Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου - Εορτολόγιο: Κατεῖχε μεγάλη κοινωνική θέση στό Ἰκόνιο, ἀλλά καί μεγάλες χριστιανικές ἀρετές. Ὅταν, λοιπόν, ὁ αὐτοκράτωρ Αὐρηλιανός (270 – 275) ἐξέδωσε διάταγμα κατά τῶν χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος Ἰκονίου συνέλαβε τόν Χαρίτωνα ἀπό τούς πρώτους.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 28 Σεπτεμβρίου – Εορτολόγιο: Χαρίτων, Χαρίτωνας, Χαρίτος

Τά βασανιστήρια πού ὑπέστη ἦταν σκληρά. Ὅμως ὁ Χαρίτων ἔμεινε ἀμετακίνητος στήν πίστη του.
Στό διάστημα δέ πού βρισκόταν στή φυλακή, ὁ Αὐρηλιανός δολοφονήθηκε.

Ὁ Διάδοχός του Πρόβος σταμάτησε τό διωγμό κατά τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Χαρίτων ἀπελευθερώθηκε.
Ἀποφάσισε, τότε, νά πάει προσκυνητής στά Ἱεροσόλυμα. Ἀλλά στόν δρόμο συνελήφθη ἀπό λῃστές, πού τόν ὁδήγησαν στό κρησφύγετό τους.

Ὅταν ἔφθασαν στή σπηλιά τους, ἔφαγαν καί ἤπιαν. Ἀλλά τό κρασί ἦταν δηλητηριασμένο καί πέθαναν ὅλοι.

Τότε, ἡ σπηλιά ἐκείνη τῶν λῃστῶν μετατράπηκε ἀπό τόν Ὅσιο σέ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ.
Ἡ φήμη τοῦ Χαρίτωνα ἔφερε κοντά του πολλούς μαθητές. Τούς κυβερνοῦσε μέ στοργή καί τούς προήγαγε σέ ὑψηλές βαθμίδες ἀρετῆς.

Ποθώντας, ὅμως, περισσότερη ἡσυχία, ὅρισε διάδοχό του στό μοναστῆρι καί ἀναχώρησε στήν ἔρημο, ὅπου ἀσκήτεψε μέσα σέ διάφορα σπήλαια.
Ὅταν πλησίαζε τό τέλος του, ἐπέστρεψε στό ἀρχικό του μοναστῆρι, κοντά στούς ἀγαπημένους του μαθητές, τούς ὁποίους εἶχε ὁδηγήσει «ἐπί ζωῆς πηγᾶς ὑδάτων».

Δηλαδή τούς εἶχε ὁδηγήσει σέ πηγές νερῶν, πού εἶναι γεμάτα ζωή.
Ἐκεῖ, λοιπόν, παρέδωσε ἥσυχα καί εἰρηνικά τήν ψυχή του στόν Θεό

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Χαρίτων τοῦ Πνεύματος, καταυγασθεῖς ταὶς αὐγαίς, φωστὴρ ἐχρημάτισας, τῆς ἐναρέτου ζωῆς, Χαρίτων μακάριε, σὺ γὰρ ὁμολογία, ἀληθείας ἐμπρέψας, ἔλαμψας ἐν ἐρήμῳ, ἐγκράτειας τοὶς πόνοις. Διὸ τῶν εὐφημούντων σέ, Πάτερ μνημόνευε.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας· καὶ τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας· καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Χαρίτων Πατὴρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.