Μήπως εἶσθε, ἄθελά Σας βεβαίως, ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ἡμῶν ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; Διατί ἄραγε ἀπεμακρύνατε τόν Ἐσταυρωμένον ἀπό τόν Θρόνον Του; «Σε Ναό τῆς Μητρόπολης τοῦ Περιστερίου βάλανε τόν Έσταυρωμένο στόν Γυναικωνίτη. Πλέον ὅλοι θά λειτουργοῦνται μέ πλάτη τόν Ἐσταυρωμένο….», κραυγάζουν διαμαρτυρόμενοι οἱ πιστοί!

Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,

Διά τῆς ἀπό 26ης Ἰουνίου 2023 ἀναφορᾶς ἡμῶν πρός τον Σεβ. Μητροπολίτην Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεον, ὡς Πρόεδρον τοῦ δι’ Ἀρχιερεῖς Πρωτοβαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου, ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΑΜΕΝ Ὑμᾶς διά τήν συντελεσθεῖσαν καταφρόνησιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ἐδώσατε ἐντολήν διά τήν ἀπομάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυρωμένου ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήματος τῶν ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἐπαρχίας Σας!

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ἀπέρριψε τήν καθ’ Ὑμῶν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων! Πλήν ὅμως τό ζήτημα δέν ἐλύθη!

Ἡ καρδία τοῦ εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ Περιστερίου εὑρίσκεται «ἐν πολλῇ ταραχῇ» διά τό ἐπιτελεσθέν ἔγκλημα!

Ἤδη εἰς χεῖρας μας ἔφθασεν ἡ ἀπό 11ης Μαρτίου τρ. ἔτους Ἀναφορά Διαμαρτυρίας πρός Ὑμᾶς, τήν ὁποίαν ὑπογράφουν 121 πρόσωπα, εὐσεβῆ τέκνα Σας, ἡ δέ ὡς ἄνω ἀναφορά ἐπισφραγίζεται μέ τά ἑξῆς λόγια:

«Σεβασμιώτατε,

Με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ιερωσύνη σας, πρέπει να σας πούμε πώς ήδη τό ποίμνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σας αμφισβητεί ως ποιμένα!!»

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ἀπέρριψε τήν καθ’ Ὑµῶν ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ εἰς
τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων! Πλήν ὅµως τό ζήτηµα δέν ἐλύθη! Ἡ καρδία τοῦ
εὐσεβοῦς Λαοῦ τοῦ Περιστερίου εὑρίσκεται «ἐν πολλῇ ταραχῇ» διά τό
ἐπιτελεσθέν ἔγκληµα! Ἤδη εἰς χεῖρας µας ἔφθασεν ἡ ἀπό 11ης Μαρτίου τρ.
ἔτους Ἀναφορά Διαµαρτυρίας πρός Ὑµᾶς, τήν ὁποίαν ὑπογράφουν 121
πρόσωπα, εὐσεβῆ τέκνα Σας, ἡ δέ ὡς ἄνω ἀναφορά ἐπισφραγίζεται µέ τά ἑξῆς
λόγια:
«Σεβασµιώτατε,
Με τον οφειλόµενο σεβασµό στην ιερωσύνη σας, πρέπει να σας πούµε
πώς ήδη τό ποίµνιο της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου σας αµφισβητεί
ως ποιµένα!!»
Μερικοί Χριστιανοί ἔγραψαν τά ἑξῆς χαρακτηριστικά λόγια:
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 3 –
«Αφου προσκυνησαμε τμημα λειψανου του Αγ Ιεροθεου παρατηρησαμε, ότι τοσο Ο
ΕΣΤΑΥΡΩΜΈΝΟΣ ΣΤΟΝ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΥΡΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΈΛΕΙΠΕ οσο
και ότι ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΑΝΩ ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝΊΤΗ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ».
Τό γεγονός τοῦτο ὠθεῖ ἡµᾶς, ὅπως ἀναλάβωµεν τήν πανοπλίαν µας καί
συστρατευθῶµεν µέ τό πλῆθος τῶν διαµαρτυροµένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Μητροπόλεώς Σας πρός ὑπεράσπισιν τῆς ἀµωµήτου Πίστεως ἡµῶν.
Εἰς τήν ἐπαναστατικοῦ χαρακτῆρος ἀπόφασιν ἡµῶν ὁδηγούµεθα καί ἐκ
τοῦ γεγονότος, ὅτι διά τῆς Ἀποφάσεως Ὑµῶν πρός ἀποµάκρυνσιν τοῦ Ἐσταυρωµένου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Βήµατος διαπράττετε τά κάτωθι κανονικά ἀδικήµατα,
διά τά ὁποῖα καί καθίστασθε ἔνοχος:
α) Ἀλλοίωσις τῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἡµῶν Παραδόσεως, καθ’ ὅσον ὁ
Τίµιος Σταυρός εὑρίσκεται ἀπό αἰώνων εἰς τήν θέσιν αὐτήν, ἤτοι εἰς τό ἱερόν
Βῆµα, καί εἰς ὅλα τά µήκη και τά πλάτη τοῦ Πλανήτου µας, ὅπου ὑπάρχουν
Ναοί τῆς Ὀρθοδοξίας!
Ἤδη ἀπό τοῦ ἔτους 1416 ὁ Ἅγιος Συµεών, Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης,
εἰς τό ἔργον Του «Περί τοῦ Ἁγίου Ναοῦ», κεφάλαιον ΡΛΓ΄ «Τί τό καταπέτασµα
καί οἱ τέσσαρες τούτου στῦλοι» (Migne, PG 155, 341-344), καταγράφει:
«Διά τῶν µυστηρίων ὁρᾶται θυόµενός τε καί κείµενος. Διό καί
ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου αὐτοῦ ἐξ ἀνατολῶν τό εὐλογηµένον
ὄργανον τῆς θυσίας ὁ θεῖος ἵσταται σταυρός, τετραµερής ὤν διά τόν
ἐν αὐτῷ προσπαγέντα, τά τε ἄνω καί κάτω καί τά σύµπαντα πεποιηκότα τε καί
συνέχοντα καί τά ἄνω τοῖς ἐπί γῆς ἑνώσαντα, ἄνωθεν κάτω καταβάντα,
κάτωθέν τε ἄνω ὑψωθέντα, καί ἐν ἑαυτῷ πάντα ἑνώσαντα, καί τά πέρατα
συγκαλέσαντα, καί τῷ ὕψει τῆς θεότητος, καί τῷ ταπεινῷ τῆς σαρκώσεως
πάντα οἰκειωσάµενον, καί τῷ ὑψηλῷ τῆς δόξης… καί τῷ µέν ἰκρίῳ δηλοῦντα
τόν Πατέρα τόν ὕψιστον καί ἡµῶν τῶν ἐπί γῆς προνοούµενον, τῇ δέ κεραίᾳ τόν
Υἱόν αὐτόν καί τό Πνεῦµα, δι’ αὐτῶν ἡµᾶς ὡς διά χειρῶν ἀναπλάττοντα» (βλ.
Παναγ. Κατραµάδου: «Ἡ ἄκρα ταπείνωσις τοῦ Ἐσταυρωµένου εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν
Περιστερίου, Ἐφηµερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ», ἀριθ. φ. 2450/02.06.2023, σελ. 5).
β) Ἀθέτησις καί καταπάτησις τῶν ὑποσχέσεων, τάς ὁποίας
δεδώκαµεν κατά τήν ὥραν τῆς εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας µας, ὅτι δηλ. θά
διατηρήσωµεν ἕκαστος τήν ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν «µηδέν
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 4 –
προστιθείς, µηδέν ἀφαιρῶν, µηδέν µεταβάλλων, µήτε τῶν
Δογµάτων, µήτε τῶν Παραδόσεων…».
Παραθέτοµεν ἐνταῦθα τό σχετικόν ἀπόσπασµα ἀπό τήν Ἀκολουθίαν τῆς
εἰς Ἀρχιερέα χειροτονίας ἡµῶν πρός ἐπιβεβαίωσιν:
… «Προὐργιαίτατα δέ µοι ὁµολογεῖται, ἵνα τηρῶ τήν ἑνότητα τῆς Πίστεως
ἐν τῷ συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης, πάντα µέν, ὅσα ἡ Μία, Ἁγία, Καθολική καί
Ἀποστολική Ἐκκλησία τῶν Ὀρθοδόξων πρεσβεύουσα δογµατίζει, ταῦτα
πρεσβεύων κἀγώ καί πιστεύων, µηδέν προστιθείς, µηδέν ἀφαιρῶν, µηδέν
µεταβάλλων, µήτε τῶν δογµάτων, µήτε τῶν Παραδόσεων, ἀλλά τούτοις
ἐµµένων καί ταῦτα µετά φόβου Θεοῦ καί ἀγαθῆς συνειδήσεως διδάσκων
καί κηρύττων, πάντα δέ ὅσα Ἐκείνη κατακρίνουσα ὡς ἑτεροδιδασκαλίας
ἀποδοκιµάζει, ταῦτα κἀγώ ἀποδοκιµάζων καί ἀποδιοποµπούµενος διά παντός.
Πείσοµαι δ’ ἐσαεί προθύµως ἐν τοῖς Ἐκκλησιαστικοῖς καί τῇ Ἱερᾷ
Συνόδῳ, ὡς Ἀνωτάτῃ Ἀρχῇ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σεβόµενος καί τηρῶν
τάς δωρηθείσας Αὐτῇ προνοµίας, πρός καταρτισµόν τε καί στηριγµόν τῆς παρ’
ἡµῖν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί ἐπιµελήσοµαι ὅση µοι δύναµις περί-εστι
ὀρθοτοµεῖν τόν λόγον τῆς ἀληθείας εἰς δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί
τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος τῆς Μιᾶς ὑπερουσίου καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, τοῦ ἑνός
καί Μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, καί πρός σωτηρίαν τῶν πιστῶν» ( Βλ. ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ,
Ἔκδοσις Ἀποστολικῆς Διακονίας, Ἀθῆναι 1999, σελ. 111).
γ) Σκανδαλισµός τῆς συνειδήσεως τῶν πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας
τέκνων.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, δυστυχῶς, ΠΑΡΕΒΛΕΨΕΝ ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ καί ἀπέρριψεν εἰς τόν ΚΑΛΑΘΟΝ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ τήν καθ’ Ὑµῶν σχετικήν καταγγελίαν µας! Ἐπανερχόµεθα, λοιπόν, σήµερον πρός Ὑµᾶς διά τῆς παρούσης
ἐπιστολῆς, διά νά τονίσωµεν, ὅτι ὁ σκανδαλισµός τῆς συνειδήσεως τῶν
πιστῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου ἔχει ὑπερβῆ πᾶν ὅριον!
Μέχρι τῆς 26ης Ίουνίου 2023 εἴχοµεν λάβει 100 περίπου ἐπιστολάς
συµπαραστάσεως ἐκ µέρους πιστῶν τῆς Ἐκκλησίας τέκνων ἀπό διάφορα µέρη
τῆς Ἑλλάδος, αἰτουµένων τήν ἐπαναφοράν τοῦ Ἐσταυρωµένου εἰς τήν θέσιν
Του, εἰς τό ἱερόν Βῆµα!
Ἐπανερχόµενοι σήµερον Σᾶς πληροφοροῦµεν Ὑµᾶς, ὅτι τό Χριστεπώνυµον Πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ὑµῶν Μητροπόλεως ἔχει ἤδη ΑΝΑΣΤΑΤΩΘΗ καί διά
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 5 –
πολλῶν τρόπων ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ διά τήν ΟΛΩΣ AYΘAIΡETON,
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΔΕ ΚΑΙ ΑΣΕΒΕΣΤΑΤΗΝ, ΤΑΥΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΝ Ὑµῶν ὡς Ποιµενάρχου των!
Ἡµεῖς πρός τήν Ἱεράν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχοµεν ἤδη
καταθέσει:
1. Δύο Καταστάσεις µέ τήν ὑπογραφήν 880 πιστῶν ἀνθρώπων τῆς
περιοχῆς (478 + 402), οἵτινες διαµαρτύρονται διά τήν ἀπαράδεκτον
ταύτην ἐνέργειαν Ὑµῶν ὡς Μητροπολίτου των.
2. Ἔγγραφον Διαµαρτυρίαν τοῦ «πιστοῦ λαοῦ τῆς Ι.Μ. Περιστερίου
στόν Ι.Ν. Ἁγίων Γεωργίου καί Δηµητρίου Νέας Ζωῆς».
3. Τήν ἀπό 11ης Δεκεµβρίου 2013 Δήλωσιν-Αἴτησιν τῶν πιστῶν, οἵτινες
ἐκκλησιάζονται εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἱεροθέου Περιστερίου, περί
«ἐπιστροφῆς τοῦ Ἐσταυρωµένου στό Ἱερό Βῆµα τοῦ Ναοῦ µας».
4. Τήν ἀπό 11ης Δεκεµβρίου 2013 Δήλωσιν-Αἴτησιν τῶν πιστῶν, οἵτινες
ἐκκλησιάζονται εἰς τόν Ἱ. Ν. Ἁγ.Γεωργίου Νέας Ζωῆς Περιστερίου,
περί «ἐπιστροφῆς τοῦ Ἐσταυρωµένου στό Ἱερό Βῆµα τοῦ Ναοῦ
µας»: «Εὐθαρσῶς δηλώνουµε καί αἰτοῦµε ἀπό τούς σεβαστούς
µας ἱερεῖς νά ἐπιστραφεῖ καί νά ἵσταται ἀπό τοῦδε καί στό ἑξῆς
ὁ Ἐσταυρωµένος ὄπισθεν τῆς ἁγίας Τραπέζης…», γράφουν ἐπί
λέξει!
5. Τήν Διαµαρτυρίαν «τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς Μητροπόλεως τοῦ
Περιστερίου περί τῆς ἐπιχειρουµένης ἀφαιρέσεως τοῦ
Ἐσταυρωµένου ἀπό τό Ἅγιο Βῆµα τῶν Ἱερῶν Ναῶν».
6. Τήν «Διαµαρτυρίαν πιστοῦ λαοῦ τοῦ ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἱεροθέου Περιστερίου», ὅπου µεταξύ πολλῶν ἄλλων ἀναγράφονται καί
τά ἑξῆς θλιβερά: «Ἡ Μητρόπολη ἔχει µετατραπῆ σέ ἕνα καζάνι,
πού βράζει καί άν δέν σταµατήσετε, τότε θά ξεχειλίσει. Ὁ
κόσµος θα βγεί στούς δρόµους, γιά να ὑπερασπιστεῖ τόν
Ἐσταυρωµένο Χριστό µας»!!!!
7. Τήν «Διαµαρτυρίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Περιστερίου τῶν ἱερῶν
Ναῶν Ἁγ. Γεωργίου, Ἁγ. Δηµητρίου καί Ἁγ. Στυλιανοῦ Νέας Ζωῆς,
ὅπου ἀναγιγνώσκοµεν τήν ἑξῆς δυναµικήν πρόσκλησιν: «ΕΛΑΤΕ
ΑΔΕΛΦΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΕΙ Ο
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 6 –
ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΟΥ
ΑΝΗΚΕΙ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΤΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ, ΚΑΙ
ΠΟΥ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΗΣΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΟΥΝ,
ΑΛΛΑ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΣΑΝ».
8. Τήν «Διαµαρτυρίαν τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ.
Φανουρίου».
9. Μίαν γενικοῦ χαρακτῆρος Διαµαρτυρίαν, ἡ ὁποία, ὡς φαίνεται,
διενέµετο εἰς τόν πιστόν Λαόν πρός ἐνηµέρωσιν. Φέρει τόν τίτλον:
«ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΜΑΣ ΝΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ ΞΑΝΑ
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ», το ὁποῖον
ὑπογράφουν «Χριστιανοί Όρθόδοξοι τοῦ Περιστερίου».
10. Μίαν Θεολογικήν Μελέτην τοῦ Θεολόγου κ. Ἰωάννου Λίτινα, ἡ
ὁποία ἀναπτύσσει θεολογικῶς τό πρόβληµα, και, τέλος,
11. Δηµοσίευµα τῆς Ἐφηµερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος» τῆς 16ης.02.2024,
(σελ. 8η), δηλ. Πρόσκλησιν πρός τούς πιστούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, ὥστε «ἑνωµένοι νά προχωρήσουµε σέ
δυναµικές κινητοποιήσεις»! Τήν πρόσκλησιν ταύτην ὑπογράφει
«ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός ΘΕΟΦΙΛΟΣ».
Συνεπῶς ἡ Ἱερά Μητρόπολις Περιστερίου «φλέγεται», ἀλλ’ ἡ Ἱερά
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τὴς Ἑλλάδος, δυστυχῶς, «κοιµᾶται τόν ὕπνον τοῦ
Δικαίου….»
Σεβασµιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ὑµεῖς, δυστυχῶς, ἀντί νά ἀνησυχῆτε καί ἀντί, δακρυρροῶν, νά
πενθῆτε, διασκεδάζετε, δηλ. χορεύετε!
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 7 –
Κατόπιν τούτου ἡ ταπεινότης ἡµῶν ἐξανίσταται! Ἡ Ἀρχιερατική
συνείδησις ἡµῶν διεγείρεται, ἐνώπιόν µας δέ προβάλλει ἕνα τραγικό ἐρώτηµα:
«Ἀµβρόσιε, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσµου, ὁ Χριστός, ὁ Νυµφίος τῆς
Ἐκκλησίας, ἀλλά καί Νυµφίος τῆς ψυχῆς σου, ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΟ
ΔΙΩΓΜΟΝ! Ἐσύ, Ἀρχιερεῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, τί θά πράξῃς; Θά
µείνης ἀδιάφορος;»
Διερευνῶντες, λοιπόν, τό πρόβληµα ἡ σκέψις ἡµῶν ὡδηγήθη εἰς τά λόγια
τοῦ Κυρίου µας, ὅπως ταῦτα ἐκτίθενται εἰς τό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον (βλ.
κεφ. ιη΄, στ. 15-17):
«᾿Εὰν δὲ ἁµαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ ἔλεγξον
αὐτὸν µεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ µόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν
ἀδελφόν σου· ἐὰν δὲ µὴ ἀκούσῃ, παράλαβε µετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο,
ἵνα ἐπὶ στόµατος δύο µαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ρῆµα. ἐὰν δὲ
παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας
παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης».
Κατόπιν τούτου ἡ ἐλαχιστότης ἡµῶν ἐφήρµοσε τά ὡς ἄνω λόγια τοῦ
Κυρίου µας, καθώς:
α) Τήν 11ην Νοεµβρίου 2022, ἀπεστείλαµεν µίαν προσωπικήν ἐπιστολήν
πρός Ὑµᾶς, Σεβασµιώτατε, (βλ. Συνηµµένον 1ον), ἡ ὁποία ἐπεσφραγίζετο µέ τά
ἑξῆς λόγια:
«Ἐκτιµῶν τό γεγονός, ὅτι ἔχετε καί τήν ἰδιότητα τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Διδασκάλου
καί µάλιστα εἰς τήν ἕδραν του Κανονικοῦ Δικαίου ἀδελφικῶς παρακαλῶ Ὑµᾶς, ὅπως µέ
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 8 –
ἐνηµερώσητε περί τῶν ἐκκλησιαστικῶν πηγῶν καί νόµων, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν τήν
µετακίνησιν του Τιµίου Σταυροῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ Βήµατος, ὥστε νά εἰσηγηθῶ ἀναλόγως καί
πρός τόν Σεβασµιώτατον Διάδοχόν µου κ.κ. Ἱερώνυµον εἰς τήν ἱστορικήν Ἱεράν Μητρόπολιν
Καλαβρύτων και Αἰγιαλείας καί νά τόν παρακαλέσω, ὅπως προβῇ εἰς τήν διόρθωσιν τυχόν
λανθασµένης τινός διοικητικῆς συµπεριφορᾶς µου ὡς Ποιµενάρχου. Σᾶς ἱκετεύω: Μή
παραβλέψητε τήν ἱκεσίαν µου!»
Δυστυχῶς µέχρι σήµερον ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΛΑΒΕΙ ΜΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ!
β) Τήν 14ην Φεβρουαρίου 2023 ὑπεβλήθη µία Ἀναφορά µας πρός τήν
Ἱεράν Σύνοδον (βλ. Συνηµµένον 2ον), ἡ ὁποία, δυστυχῶς, ἔµεινεν ἀναπάντητη!
γ) Καί τέλος τήν 26η Ἰουνίου 2023 ὑπεβλήθη µία ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ, δηλ.
ΜΗΝΥΣΙΣ εἰς τά Ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια, καθ’ Ὑµῶν, Σεβασµιώτατε, (βλ.
Συνηµµένον 3ον), ἡ ὁποία, δυστυχῶς, και αὕτη… ἀπερρίφθη εἰς τόν κάλαθον
τῶν ἀχρήστων!
Ἑποµένως, ἐφαρµόζοντες τά λόγια τοῦ Κυρίου µας «᾿Εὰν δὲ ἁµαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου…», τί ἀποµένει εἰς ἡµᾶς νά πράξωµεν; Τήν
ἐντολήν: «εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ».
Αὐτό, λοιπόν, πράττοµεν διά τῆς παρούσης ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ἡµῶν πρός Ὑµᾶς, Σεβασµιώτατε Ἅγιε Περιστερίου! Γνωστοποιοῦµεν τό
πρόβληµα πρός τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς κληρωθείσης Ἐπαρχίας Σας,
ἐφαρµόζοµεν τά λόγια τοῦ Κυρίου µας, τό «εἰπὲ τῇ Ἐκκλησίᾳ», καί
δηλοῦµεν, ὅτι θέτοµεν τόν ἑαυτόν µας εἰς τήν διάθεσιν τῶν πιστῶν τῆς
Ἐπαρχίας Περιστερίου, προκειµένου νά συνεχίσωµεν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τόν ἱερόν
ἀγῶνα των ἕως ὅτου ὁ Ἐσταυρωµένος ἐπανέλθῃ εἰς τήν θέσιν Του, τ.ἔ. εἰς
τό ἱερόν Βῆµα! «…Ὄπισθεν τοῦ θυσιαστηρίου… ὁ θεῖος
ἵσταται Σταυρός», καθώς παραγγέλλει ἡµῖν ὁ Ἅγιος Συµεών (1410-1418),
Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης!
Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’. Τῆς ἐρήµου πολίτης.
Ποιµὴν Θεσσαλονίκης ἀνεδείχθης ἐν Πνεύµατι, καὶ θεῖος ὑποφήτης µυστηρίων τῆς
χάριτος, σοφία καὶ φωτὶ τῶν ἀρετῶν, ἐκλάµπων Ἱεράρχα Συµεὼν διὰ τοῦτο ὥσπερ
θεῖον µυσταγωγόν, τιµῶµεν σὲ κραυγάζοντες· δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ δόξα τῷ
σὲ στεφανώσαντι, δόξα τῷ χορηγούντι διὰ σοῦ χάριν ἠµὶν καὶ ἔλεος.
019 ΣΕΒ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ.docx
σελίς – 9 –
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ὑποθέτοµεν, ὅτι κάποιοι ἐκ τῶν Ἀδελφῶν Ἀρχερέων, µάλιστα δέ ἐκ
τῶν νεωτέρων, θά ἐνοχληθοῦν, ἀναγιγνώσκοντες τήν παροῦσαν ἀνοικτήν
ἐπιστολήν! Προκειµένου νά βοηθήσωµεν τούτους, «ἵνα µή σκανδαλισθῶσι», θά
ἐπισφραγίσωµεν τά ἀνωτέρω ἐνοχλητικά λόγια µας, ἐπικαλούµενος τήν
ὁδηγίαν τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου, λέγοντος:
«Τά δηµοσίως λεγόµενα καί πραττόµενα, δηµοσίως νά
ἐλέγχωνται» (βλ. Πατρολογία ΕΠΕ, 23, 393 –Συνηµµένον 4ον)
* * * * * *
Σεβασµιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Ταῦτα ἐθεωρήσαµεν ὡς ἀδελφικόν χρέος, ἵνα γνωρίσωµεν πρός Ὑµᾶς.
Ἐπί δέ τούτοις, εὐχόµενος πρός Ὑµᾶς µετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς τήν
ἀγκάλην τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καί κατασπαζόµενος Ὑµᾶς ἐν Κυρίω, διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο πρ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.