Τή Δευ­τέ­ρα 20ή μη­νός Νο­εμ­βρί­ου 2023, ὁ νέ­ος Ποι­με­νάρ­χης μας, Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Σε­ρα­πί­ων, συ­νο­δευ­ό­με­νος ὑ­πό τοῦ Γε­νι­κοῦ Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κοῦ Ἐ­πι­τρό­που Πρω­το­πρε­σβυ­τέ­ρου κ. Βε­λισ­σα­ρί­ου Σάν­τα καί συ­νερ­γα­τῶν του, ἐ­πι­σκέ­φθη­κε τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς Πούν­τας, μέ σκο­πό νά προ­σκυ­νή­σει τόν, σύμ­φω­να μέ τήν πα­ρά­δο­ση, τό­πο τοῦ Μαρ­τυ­ρί­ου τῆς Ἁ­γί­ας, ἀλ­λά καί γι­ά νά ἐ­πι­σκε­φθεῖ καί νά λά­βει τήν εὐ­χή τοῦ Σε­πτοῦ Προ­κα­τό­χου του, Σε­βα­σμι­ω­τά­του Μη­τρο­πο­λί­του πρώ­ην Πα­ρα­μυ­θί­ας, Φι­λι­α­τῶν, Γη­ρο­με­ρί­ου καί Πάρ­γας κ. Τί­του.

Οἱ Γε­ρόν­τισ­σες τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς ὑ­πο­δέ­χθη­καν μέ ἰ­δι­αί­τε­ρο σε­βα­σμό τόν Ποι­με­νάρ­χη μας δι­ά κω­δω­νο­κρου­σι­ῶν καί τόν ὁ­δή­γη­σαν στό Κα­θο­λι­κό τῆς Μο­νῆς γι­ά νά προ­σκυ­νή­σει τόν τά­φο τῆς Ἁ­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ῆς.

Στή συ­νέ­χει­α, τόν ὁ­δή­γη­σαν στό κα­τά­λυ­μα τοῦ Γέ­ρον­τος Μη­τρο­πο­λί­του κ. Τί­του, ὅ­που τόν ὑ­πο­δέ­χθη­κε θερ­μά ἡ Ἡ­γου­μέ­νη, Γε­ρόν­τισ­σα Παρ­θε­νί­α. Ὁ Μη­τρο­πο­λί­της μας ἀγ­κά­λι­α­σε τόν Σε­βά­σμι­ο Γέ­ρον­τα κ. Τί­το, ἀ­σπά­στη­κε με­θ’ υἱ­ι­κοῦ σε­βα­σμοῦ τήν χεῖ­ρα του, τοῦ ζή­τη­σε τήν πα­τρι­κή εὐ­χή του, προ­σφέ­ρον­τας ὡς ἐ­λά­χι­στο δεῖγ­μα ἀ­γά­πης ἕ­να ἐγ­κόλ­πι­ο, εἰ­κο­νί­ζον τήν Πα­να­γί­α. Ἀ­πό τήν πλευ­ρά του, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος κ. Τί­τος, κα­λω­σό­ρι­σε τόν νέ­ο Ποι­με­νάρ­χη καί τοῦ εὐ­χή­θη­κε μέ θέρ­μη νά ὑ­πη­ρε­τή­σει μέ ἐ­πι­τυ­χί­α τήν ἱ­στο­ρι­κή μας Μη­τρό­πο­λη ἀ­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρα ἔ­τη ἀ­π’ ὅ­τι ὁ ἴ­δι­ος. Τοῦ προ­σέ­φε­ρε ὡς δῶ­ρα ἐπιστήθιο σταυ­ρό καί ἐγ­κόλ­πι­ο, ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κά ἄμ­φι­α καί ἐπισκοπική ράβδο, τά ὁ­ποῖ­α ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας κ. Σε­ρα­πί­ων δέ­χθη­κε με­τά χα­ρᾶς, ἀ­να­φέ­ρον­τας μά­λι­στα ὅ­τι θά τά φέρει μέ τι­μή καί εὐ­γνω­μο­σύ­νη.

Ἀ­κο­λού­θη­σε ἐγ­κάρ­δι­α συ­ζή­τη­ση, κα­τά τήν ὁ­ποί­α, μά­λι­στα, ἀ­να­κά­λε­σαν στή μνή­μη τους τήν πε­ρί­ο­δο 2019 – 2020, ὅ­που ὁ Γέ­ρον­τας κ. Τί­τος ἦ­ταν μέ­λος τῆς 163ης Συ­νο­δι­κῆς Πε­ρι­ό­δου καί ὁ Ποι­με­νάρ­χης μας κ. Σε­ρα­πί­ων Α΄ Γραμ­μα­τεύς τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου καί συ­νο­μι­λοῦ­σαν εὑ­ρι­σκό­με­νοι σέ δι­πλα­νά κα­θί­σμα­τα στήν αἴ­θου­σα Συ­νε­δρι­ά­σε­ων τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου.

Κα­τό­πιν, ἀ­κο­λού­θη­σε γεῦ­μα.

Ἀ­να­χω­ρῶν­τας, ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της μας ζή­τη­σε καί πά­λι τήν εὐ­χή τοῦ Γέ­ρον­τος κ. Τί­του, το­νί­ζον­τας στήν Ἡ­γου­μέ­νη Παρ­θε­νί­α ὅ­τι θά εἶ­ναι πάν­τα δί­πλα τους σέ ὅ,τι χρει­α­στοῦν τό­σο γι­ά τή φρον­τί­δα τοῦ Σε­βα­σμι­ω­τά­του Γέ­ρον­τος, ὅ­σο καί γι­ά τήν Ἱ­ε­ρά Μο­νή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.