ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος δέχθηκε επισκέψεις στις 18 Μαΐου.
Συγκεκριμένα, τον Μακαριώτατο επισκέφθηκαν:

1.Εικοσιπενταμελή ομάδα πιστών από την πόλη Πκέα, (Βιβλικήν Πκεήν) του Βορείου Ισραήλ υπό τον Ιερέα αυτών π. Ηλία για να υποβάλουν τα σέβη τους και τους εορτίους Πασχαλίους χαιρετισμούς τους.

2.Τεσσαρακονταμελή ομάδα από την παρακείμενη Ναζαρέτ κώμης του Ρένε υπό τον Ιερέα αυτών π. Σαμά, για να υποβάλουν και αυτοί τα σέβη τους και προσκαλέσουν τον Μακαριώτατο στην εορτή αυτών την Κυριακή του Παραλύτου.

3.Τριακονταμελή ομάδα της Ρωσσοφώνου Κοινότητας του Πατριαρχείου στην πόλη Μπερ-Σέβα του Νοτίου Ισραήλ υπό τον υπεύθυνο των Ρωσοφώνων πιστών του Πατριαρχείου Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Μαδάβων κ. Αριστόβουλο και τον Ιερέα της ενορίας του Μπερ Σέβα π. Αλέξανδρον, για να υποβάλουν τα σέβη και τους εορτίους χαιρετισμούς αυτών επί την εορτή του Πάσχα.

4.Την εργαζομένη στην Ευρωπαική Ένωση Ελληνίδα κ. Μαρία Ζωζωνάκη με ομάδα συνεργατών της από την Ευρωπαική Ένωση για την καλυτερη γνωριμία του επιτελουμένου υπό του Πατριαρχείου ποιμαντικού έργου.

5.Τριακονταμελή ομάδα πιστών από την πόλη Τουράν του Βορείου Ισραήλ υπό τον Ιερέα αυτών π. Νεκτάριον Ράτζα, για να υποβάλλουν τα εόρτια σέβη τους επί τη εορτή του Πάσχα.

Παρακάτω το δελτίο Τύπου:
Τό Σάββατον, 5ην /18ην Μαΐου 2024, ὁ Μακαριώτατος ἐδέχθη:

1.Εἰκοσιπενταμελῆ ὁμάδα πιστῶν ἐκ τῆς πόλεως Πκέα, (Βιβλικήν Πκεήν) τοῦ Βορείου Ἰσραήλ ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῶν π. Ἠλίαν διά νά ὑποβάλουν τά σέβη αὐτῶν καί τούς ἑορτίους Πασχαλίους χαιρετισμούς αὐτῶν.

2.Τεσσαρακονταμελῆ ὁμάδα ἐκ τῆς παρακειμένης τῇ Ναζαρέτ κώμης τοῦ Ρένε ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῶν π. Σαμάν, διά να ὑποβάλουν καί οὗτοι τά σέβη αὐτῶν καί προσκαλέσουν τόν Μακαριώτατον διά τήν ἑορτήν αὐτῶν τήν Κυριακήν τοῦ Παραλύτου.

3.Τριακονταμελῆ ὁμάδα τῆς Ρωσσοφώνου Κοινότητος τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν πόλιν Μπέρ-Σέβα τοῦ Νοτίου Ἰσραήλ ὑπό τόν ὑπεύθυνον τῶν Ρωσοφώνων πιστῶν τοῦ Πατριαρχείου Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Μαδάβων κ. Ἀριστόβουλον καί τόν Ἱερέα τῆς ἐνορίας τοῦ Μπερ Σέβα π. Ἀλέξανδρον, διά να ὑποβάλουν τά σέβη καί τούς ἑορτίους χαιρετισμούς αὐτῶν ἐπί τήν ἑορτήν τοῦ Πάσχα. Οὗτοι καί ἔψαλλον εἰς διαφόρους γλῶσσας ἀναστασίμους ὕμνους πρός εὐφροσύνην τοῦ Μακαριωτάτου καί ὅλων τῶν ἀκουόντων.

4.Τήν ἐργαζομένην εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν Ἑλληνίδα κ. Μαρίαν Ζωζωνάκην μεθ’ ὁμάδος συνεργατῶν αὐτῆς ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως διά τήν ἐκ τοῦ σύνεγγυς καλλιτέραν γνωριμίαν τοῦ ἐπιτελουμένου ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ποιμαντικοῦ ἔργου.

5.Τριακονταμελῆ ὁμάδα πιστῶν ἐκ τῆς πόλεως Τουράν τοῦ Βορείου Ἰσραήλ ὑπό τόν Ἱερέα αὐτῶν π. Νεκτάριον Ράτζα, διά να ὑποβάλλουν τά ἑόρτια σέβη αὐτῶν ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.