Τό διήμερον 20ῆν καί 21ην Ὀκτωβρίου 2018, ἐπραγματοποιήθη ἐπιτυχῶς τό διοργανωθέν πρωτοβουλίᾳ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμονος ἐν συνεργασίᾳ μετά τοῦ Γραφείου Νεότητος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως τό Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον Κατηχητῶν.

Τῶν ἐργασιῶν προηγήθηκε ἡ ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ τελεσθέντος ὑπό τοῦ Ποιμενάρχου ἡμῶν κ. Παντελεήμονος, ὅστις προσεφώνησε τούς συμμετέχοντες Κληρικούς καί Λαϊκούς μέ τούς ἑξῆς λόγους: «Μέ τήν εὐκαιρίαν τῆς ἐνάρξεως τῆς νέας ἱεραποστολικῆς χρονιᾶς διοργανώνεται διά πρώτην φοράν τό παρόν Ἐπιμορφωτικόν Σεμινάριον Κατηχητῶν γιά νά ἐπισημανθῇ ἡ ἀξία καί ἡ σπουδαιότητα τοῦ ἔργου, πού εἶναι ἐντολή Θεοῦ: ‘’Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη’’….».

Ἀσφαλῶς, πρόκειται γιά δύσκολο ἔργο κατανοουμένων τῶν δυσκολιῶν τοῦ σήμερα τόσο στήν κοινωνία καί τήν οἰκογένεια, ὅσο καί στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά πού βρίσκονται σέ φθίνουσα πορεία.

Τό Κατηχητικό δέν εἶναι ἀπλά τόπος γιά ἀφηγήσεις καί ἱστορίες περί Θεοῦ, ἀλλά μονοπάτι γιά ἐμπειρική ἕνωση μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό ὡς φίλο, πατέρα, ἀδελφό καί Σωτήρα. Ἡ μαθητεία στό Χριστό δίνει τή δυνατότητα νά μαλακώσει ἡ καρδιά, νά ἀγαπᾶ, νά συγχωρῇ, νά ἀνέχεται».

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος συνεχάρη τούς ὑπευθύνους τοῦ ἔργου, τούς συντελεστές καί τούς εἰσηγητές, ἐπικαλέστηκε δέ τό Θεῖο φωτισμό πρός πάντας, ὥστε νά γίνουν μαρτυρία καί φῶς Χριστοῦ!

Στή συνέχεια προσεκλήθη ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καί Ἱεροκῆρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως π. Βαρθολομαῖος Ἰατρίδης, ὅπως προεδρεύσῃ τῆς Α΄ Συνεδρίας καί συντονίσῃ σχετικῶς τούς εἰσηγητάς καί τό ἀκροατήριον.

Ἀκολούθως, τόν λόγον ἔλαβε ὁ 1ος Εἰσηγητής, Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Μακίδης, ὑπεύθυνος τοῦ Κατηχητικοῦ ἔργου τῆς Ἱερᾶς Μητρο-πόλεως, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ὁ σκοπός καί οἱ βασικές ἀρχές τῆς Κατηχήσεως ἤ τί θέλουμε νά πετύχουμε κατηχώντας νέους καί παιδιά σήμερα;».

Ὁ π. Ἰωάννης διετύπωσε ὅτι ἡ κατήχηση εἶναι πρωταρχικό ἔργο τοῦ Ἐπισκόπου καί τῶν Ἱερέων, προκειμένου νά μεταγγίσουν τό λόγο τοῦ Θεοῦ διά τῶν Γραφῶν, καί ἀπό τό Μυστήριο τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ – Λόγου, νά δωθῇ ἐμπειρία έν Χριστῷ ζωῆς καί τό σπουδαιότερο ὅτι τό ἔργο δέν εἶναι μόνο θεωρία ἀλλά σύνδεση μέ τή ζωντανή Ἐνορία, ἐνῶ δόθηκαν βασικές ἀρχές, ὅπως ὅτι ὁ ποιμένας εἶναι κεντρικό πρόσωπο, οἱ λαϊκοί κατηχητές βοηθοί τοῦ ποιμένος, ἡ ὕπαρξη ζωντανῆς Ἐνοριακῆς Κοινότητας, ἡ Θεία Λατρεία ὡς τελειοτέρα μορφή κατήχησης καί ἡ μετάδοση τῆς θεολογίας ὡς καρπός ἐμπειρίας, ὁλοκλήρωσε δέ μέ τήν προτροπή: «ἡμῶν τό θελῆσαι, Θεοῦ τό τελιῶσαι»!

Ἑπόμενος Εἰσηγητής ἦταν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Σταῦρος Κολιούσης, Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος καί Ἐφημέριος Ἰάσμου, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα: «Κατήχηση καί θεολογία ἤ ποιές θεολογικές, δογματικές, χριστιανικές ἀρχές καί ἀξίες πρέπει νά διέπουν τήν κατήχηση ».

Ὁ π. Σταῦρος ἐκκίνησε τήν ἀνακοίνωσή του μέ τή διευκρίνηση ὅτι θεολογία δέν εἶναι μόνο ὁ λόγος περί Θεοῦ ἀλλά ἡ ἄκτιστη ἐμπειρία τῆς θεώσεως καί ἀναφέρθηκε στίς ἀρχές καί ἀξίες τῆς κατήχησης, ὅπως: Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιά καί Καινή Διαθήκη, οἱ Πατέρες, τά Συναξάρια, ἡ Ὑμνογραφία, Εὐχολογιακό ὑλικό καί ἡ προσωπική ἀνταπόκριση, δηλαδή ἀναζήτηση τῆς ἐμπειρίας.

Τρίτη κατά σειρά Εἰσηγήτρια ἦταν ἡ κα Ἑλένη Μαργαρίτη, Θεολόγος, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: «Παιδαγωγικές καί ψυχολογικές διαστάσεις τοῦ κατηχητικοῦ ἔργου ἤ πώς νά προσεγγίσουμε παιδιά καί νέους τῆς σημερινῆς ἐποχῆς, σύμφωνα μέ τήν ἡλικία καί τίς ἀνάγκες τους». Ἡ κα Μαργαρίτη εἰσαγωγικά ἀνέφερε ὅτι πρόκειται γιά μεγάλη ἀγωνία τοῦ τρόπου προσέγγισης πού μεγάλώνει τόν αὐτοέλεγχο, τονίσθηκε δέ ἡ ἀνάγκη τῆς κοινωνίας τῶν προσώπων καί ἡ ἀξία τῆς προσευχῆς σάν χάδι πού ἐλκύει καί ἡ χρήση τῆς τεχνολογίας ὡς μέσου καί ὄχι αὐτοσκοποῦ.

Τελευταία εἰσηγήτρια τῆς Α΄ Συνεδρίας ἦταν ἡ Φιλόλογος κα Χρυσάνθη Σιρλώπη, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: «Προγραμματισμός καί δοδακτική διάσταση τῆς κατήχησης ἤ πώς νά ὁργανώσω τό κατηχητικό ἔργο σέ ἐτήσια καί ἑβδομαδιαία βάση».

Ἡ εἰσηγήτρια ἐπεσήμανε ἐξ ἀρχῆς ὅτι τά παιδιά δέ θέλουν νά μοιάζει τό κατηχητικό μέ μάθημα τοῦ σχολείου, ἐνῶ παρουσίασε τό διδακτικό τρίγωνο: Κατηχητής-Κατηχούμενος-Διδασκαλία.

Στή συνέχεια κατέθεσε τις προϋποθέσεις, τή στοχοθεσία καί τούς τρόπους παρουσιάσεως μέ διάλογο, ἐκμαίευση γνώσης, αὐτενέργεια, ὁμαδο-συνεργασία, καί τόνισε τήν ἀξία τῶν μέσων-ἐργαλείων, ὅπως κείμενα, εἰκόνες, τραγούδια, μετοχή σέ ἀκολουθίες, ἐπισκέψεις, ἐκδρομές καί ἐναλλαγή τῶν μέσων.

Τή Κυριακή, 22α Ὀκτωβρίου, συνεχίστηκαν οἱ ἐργασίες τοῦ Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου μέ τή Β΄ Συνεδρία, τῆς ὁποίας προήδρευσε ὁ Ἀρχιμανδρίτης Πορφύριος Σοφός, Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας Κομοτηνῆς, ὁ ὁποῖος συντόνισε καταλλήλως τούς εἰσηγητάς καί τό ἀκροατήριον.

1η Εἰσηγήτρια τῆς Β΄ Συνεδρίας ἦταν ἡ Θεολόγος κα Κυριακή Δερμεντζόγλου, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: «Κατηχητικό «ὑλικό: Πηγές καί τρόπος ἐπιλογῆς ἤ πώς καί πού μπορῶ να΄βρῶ κατα΄λληλο ὑλικο γιά τίς κατηχητικές συναντήσεις;». Ἡ κα Δερμαντζόγλου παρέπεμψε στήν Ἁγία Γραφή, ἔντυπη καί ἡλεκτρονική, στήν Παράδοση, στούς Πατέρες, τή Φιλοκαλία, τήν Πατρολογία, τό Γεροντικό, τού Βίους τῶν Ἁγίων, καί ἔδωσε ἰστοτόπους Ἱερῶν Μητροπόλεων ὅπου ὑπάρχει διαθέσιμο ὑλικό.

2η Εἰσηγήτρια τῆς Β΄ Συνεδρίας ἦταν ἡ Παιδοψυχολόγος κα Μαρία Κουρτίδου, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: «Τά παιχνίδια, ὀμαδικά, βιωματικά καί παιχνίδια γνωρίμίας ἤ πώς μπορῶ νά ἐντάξω τό παιχνίδι στήν κατήχηση;».

Ἡ κα Κουρτίδου τόνισε τήν ἀξία τοῦ παιχνιδιοῦ ὡς Ἁτομικό καί Ὁμαδικό, τήν κοινωνικοποίηση-πειθαρχία-κανόνες καί ρόλο ζωῆς, παιχνίδια γνωριμίας ὡς παιδαγωγικά καί ψυχαγωγικά μέσα, ὅτι ὁ κατηχητής πρέπει νά εἶναι πάντα μέσα στό παιχνίδι καί ἀναφέρθηκε σέ παραδείγματα ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τῶν παιδιῶν (Δημοτικό – Ἐφηβεία).

3η Εἰσηγήτρια τῆς Β΄ Συνεδρίας ἦταν ἡ Θεατροπαιδαγωγός κα Μυρσίνη Λαντζουράκη, ἡ ὁποία ἀνέπτυξε τό θέμα: «Ἡ ἀφήγηση καί ἡ δραματοποίηση ὡς ἐργαλεία κατήχησης ἤ πώς μπορῶ νά ἀφηγηθῶ ἤ νά δραματοποιήσω τό περιεχόμενο τῆς κατήχησης;».

Ἡ κα Λαντζουράκη μέ ξεχωριστό τρόπο ξεκίνησε μέ μία ἱστορία, παρουσίασε τά ὀφέλη τῆς ἀφήγησης, δηλαδή τήν ψυχαγωγία, τό συναίσθημα τήν καλλιέργεια τῆς αἰσθητικῆς τοῦ λόγου καί τῆς ἐκφράσεως, τήν ἐπαφή μέ τόν πολιτισμό, τήν ἐνίσχυση τῆς θρησκευτικῆς μνήμης, τήν ἐπαφή μέ τίς πανανθρώπινες ἀξίες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή, ἀλλά ἀναφέρθηκε στά βασικά ἐργαλεία τῆς ἀφήγησης, πού εἶναι ἡ φωνή: ἔνταση-χροιά-διαθέσεις-ρυθμός τονισμοῦ λέξεων.

4η καί τελευταία εἰσήγηση τῆς Β΄ Συνεδρίας παρουσιάστηκε ἀπό ὁμάδα Κατηχητῶν μέ θέμα: «Ἐνδεικτικές παρουσιάσεις κατηχητικῶν συναντήσεων ἤ μήπως μπορεῖτε νά μοῦ δώσετε ἕνα παράδειγμα;».

Ἠ κα Κωνσταντίνα Κασάπη μέ τήν κα Ζηνοβία Οὐρεϊλίδου πρότειναν γιά τά μικρά παιδιά τήν χρῆσιν κουκλοθεάτρου γιά τήν ἀξία τῆς γιαγιᾶς.

Ὁ Διάκονος π. Γρηγόριος Βουλγαρέλης παρουσίασε τήν ἀξίαν τῆς χρήσεως τῆς τεχνολογίας μέσα ἀπό video καί τίς ἐρωτήσεις μέ ἀνάλογες ἀπαντήσεις πού προκύπτουν ἀπό τέτοιου εἴδους παρουσιάσεις. Ἡ κα Θεοδώρα Δαμακίδου παρουσίασε τήν ἀξιοποίηση τῶν τραγουδιῶν γιά ἐφήβους, καί τελευταίως ἡ κα Εἰρήνη Χρυσοστομίδου παρουσίασε τή δημιουργία ταινίας γιά παιδιά καί ενηλίκους σχετικά μέ τά Χριστούγεννα καί τόν Ἅγιο Βασίλειο.

Μετά ἀπό κάθε εἰσήγηση ἀκολουθούσαν τοποθετήσεις ἤ διατυπώνονταν ἐρωτήσεις, κατέκλεισε δέ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ὁ ὁποῖος ἐξέφρασε τήν ἰκανοποίησή του τόσο γιά τή συμμετοχή ὅσο καί γιά τήν ποιότητα τῶν ἀνακοινώσεων τῶν εἰσηγητῶν καί προέτρεψε μέ τήν ἴδια φιλοτιμία νά συνεχίση ὁ καθένας τή διακονία τοῦ λόγου στούς νέους ἐπ’ ὠφελείᾳ προσωπικῇ καί δοξολογίᾳ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.
Επιμορφωτικό σεμινάριο κατηχητών στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.