Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων συνῆλθεν εἰς τά Ἱεροσόλυμα, τήν Πέμπτην 30ήν Δεκεμβρίου 2021, ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός καί Πατριάρχου ἡμῶν Θεοφίλου τοῦ Γ’.

Ἀκολουθοῦν αἱ ἀποφάσεις:

Μετά τήν προσευχήν καί τήν ἐπίκλησιν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου ἐξέφρασαν τάς εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῶν πρός τήν Αὐτοῦ ΧασΗμιτικήν Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Abdullah II bin Al-Hussein διά τήν ἀπονομήν τοῦ παρασήμου τοῦ Τάγματος τῆς Κρατικῆς Ἑκατονταετηρίδος τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2021 πρός τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων, ἐκπροσωπούμενον ὑπό τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, εἰς ἀναγνώρισιν τοῦ σημαντικοῦ ἱστορικοῦ καί θρησκευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν φύλαξιν τῶν ἱερῶν τόπων, τήν διατήρησιν τῆς συνυπάρξεως, τήν διακονίαν τῆς Χριστιανικῆς παρουσίας καί τήν ἐνσωμάτωσιν τῆς Χασημιτικής Κηδεμονίας εἰς τήν Ἱερουσαλήμ. Ἐπί πλέον, ἡ Σύνοδος ἐξέφρασε τήν εὐγνωμοσύνην αὐτῆς πρός τήν Αὐτοῦ Μεγαλειότητα διά τήν ἀπονομήν τοῦ ἰδίου παρασήμου ὑπό τοῦ βασιλέως εἰς τό Συμβούλιον τῶν Ἀρχηγῶν τῆς Ἐκκλησίας εἰς τήν Ἰορδανίαν, εἰς ἐκτίμησιν αὐτῶν τοῦ σημαντικοῦ πνευματικοῦ καί κοινωνικοῦ ρόλου τόν ὁποῖον διαδραματίζουν τά μέλη τοῦ Συμβουλίου μέ τήν ἐνσωμάτωσιν τῆς ἑνότητος τῆς θέσεως τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ Βασιλείου καί μέ τήν ἐκπροσώπησιν τῶν συμφερόντων τοῦ Βασιλείου καί τῶν Κοινοτήτων των. Ἐπί πλέον, ἡ ὁλομέλεια τῆς Ἁγίας Συνόδου ἐποίησε μνείαν τοῦ Διατάγματος τῆς Ἑκατονταετηρίδος τοῦ Κράτους, τό ὁποῖον ἀπενεμήθη τήν 25ην Μαΐου 2021 εἰς τόν ἀείμνηστον Πατριάρχην τῆς Ἀγίας Πόλεως Ἱεροσολύμων Βενέδικτον Α’, διά τήν θέσπισιν τῶν συγχρόνων διαδικασιῶν τοῦ Πατριαρχείου καί τῶν δικαστηρίων του, οὕτως ὥστε νά ἀσκῇ τήν νομικήν ἐξουσίαν αὐτοῦ συμφώνως τῷ Ἰορδανικῷ νόμῳ τοῦ 1958 δι’ ὅλας τάς ὁμολογίας καί τάς Ἐκκλησίας, τό ὁποῖον καί ἰσχύει μέχρι τῆς σήμερον. Τό παράσημον τοῦ Τάγματος τῆς Ἑκατονταετηρίδος τοῦ Κράτους παρέλαβεν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Χριστοφόρος ἐκπροσωπῶν τά μέλη τοῦ Συμβουλίου.

Ἐπίσης ὁ Μακαριώτατος συνεζήτησε μέ τά μέλη τῆς Συνόδου ὡρισμένας ὑποθέσεις ἀφορώσας εἰς τήν διοίκησιν, τά ἐκκλησιαστικά καί ἐνοριακά θέματα καί ἔλαβε τάς ἑξῆς ἀποφάσεις:

Τόν διορισμόν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ὡς Γενικοῦ Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου.

Ἔγκρισιν τῶν παρακάτω χειροτονιῶν:

1- Εἰς Ἱερουσαλήμ:

Ἡ χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Δοσίθεου, εἰς διάκονον.

2- Εἰς Ἰορδανίαν:

Ἡ χειροτονία τοῦ μοναχοῦ Porphyrios Barham, εἰς διάκονον.

Ἡ χειροτονία τοῦ πνευματικοῦ τέκνου κ. Osama Salman Salim Marji, εἰς διάκονον.

Ἡ χειροτονία τοῦ πνευματικοῦ τέκνου κ. Tariq Freih Ilyas Swiess, εἰς διάκονον.

Περί τό τέλος τῆς συνεδρίας, ὁ Μακαριώτατος καί τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ηὐχήθησαν μίαν καλήν καί εὐλογημένην περίοδον τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, πρός πάντας τούς κληρικούς καί τό ποίμνιον καί τάς ἐνορίας τοῦ Πατριαρχείου, καί πρός ἅπαντα τόν κόσμον.

Ἀναπέμποντες τάς προσευχάς αὐτῶν πρός τόν ἐνανθρωπήσαντα Κύριον, τόν ἐν φάτνῃ τῆς Βηθλεέμ γεννηθέντα καί ἐν ποταμῷ Ἰορδάνῃ βαπτισθῆναι καταδεξάμενον, ἐζήτησαν τήν εἰρήνην τοῦ σύμπαντος κόσμου καί προστασίαν ἔναντι τῶν συγχρόνων προβλημάτων, ἰδιαιτέρως δέ ἔναντι τῆς μάστιγος τῆς ἐπιδημίας, πρεσβείαις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Χάριτι τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου καί πάντων τῶν Ἁγίων, Ἀμήν.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.