. Παύλον, 6. Θήρας κλπ. κ. Επιφάνιον, 7. Δράμας κ. Παύλον, 8. Σισανίου κλπ. κ. Παύλον, 9. Κιλκισίου κλπ. κ. Εμμανουήλ, 10. Λαγκαδά κλπ. κ. Ιωάννην,
11. Χίου κλπ. κ. Μάρκον και 12. Πρεβέζης κλπ. κ. Χρυσόστομον.

Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Ως φαίνεται, ήτο θέλημα του Κυρίου μας να δοκιμάσω και αυτήν την μεγάλην πικρίαν κατά την δύσιν της ζωής μου, ου μην αλλά και της ταπεινής αρχιερατικής μου διακονίας, έπειτα από μίαν θητείαν και προσφοράν τεσσαράκοντα και δύο (42) ετών Αρχιεροσύνης!

Πρόκειται διά την ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΝ, βλαπτικήν δε διά την Ορθόδοξον Διδαχήν, Απόφασιν Υμών, ως Μελών της Διοικήσεως της Εκκλησίας μας, περί του ασεβεστάτου εκείνου ατόμου, του Δημητρίου Βερυκίου, Απόφασιν ήτις ελήφθη την 27ην Αυγούστου ε.ε. κατά την ολοκλήρωσιν της θητείας Σας ως Μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 161ης Συνοδικής περιόδου! Δι’ αυτής οποίας έχετε αλλοιώσει το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών πίστεως.

Διά της παρούσης Εγκυκλίου επιστολής ημών θα επιχειρήσωμεν να Σας παρουσιάσωμεν τα δύο βασικά σημεία της Υμετέρας Αποφάσεως της 27ης Αυγούστου 2018, διά των οποίων αλλοιούται η Ορθόδοξος Διδασκαλία. Ιδού λοιπόν ταύτα:

1. ΚΑΤΑΡΓΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΝ;

Απετολμήσατε και εχορηγήσατε άφεσιν αμαρτιών εις τον υβριστήν του Θεανθρώπου και Σωτήρος ημών Χριστού και της Παναγίας Αυτού Μητρός, της Υπεραγίας Θεοτόκου, διά τινος διοικητικής Αποφάσεως Υμών!

Ηρκέσθητε δηλ. εις μίαν δήλωσιν μετανοίας, ήτις εγένετο δημοσίως βεβαίως, διά της οποίας όμως ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ μία συντελεσθείσα αμαρτία; «Η Ιερά Σύνοδος… εδέχθη την μετάνοια του κ. Βερυκίου» εδήλωσεν ο Εκπρόσωπος Τύπου της Δ.Ι.Σ.

Δεν θα έδει, άραγε, το Υμέτερον Ανακοινωθέν να συμπληρωθή και με μίαν υπόδειξιν ως η ακόλουθος: «Υπενθυμίζομεν όμως εις τον αμαρτήσαντα αδελφόν μας, ότι η συγχώρησις των αμαρτιών μας παρέχεται αποκλειστικώς και μόνον δια του Μυστηρίου της ιεράς Εξομολογήσεως!

Μόνον δια του επιτραχηλίου του πνευματικού – εξομολόγου ιερέως. Εκεί, λοιπόν, οφείλει να σπεύση ούτος το ταχύτερον, διά να λάβη την άφεσιν διά το υπ’ αυτού διαπραχθέν έγκλημα».

Διά της φράσεως «Η Ιερά Σύνοδος… εδέχθη και την μετάνοια του κ. Βερυκίου», ο τελέσας το έγκλημα της καθυβρίσεως των Ιερών Εικόνων δύναται πλέον να έχει ήρεμον την συνείδησίν του!

Σεβασμιώτατoι Αδελφοί μου εν Χριστώ,

Σας ερωτώ: Ποίος Σας έδωσε το δικαίωμα να ακυρώνετε τα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδοξίας μας και να αλλοιώνετε το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών Πίστεως;

Και ταύτα μεν ως την μίαν πλευράν του υφ’ Υμών συντελεσθέντος εγκλήματος. Υπάρχει όμως και η άλλη πτυχή προς ολοκλήρωσιν της αφέσεως της υπό του Δημητρίου Βερυκίου συντελεσθείσης αμαρτίας: Δεν θα έδει ωσαύτως εις τον εκτραχηλισθέντα τούτον υπηρέτην της δημοσιογραφίας να υποδείξετε ότι εν ταυτώ οφείλει να επανορθώση αμέσως το σφάλμα του, ήτοι να ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ εις το twitter αυτού και εις την αυτήν θέσιν την Ιεράν Εικόνα της Θεομήτορος και του Θείου Βρέφους άνευ αλλοιώσεων, δηλ. ως αύτη έχει παραδοθή εις την Εκκλησίαν; Μετάνοια με λόγια ΔΕΝ

ΥΠΑΡΧΕΙ! Μετάνοια σημαίνει επανόρθωσις ενός σφάλματος! Η μετάνοια οφείλει να είναι έμπρακτος και ουχί μόνον με λόγια!
Διατί, λοιπόν, Σεβασμιώτατοι εν Χριστώ Αδελφοί, απερρίψατε αβασανίστως την διδαχήν του Αποστόλου Παύλου, ο Οποίος, απολογούμενος ενώπιον του Βασιλέως Αγρίππα, είπε τα εξής αθάνατα λόγια: «Όθεν, Βασιλεύ Αγρίππα,…..εις πάσάν τε την χώραν της Ιουδαίας, και τοις έθνεσιν, απήγγελλον μετανοείν και επιστρέφειν επί τον Θεόν, άξια της μετανοίας έργα πράσσοντας» (Πραξ. 26,20).

Έμπλεως ανησυχίας και αύθις Σας ερωτώ: Διατί αλλοιώνετε το περιεχόμενον της αμωμήτου ημών πίστεως; Διατί καταργείτε α β α σ α ν ί σ τ ω ς το Μυστήριον της Εξομολογήσεως; Ηκούσατε τι περί εξομολογήσεως να εξέρχεται εκ των χειλέων του ασεβούς τούτου ανθρώπου; Δεν διηρωτήθητε μήπως και αυτή αύτη η δημοσίως εκφρασθείσα μεταμέλειά του εντάσσεται εις τά «κόλπα» και τας μεθοδεύσεις της δημοσιογραφίας;

2. ΑΓΝΟΗΣΑΤΕ, ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΣ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ!

Το δεύτερον -και συγχρόνως σπουδαιότερον- σημείον, εις το οποίον επιτρέψατε ημίν να οδηγήσωμεν την σκέψιν Σας, είναι το γεγονός, ότι ημείς ο ταλαίπωρος και ευτελής δούλος του Νυμφίου Χριστού, εξ ιεράς αγανακτήσεως ορμώμενοι, απηγγείλαμεν και εδημοσιεύσαμεν τον γνωστόν εκκλησιαστικώς Μέγα Αφορισμόν κατά του ασεβεστάτου τούτου ανθρώπου, όστις απετόλμησε να βλασφημήση εμπράκτως την Ιεράν Εικόνα της Θεομήτορος και του Θείου Βρέφους, παρουσιάζων τήν «Παναγίαν την Αρουραίαν»;

Δεν γνωρίζετε, άραγε, ότι η ποινή του Αφορισμού είναι η εσχάτη ποινή, ήτις επιβάλλεται εις ειδικάς περιπτώσεις υπό Αρχιερέως; Δεν γνωρίζετε επίσης, ότι η ποινή αύτη ΔΕΝ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ ούτε και δι’ αυτής της Εξομολογήσεως; Τέλος, ΑΓΝΟΕΙΤΕ, ότι και αυτή αύτη η Ιερά Σύνοδος ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΡΗ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ; Το δικαίωμα τούτο έχει ΜΟΝΟΝ ο επιβαλών τόν Αφορισμόν Αρχιερεύς!

Διατί, λοιπόν, απετολμήσατε να αγνοήσετε τον υφ’ ημών επιβληθέντα Αφορισμόν; Πώς θα αρθή τώρα η σύγχυσις εις την καρδίαν του ηθικώς εγκληματίσαντος;

Σεβασμιώτατοι και Αγαπητοί μοι εν Χριστώ Αδελφοί,

Διά λόγους συνειδήσεως εθεωρήσαμεν χρέος να Σας γνωστοποιήσωμεν τον ηθικόν σκανδαλισμόν της ψυχής μας. Και επειδή «τα δημοσίως πραττόμενα, δημοσίως πρέπει και να ελέγχωνται», εθεωρήσαμεν χρέος αδελφικόν να Σας γνωστοποιήσωμεν τας απορίας μας. Με πολλήν αγωνίαν θα αναμένωμεν, ως είναι φυσικόν, την Υμετέραν απόκρισιν.

Επειδή όμως το ανακύψαν ζήτημα τυγχάνει μείζονος σημασίας και σπουδαιότητος διά την Εκκλησίαν, θα μας συγχωρήσητε, ίνα κοινοποιήσωμεν τούτο και προς την Διαρκή Ιεράν Σύνοδον, παρά της Οποίας και θα αναμένωμεν την δέουσαν απάντησιν.

Επί δε τούτοις, κατασπαζόμενοι εν Κυρίω πάντας Υμάς, διατελούμεν

Ελάχιστος εν Χριστώ Αδελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ: Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Ελλάδος.

************

Διαβάστε επίσης:  Σεισμός Τώρα Μυτιλήνη – Ειδήσεις

Ευαγγέλιο, Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 – Γενέθλιο Θεοτόκου Προεόρτια

ΑΓΙΑΣΜΟΣ στις ομάδες ποδοσφαίρου της Μάνης από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο

 

 

 

 

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 5 (4 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.

1 Σχόλιο

Νεότερο
Καλύτερο Νεότερο Παλαιότερο
1
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ

ΟΡΘΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ! Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΘΙΓΕΙ ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΣΤΙΑΝΩΝ ! ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΓΟΥΣΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ!