Την απόφαση να υπενθυμίζει μέσω παλαιότερης Συνοδικής Εγκυκλίου τα ισχύοντα για τους συνταξιούχους κληρικούς αποφάσισε κατά τη συνεδρίαση της το μήνα Ιούνιο η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε να επισυνάψει προς την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος την υπ’ αριθ. 2904/2010 Συνοδική Εγκύκλιο με θέμα: “Περί της κανονικής καταστάσεως των συνταξιούχων Κληρικών της Εκκλησίας της Ελλάδος”.

Στην Εγκύκλιο αναφέρεται ότι οι Συνταξιούχοι Κληρικοί υπάγονται κανονικώς στην πνευματική δικαιοδοσία του Μητροπολίτη, στον οποίο υπήγοντο και προ της Συνταξιοδοτήσεώς τους, προς τον οποίο έχουν την κανονική τους αναφορά και εκ του οποίου δέον όπως λαμβάνουν την νενομισμένη ευλογία και άδεια προς επιτέλεση των της Ιερωσύνης.

Αναφέρεται ακόμη ότι Συνταξιούχος Κληρικός ιεροπρακτών σε άλλη Ιερά Μητρόπολη, άνευ γνώσεως και αδείας του επιχωρίου Μητροπολίτη, τελεί το κανονικό αδίκημα της εισπηδήσεως και κολάζεται αναλόγως υπό των αρμοδίων Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων.

Αναλυτικά η Συνοδική Εγκύκλιος 2904/2010:

Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθείσῃ κατά τήν Συνεδρίαν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 2ας Σεπτεμβρίου 2010, καί κατόπιν ἀναφορῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν διαπυνθανομένων περί θεμάτων ἐπί τῆς κανονικῆς καταστάσεως τῶν Συνταξιούχων Κληρικῶν, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, ἀπεφάσισεν ὅπως ὑπομνήσῃ ὑμῖν τήν ὑπ᾿ ἀριθμ. 2632/1997 Ἐγκύκλιον Αὐτῆς (ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 500/575/16.5.1997), ἥτις εἰσέτι ἐξακολουθεῖ ἰσχύουσα ὡς ἔχει καί ἀποστέλλεται συνημμένως.

Εἰδικώτερον, ὑπομιμνήσκεται ὅτι οἱ Συνταξιοῦχοι Κληρικοί ὑπάγονται κανονικῶς εἰς τήν πνευματικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Μητροπολίτου, εἰς ὅν ὑπήγοντο καί πρό τῆς Συνταξιοδοτήσεώς των, πρός ὅν δέον ὅπως ἔχωσι τήν κανονικήν αὐτῶν ἀναφοράν καί ἐκ τοῦ ὁποίου δέον ὅπως λαμβάνωσι τήν νενομισμένην εὐλογίαν καί ἄδειαν πρός ἐπιτέλεσιν τῶν τῆς Ἱερωσύνης. Εἰς περίπτωσιν τελέσεως οἱασδήποτε Ἱεροπραξίας ὑπό Συνταξιούχου Κληρικοῦ, ἐάν μέν οὗτος τυγχάνει τῆς Αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κατόπιν γνώσεως τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως, συνεννοεῖται μετά τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐν ᾧ τελεσθήσεται ἡ Ἱεροπραξία, ἐάν δέ προέρχηται ἐξ ἑτέρας Ἱερᾶς Μητροπόλεως, δέον ὅπως ᾖ ἐφωδιασμένος μετά τῶν ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνων προβλεπομένων Συστατικῶν Γραμμάτων τοῦ οἰκείου αὐτοῦ Ποιμενάρχου, ἐξαιτούμενος τήν ἄδειαν τοῦ ἐπιχωρίου, ἄνευ γνώσεως καί ἀδείας τοῦ ὁποίου οὐδέν δικαιοῦται ἵνα ἐπιτελέσῃ. Ἐν περιπτώσει ἐπαναδιορισμοῦ Συνταξιούχου Κληρικοῦ εἰς ἑτέραν Ἱεράν Μητρόπολιν, ὁ μέλλων διορίσαι τοῦτον Μητροπολίτης, αἰτούμενος τήν κανονικήν συγκατάθεσιν τοῦ Μητροπολίτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἐξ ἧς προέρχεται ὁ Συνταξιοῦχος, ἐξαιτεῖται ἐν ταὐτῷ τό Κανονικόν αὐτοῦ Ἀπολυτήριον μετά τοῦ Ἀτομικοῦ Φακέλλου αὐτοῦ. Αὐτονόητον τυγχάνει ὅτι Συνταξιοῦχος Κληρικός ἱεροπρακτῶν ἐν ἑτέρᾳ Ἱερᾷ Μητροπόλει, ἄνευ γνώσεως καί ἀδείας τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου, τελεῖ τό κανονικόν ἀδίκημα τῆς εἰσπηδήσεως καί κολάζεται ἀναλόγως ὑπό τῶν ἁρμοδίων Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων.

Με απόφαση της ΔΙΣ της 166ης Συνοδικής Περιόδου αποφασίστηκε όπως η ανωτέρω Εγκύκλιος προς όλους τους κληρικούς, συνταξιούχους και εν ενεργεία, προκειμένου να τηρηθούν όσα ορίζονται

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.