Στις 19 Φεβρουαρίου οι εκλογές για Μητρόπολη Πάφου – Εξέδωσε την σχετική εγκύκλιο ο Αρχιεπίσκοπος – Σε λευκό χαρτί και όχι σε ψηφοδέλτιο με ονόματα η ψήφος.

Εκλογές προκηρύχθηκαν σήμερα για την πλήρωση του κενού θρόνου στη Μητρόπολη Πάφου.

Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί άνω των 18 χρόνων που διαμένουν μόνιμα στη Μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου θα κληθούν στις 19 Φεβρουαρίου να εκλέξουν τρεις ιεράρχες που θα αποτελέσουν το τριπρόσωπο, με βάση το οποίο η Ιερά Σύνοδος θα επιλέξει τον νέο Μητροπολίτη Πάφου.

«Ελεύθερος να επιλέξει Μητροπολίτη ο παφιακός λαός» λέει ο Αρχιεπίσκοπος
Δικαίωμα ψήφου έχουν 60.073 ψηφοφόροι. Στις πρόσφατες αρχιεπισκοπικές εκλογές ψήφισαν 20.902 πιστοί ή ποσοστό 34,79%.

Οι πιστοί, με βάση την εγκύκλιο θα αναγράφουν ιδιοχείρως σε λευκό χαρτί που θα φέρει ειδική σφραγίδα της συνόδου το όνομα του υποψηφίου που επιθυμεί.

Γενικός Έφορος των Εκλογών ορίσθηκε ο Διευθυντής του Ελεγκτικού Τμήματος της Εκκλησίας της Κύπρου κ. Γιάννης Χαριλάου που είχε την ευθύνη και για τις Αρχιεπισκοπικές Εκλογές.

Αυτούσια η εγκύκλιος:

ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ἀρχιεπισκοπική Ἐγκύκλιος περί ἐκλογῆς Μητροπολίτου Πάφου ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ κενωθέντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Πάφου,

παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, Χάριν καί εἰρήνην ἀπό τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἀπὸ τῆς 24ης Δεκεμβρίου παρελθόντος ἔτους ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἀγάπῃ ἐκάλεσέ με εἰς τήν ποιμαντικήν πηδαλιουχίαν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ παλαιφάτου θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς διαδοχήν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β ́.

Ὡς ἐκ τῆς τοιαύτης κλήσεως, ὁ Μητροπολιτικός θρόνος Πάφου, τὸν ὁποῖον πάσῃ δυνάμει καὶ εὐσεβῶς διηκόνησα καὶ περιπαθῶς ἠγάπησα, ἐκενώθη.

Διό, ἐνεργοῦντες διὰ τὴν πλήρωσιν τοῦ θρόνου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, κατά τά διατεταγμένα ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ἀπολύομεν τὴν παροῦσαν Ἐγκύκλιον δι‘ ἧς καλοῦμεν ὑμᾶς, ἵνα ἐν φόβῳ Θεοῦ καὶ ἀγάπῃ ἐκλέξητε, κατὰ τὸν ὁριζόμενον ἐν αὐτῇ τρόπον, τὸ πρόσωπον, τὸ θεωρούμενον ὑφ‘ ὑμῶν ὡς τὸ καταλληλότερον νὰ προταθῇ εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον πρὸς ἐκλογὴν αὐτοῦ ὡς νέου Μητροπολίτου Πάφου.

Συμφώνως τῷ Καταστατικῷ Χάρτῃ τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ἡ διαδικασία ἐκλογῆς, πρός ἀνάδειξιν νέου Μητροπολίτου, χωρεῖ εἰς δύο στάδια:

α) τήν κατάρτισιν τριπροσώπου, τριπροσώπου, διά καθολικῆς ψηφοφορίας, καί

β) τήν ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Οὕτως, αἱ ἐκλογαί πρός κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου θά διεξαχθῶσι, διά καθολικῆς μυστικῆς ψηφοφορίας, τήν Κυριακήν, 19 Φεβρουαρίου, μεταξύ τῶν ὡρῶν 10 π.μ. και 5 μ.μ., μετά διαλείμματος μίας ώρας μεταξύ τῶν ὡρῶν 1 μ.μ. και 2 μ.μ.

Δικαίωμα ψήφου πρός τοῦτο κέκτηνται πάντες οἱ Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ηλικίας ἄνω τῶν 18 ἐτῶν, κάτοικοι τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πάφου καί οἱ διαμένοντες μονίμως, ἀπό ἑνός τουλάχιστον ἔτους, εἰς τήν Μητροπολιτικήν Περιφέρειαν Πάφου, πλήν τῶν προσφύγων.

Κατά τήν ἡμερομηνίαν ταύτην, λοιπόν, κλῆρος καί λαός, προσερχόμενοι εἰς τά ὁρισθησόμενα λίαν προσεχῶς ἐκλογικά κέντρα, θα ψηφίσωσιν ἀπ‘ ευθείας ἕν πρόσωπον τῆς ἐπιλογῆς των.

Πρός διευκόλυνσιν τοῦ πληρώματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, διηυθετήσαμεν ὥστε, κατά τήν ἐκλογήν, νά λειτουργήσῃ ἀριθμός ἐκλογικῶν κέντρων, οὕτως ὥστε, οἱ ἐκλογεῖς νά ψηφίσωσιν εἰς τό πλησιέστερον πρός τόν τόπον διαμονῆς των ἐκλογικόν κέντρον. Διά τούς αυτούς λόγους θά καταρτισθῶσιν ἐκλογικοί κατάλογοι δι ̓ ἕκαστον ἐκλογικόν κέντρον.

Ὁ κατάλογος τῶν ψηφοφόρων ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά δημοσιευθῇ, δι‘ ἀναρτήσεως αὐτοῦ εἰς τούς ἱερούς ναούς τῶν ἐνοριῶν καί Κοινοτήτων τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας Πάφου. Πᾶς ἔχων ἔννομον συμφέρον δικαιοῦται νά ὑποβάλῃ εἰς τόν Τοποτηρητήν, ἐντός τριῶν ἡμερῶν ἀπό τῆς ἀναρτήσεως τοῦ καταλόγου, διά τοῦ ἱερέως τῆς ἐνορίας ἤ Κοινότητός του, ἔγγραφον ἔνστασιν ἐπί τοῦ καταλόγου. Ὁ Τοποτηρητής δέ, μετ‘ ἐξέτασιν τῶν ἐνστάσεων, ἀποφαίνεται, ᾐτιολογημένως καί ἀνεκκλήτως, ἐπ‘ αὐτῶν, πέντε ἡμέρας τό ἀργότερον πρό τῆς καθορισθείσης πρός ἐκλογήν τοῦ τριπροσώπου ἡμερομηνίας.

Διά τήν ὁμαλήν τήρησιν τῆς ὅλης ἐκλογικῆς διαδικασίας δύναται ὁ Γενικός Έφορος τῶν ἐκλογῶν νά συνεργάζηται, ὅπου θεωρεῖ τοῦτο ἀναγκαῖον, μετά τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν τοῦ Κράτους. Γενικόν δ‘ Ἔφορον τῶν ἐκλογῶν ὁρίζομεν τόν κ. Ἰωάννην Χαριλάου, Διευθυντήν τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Τμήματος τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου.

Ἡ Ἐφορευτική Επιτροπή ἑκάστου ἐκλογικοῦ κέντρου θά ὁρισθῇ ὑφ‘ ἡμῶν.

Εκαστον ψηφοδέλτιον θά εἶναι λευκόν, φέρον τήν διά τούς σκοπούς τῆς ἐκλογῆς ταύτης ἐκδοθεῖσαν εἰδικήν σφραγῖδα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Εἰς τό ψηφοδέλτιον τοῦτο ὁ ψηφοφόρος θά αναγράψῃ ιδιοχείρως τό ὄνομα τοῦ πρός Ἀρχιερατείαν ἐκλογίμου τῆς προτιμήσεώς του. Ἐάν ὁ ψηφοφόρος ἀδυνατῇ νά ἐκφράσῃ γραπτῶς τήν βούλησίν του, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς ὑποχρεοῦται νά ἀναγράψῃ εἰς τό ψηφοδέλτιον τό ὄνομα, τό ὑποδειχθέν ὑπό τοῦ εἰρημένου ψηφοφόρου.

Μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων εἰς τά ἐκλογικά κέντρα, τά άποτελέσματα τῆς ψηφοφορίας θά ἀποσταλοῦν εἰς ἡμᾶς. Οἱοσδήποτε ψηφοφόρος δύναται ὅπως ὑποβάλῃ ἐντός τριῶν ἡμερῶν, εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον, ἐνστάσεις περί τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας.

Ἐντός πέντε ἡμερῶν, ἀπό τῆς παρελεύσεως τῆς προθεσμίας υποβολῆς τῶν ἐνστάσεων, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συνέλθῃ καί θά ἀποφανθῇ ὁριστικῶς ἐπ‘ αὐτῶν, θά προχωρήσῃ δέ, μετά ταῦτα, εἰς τήν ἐπικύρωσιν τῶν ἀποτελεσμάτων καί τήν κατάρτισιν τοῦ τριπροσώπου, ἐκ τῶν τριῶν πλειονοψηφισάντων προσώπων. Εἰς περίπτωσιν ἰσοψηφίας, θά διενεργηθῇ κλήρωσις ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Ἑντός τριῶν ἡμερῶν, ἀπό τῆς καταρτίσεως τοῦ τριπροσώπου, ἡ Ἱερά Σύνοδος θά συγκληθῇ πρός ἐκλογήν τοῦ Μητροπολίτου Πάφου. Σημειωτέον ὅτι αἱ Ἐγκύκλιοι καί πᾶσαι αἱ τυχόν ἐκδοθησόμεναι ἀνακοινώσεις, αἱ σχετιζόμεναι μετά τῆς ἐκλογῆς τοῦ νέου Μητροπολίτου Πάφου, θά δημοσιεύωνται εἰς ἱστοσελίδα Ἐκκλησίας Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy), εἰς τήν ἱστοσελίδα τῆς Μητροπόλεως (www.impaphou.org) καί εἰς τό Κυπριακόν Πρακτορείον Εἰδήσεων (www.cna.org.cy). Καί ταῦτα μέν ἡμεῖς, ἡ δέ Χάρις καί εὐλογία τοῦ Θεοῦ εἴησαν ἀεί μετά πάντων ὑμῶν. τήν

τῆς

Διάπυρος πρός Θεόν Εὐχέτης

Τοποτηρητής τοῦ Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Πάφου.

Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου,

17 Ἰανουαρίου 2023.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.