Μέ τούς παραπάνω δοξολογικούς λόγους ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ὑμνεῖ καί μεγαλύνει τόν Τίμιο Σταυρό τοῦ Κυρίου μας, τοῦ ὁποίου σήμερα ἑορτάζουμε τήν Παγκόσμια Ὕψωση. Μιά μέρα μεγάλη καί σημαντική ἡ ὁποία φέρει τά ἴσα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς, γι’ αυτό ἄλλωστε τό Ἀποστολικό καί τό Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα εἶναι τά ἴδια πού διαβάζονται κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη στήν Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθήλωσης καί ἡ νηστεία καθίσταται ἀπόλυτη και αὐστηρή. Στό ἄκουσμα τῶν ὕμνων καί τῶν προσευχῶν αὐτῆς τῆς ἑορτῆς, νοιώθουμε ὅτι πρόκειται γιά ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καί μεγάλου ἑορτασμοῦ. Τήν ἡμέρα αὐτή ἡ ἀνά τόν κόσμο Ἐκκλησία ἔχει τήν εὐκαιρία νά ὑψώσῃ ἕνα σύμβολο δυνάμεως, ἀγάπης καί πίστεως, καί οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί μποροῦν νά καλέσουν ὅλους τούς ἀνθρώπους νά κοιτάξουν τόν Σταυρό καί νά συναντήσουν τόν Κύριό μας μέσῳ τῆς ἀσύγκριτης καί ἀπέραντης ἀγάπης Του.

Ἕνα τροπάριο μᾶς βοηθᾶ νά κατανοήσουμε τό πραγματικό νόημα τῆς σημερινῆς ἑορτῆς: «Σταυρός ἀνυψούμενος, τοῦ ἐν αὐτῷ ὑψωθέντος τό πάθος τό ἄχραντον ἀνυμνεῖν προτρέπεται κτίσιν ἅπασαν». Ἡ ὕψωσις δηλαδή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μᾶς ὑπενθυμίζει Ἐκεῖνον πού ὑψώθηκε ἐπάνω εἰς αὐτόν γιά τήν δική μας τήν σωτηρία καί παρακινεῖ ὅλη τήν κτίση νά προσκυνήσῃ καί νά δοξάσῃ τόν Σταυρωθέντα Θεόν. Ἡ ὕψωση τοῦ Σταυρωμένου Χριστοῦ ἐπάνω εἰς αὐτόν ἁγιάζει λοιπόν τό ξῦλο τοῦ Σταυροῦ.

Ὁ Σταυρός μέχρι τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου μας, ἦταν ὄργανο τοῦ πιό ἀτιμωτικοῦ θανάτου. Ἦταν «ξύλον τῆς αἰσχύνης». Ἀλλά ἀπό τότε πού ἔγινε θυσιαστήριο, ἐπάνω στό ὁποῖο ὁ Χριστός προσέφερε τόν Ἑαυτό Του θυσία γιά ὅλο τόν κόσμο, ἁγιάσθηκε καί ὀνομάζεται «τρισμακάριστον ξύλον»! Ὁ Σταυρός τοῦ Χριστοῦ «ἔγινε θεμέλιο μεγάλης εὐλογίας γιά τήν ἀνθρωπότητα, κτύπημα θανατηφόρο κατά τοῦ διαβόλου, χαλινάρι τῶν δαιμόνων, φίμωτρο τῆς δυνάμεως τῶν ἐχθρῶν. Κατήργησε τόν θάνατο, συνέτριψε τίς χάλκινες πύλες τοῦ Ἅδη, τσάκισε τίς σιδερένιες ἀμπάρες του, ἔκοψε τά νεῦρα τῆς ἁμαρτίας, κατέπαυσε τή μάστιγα πού βασάνιζε τήν ἀνθρώπινη φύση, ἄνοιξε τίς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, «τούς μισουμένους φίλους ἐποίησεν, εἰς τόν οὐρανόν ἐπανήγαγεν, ἐν δεξιά τοῦ θρόνου ἐκάθισε τήν ἠμετέραν φύσιν».

Τό σπουδαῖο δέν εἶναι ὅτι ὁ Χριστός ἐκαρφώθη στό Σταυρό καί ἔχυσε τό Αἷμα Του γιά μᾶς, ἀλλά ὅτι ἄν καί ἔγινε αὐτό, ὁ θάνατος δέν μπόρεσε νά Τόν νικήσῃ! Τό πρωτοφανές δέν εἶναι ὅτι διά τοῦ Σταυροῦ κατάφεραν οἱ ἐχθροί Του νά Τόν ἀτιμάσουν, νά Τόν προσβάλλουν, νά Τόν ἐμπαίξουν καί Αὐτός ὑπέμεινε, ἀλλά ὅτι Αὐτός ἔτσι δοξάσθηκε! Τό ἀξιοθαύμαστο δέν εἶναι ότι ὁ μεγαλύτερος ἀνατροπέας τῶν αἰώνων ὑπομένει τήν ἐξόντωσή Του, ἀλλά ὅτι διά τῆς ἐξοντώσεως αὐτῆς ἀνατρέπει τά πάντα καί στά ἐπίγεια καί στά ἐπουράνια! Γι’ αὐτό ὁ Σταυρός εἶναι τό καύχημα ὅλων, ὅσοι θέλουμε νά λεγόμαστε καί νά εἴμαστε χριστιανοί. Γιατί καταργεῖ τόν καθωσπρεπισμό ὅσων ζοῦν κολλημένοι στό «ἐδῶ καί τώρα» ἀγνοῶντας τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητας. Ὁ Σταυρός εἶναι τό σύμβολο τῆς μεγάλης ἀνατροπῆς, ἀφοῦ ἀπό ὄργανο θανάτου ἔγινε τό Ξύλο τῆς ζωῆς, ἀπό ἔσχατη ταπείνωση ἔγινε ἡ μέγιστη δόξα, ἀπό μέσο ὕβρεως ἔγινε πηγή ἁγιασμοῦ καί θέωσης.

Ἀδελφοί μου καί Παιδιά μου,

Ὁ Τίμιος Σταυρός δέν εἶναι ὁποιοδήποτε σύμβολο, ἀλλά Μυστήριο. Γι’ αὐτό καί δέν σταματᾶ ποτέ νά προβάλλεται καθώς εἶναι ἡ καθημερινότητά μας, ἡ διαρκής ἀπαντοχή μας καί τό ὅπλο μας. Ἔτσι, κάνουμε τό Σταυρό μας, ὄχι τυπικά καί βιαστικά, ἀλλά μέ συναίσθηση καί προσευχητική διάθεση τήν κάθε στιγμή τῆς ἡμέρας. Ὁ Τίμιος Σταυρός ἀποτελεί συνάμα καί τρόπο ζωῆς! Κί ἄν προβάλλεται κενός, χωρίς τόν Ἐσταυρωμένο, αὐτό δέν γίνεται μόνο ὡς ὁμολογία τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἀλλά καί ὡς πρόσκληση νά σταυρωθοῦμε ἐμεῖς ἀκολουθῶντας τήν ἴδια μέ τόν Χριστό πεπατημένη! Διά τοῦ Σταυροῦ καί τῆς πίστεώς μας στόν Χριστό, εἴμαστε σέ θέση νά ἀκυρώσουμε τήν διαφθορά καί νά ἀναγεννηθοῦμε γιά νά ἐκπληρώσουμε τόν σκοπό καί τις δυνατότητες τῆς ὑπάρξεώς μας. Εἴμαστε σέ θέση νά περάσουμε ἀπό τό ψεῦδος καί τήν ἀπάτη στήν ἀλήθεια. Εἴμαστε σέ θέση νά ἀφήσουμε πίσω μας τόν παλιό τρόπο ζωῆς πού μᾶς ὁδηγεῖ στόν θάνατο καί νά ἀνοίξουμε τήν ἀγκαλιά μας στό νέο τρόπο ζωῆς πού ὁδηγεῖ στή ζωή, τήν ἁγιότητα καί τήν δικαιοσύνη. Μέ τήν βέβαιη ἐλπίδα ὅτι κι ἐμεῖς θά ὁδεύσουμε τήν ἴδια πορεία· θά συσταυρωθοῦμε γιά νά συναναστηθοῦμε! Θά ἀνατρέψουμε τό φίλαυτο θέλημά μας γιά νά ἀνατραπεῖ ἡ κόλαση πού ζοῦμε! Θά στρέψουμε εἰς τά ἄνω τό νοῦ καί τήν καρδιά μας γιά νά μετατραποῦν σέ ἡγεμόνα νοῦ καί ἀγαπῶσα καρδία! Θά στραφοῦμε εἰς τά ἄνω, ὄχι γιά νά ἀποφύγουμε τά κάτω, ἀλλά γιά νά γίνουν ὅλα ἄνω-κάτω, ὅπως στόν Ἅδη, μετά τό πέρασμα τοῦ Χριστοῦ, καί τόν ἀπόλυτο θρίαμβό Του!

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα,

μέ τή Χάρη τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ!

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.