Ἐν τοῖς Πατριαρχείοις, σήμερον, 13ην Ἰανουαρίου 2023, ἐγένετο ἡ ἐναρκτήριος συνεδρία τῆς ὑπό τήν προεδρείαν τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουήλ συσταθείσης ἁρμοδίας δεκαμελοῦς Μικτῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Ἡ ὅλη συζήτησις καί ἀνταλλαγή γνωμῶν ὑπῆρξε κατατοπιστική καί δημιουργική καί ἐγένετο ἐν ἀδελφικῷ καί ἐποικοδομητικῷ πνεύματι.

Ἀνεγνωρίσθη ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτροπῆς ἡ ἀναγκαιότης τροποποιήσεων ἐπί τοῦ κειμένου τοῦ Συντάγματος πρός ἐξυπηρέτησιν τῶν πνευματικῶν ἀναγκῶν τοῦ προσφιλοῦς ὀρθοδόξου ποιμνίου ἐν Ἀμερικῇ καί ἐπί τῷ τέλει τῆς ἐνισχύσεως τῆς ἑνότητος ἐντός τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς καί τοῦ κανονικοῦ δεσμοῦ αὐτῆς μετά τῆς Μητρός Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, καθώς καί τῆς εὐθυγραμμίσεως τῆς λειτουργικῆς πράξεως τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς πρός τήν τυπικήν τάξιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Ἀπεφασίσθη ὅπως τό ἔργον τῆς Ἐπιτροπῆς συνεχισθῇ τήν Τετάρτην, 8ην Μαρτίου, εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χαλκηδόνος.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.