Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου: Την Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Προπατόρων (πρώην Αγίων Πατέρων), δηλαδή των κατά σάρκα προγόνων του Ιησού Χριστού, όπως αναφέρονται στην πασίγνωστη περικοπή του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου (α, 1-16).

Εορτολόγιο-Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 18 Δεκεμβρίου: Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης , Φλώρος, Φλώρης, Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα

Με την πάροδο του χρόνου το θέμα της Κυριακής αυτής διευρύνθηκε και περιέλαβε όλους τους προ Χριστού δίκαιους της Παλαιάς Διαθήκης.

Η διεύρυνση του εορτολογικού περιεχομένου της Κυριακής προ των Χριστουγέννων επέφερε τη διχοτόμηση της Κυριακής αυτής και τη μετάθεση μέρους του θέματός της στην προ αυτής Κυριακή.

Έτσι, οι Κυριακές των Αγίων Πατέρων έγιναν δύο και για να διακρίνονται η μία από την άλλη, η μία, η παλαιότερη, ονομάσθηκε «Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως» και η άλλη διατήρησε το παλαιό της όνομα «Κυριακή των Αγίων Πατέρων» (γιορτάζεται στις 11 Δεκεμβρίου, εάν είναι Κυριακή, ή την πρώτη Κυριακή μετά τις 11 Δεκεμβρίου), για να μη συγχέεται με τις Κυριακές των Πατέρων των Οικουμενικών Συνόδων έλαβε το όνομα «Κυριακή των Προπατόρων».

Την ημέρα αυτή εορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Αδάμ, Εύα, Άβελ, Σηθ, Ενώς, Καϊνάν, Μαλελεήλ, Ιαρέδ, Ενώχ, Μαθουσάλας, Λαμέχ, Νώε, Σημ, Ιάφεθ, Αρφαξάδ, Καϊνάν, Σάλα, Έβερ, Φάλεκ, Ραγάβ, Σερούχ, Ναχώρ, Θάρρα, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Ρουβίμ, Συμεών, Λευί, Ιούδας του Ιακώβ, Ζαβουλών, Ισάχαρ, Δαν, Γαδ, Ασήρ, Νεφθαλείμ, Ιωσήφ του Ιακώβ, Βενιαμίν, Φαρές, Ζαρά, Εσρώμ, Αράμ, Αμιναβάδ, Ναασσών, Σαλμών, Βοόζ, Ωβήδ, Ιεσσαί, Δαβίδ, Σολομών, Ροβοάμ, Αβιά, Ασά, Ιωσαφάτ, Ιωράμ, Οζίας, Ιωαθάμ, Άχαζ, Εζεκίας, Μανασσής, Αμμών, Ιωσίας, Ιεχονίας, Σαλαθιήλ, Ζοροβάβελ, Αβιούδ, Ελιακείμ, Αζώρ, Σαδώκ, Αχείμ, Ελιούδ, Ελεάζαρ, Ματθάς, Ιακώβ του Ματθά, Ιωσήφ του Ιακώβ, Μελχισεδέκ, Ιώβ, Μωυσής, Ωρ, Ααρών, Ιησούς του Ναυή, Σαμουήλ, Νάθαν, Δανιήλ, Ανανίας, Αζαρίας, Μισαήλ, Σάρρα, Ρεβέκκα, Λεία, Ραχήλ, Ασινέθ, Μαρία αδελφή Μωυσέως, Δεβόρρα, Ρουθ, Σαραφθία, Σωμανίτις, Ιουδίθ, Εσθήρ, Άννα, Σωσάννα.

Λειτουργικά κείμενα

Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ’ ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέντες, Τρισμακάριοι ἐν τῷ σκάμματι, τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε, ἐν μέσῳ δὲ φλογὸς ἀνυποστάτου ἱστάμενοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε. Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

Ὁ Οἶκος
Ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεμοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι πολεμούμενοι, μὴ καταλίπῃς ἡμᾶς, καὶ καταπίῃ ἡμᾶς θάνατος· ὁ διψῶν ἡμᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ μισῶν ἡμᾶς· ἀλλ’ ἔγγισον ἡμῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου, τῶν ἐν Bαβυλῶνι ἀπαύστως ἀνυμνούντων σε, καὶ βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάμινον, καὶ ἐκ ταύτης κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.