Θέμα: «Ἀποστολή τῆς ὑπ’ ἀριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 69136/4-11-2021 Κ.Υ.Α. (Β΄ 5138/5-11-2021)»

           Διά τοῦ παρόντος ἀποστέλλομεν ὑμῖν τό ὑπ᾿ ἀριθ. 142309/Θ1/ 8.11.2021 ἔγγραφον τῆς Γενικῆς Γραμματείας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, διά τοῦ ὁποίου διεβιβάσθη τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ τό ὑπ᾿ ἀριθ. Φ.Ε.Κ. Β´ 5138/5.11.2021, εἰς ὅ ἐδημοσιεύθη ἡ ὑπ᾿ ἀριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66436 Κ.Υ.Α., ἥτις συναποστέλλεται, ἔχουσα θέμα «Έ­κτα­κτα μέ­τρα προ­στα­σίας της δη­μό­σιας υ­γείας από τον κίν­δυνο πε­ραι­τέρω δι­α­σπο­ράς του κο­ρω­νο­ϊού COVID-19 στο σύ­νολο της Ε­πι­κρά­τειας για το δι­ά­στημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευ­τέρα, 22 Νοεμ­βρίου 2021 και ώρα 6:00», καί πα­ρα­κα­λοῦ­μεν διά τά καθ᾿ ὑ­μᾶς.

Πα­ρα­κα­λοῦ­μεν ἰ­δι­αι­τέ­ρως διά τήν μετά προ­σο­χῆς με­λέ­την τῆς ἐν θέ­ματι Κ.Υ.Α., διά τῆς ὁ­ποίας ἀ­νε­νε­ώ­θη­σαν ὑπό τῆς Πο­λι­τείας, ἐπί τά βελτίω εἴς τινα σημεῖα, αἱ κα­νο­νι­στι­καί ρυ­θμί­σεις τηρήσεως τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων μέ­τρων προ­φυ­λά­ξεως εἰς τούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, τάς Ἱεράς Μονάς κ.λπ. χώ­ρους λα­τρείας, διά τήν προ­στα­σίαν τῆς δη­μο­σίας ὑ­γιείας.

Διά τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α. τόσον οἱ θρησκευτικοί λει­τουρ­γοί, ὅσον καί οἱ ἐκ­κλη­σι­α­στι­κοί ὑ­πάλ­λη­λοι, ἐρ­γα­ζό­με­νοι δι᾿ οἱ­ασ­δή­ποτε σχέ­σεως ἐρ­γα­σίας εἰς τούς Ἱ­ε­ρούς Να­ούς, τάς Ἱ­ε­ράς Μο­νάς καί τά Μη­τρο­πο­λι­τικά Γρα­φεῖα, ὑ­πο­χρε­οῦν­ται πλέον εἰς τήν δι­ε­νέρ­γειαν ἐλέγ­χων δίς τῆς ἑβδομάδος διά τήν ἀ­σθέ­νειαν τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ COVID-19, δι᾿ ἰ­δίων δα­πα­νῶν, ὡς καί τήν ὑποβολήν τῶν σχετικῶν ἀποτελεσμάτων τῇ οἰ­κείᾳ Ἐκ­κλη­σι­α­στικῇ Ἀρχῇ, ἐν τῷ πλαι­σίῳ τῆς τη­ρή­σεως τῶν προ­βλε­πο­μέ­νων ὑ­γει­ο­νο­μι­κῶν μέ­τρων. Ἐ­ξαι­ροῦν­ται τοῦ ὡς ἄνω ὑ­πο­χρε­ω­τι­κοῦ δι­α­γνω­στι­κοῦ ἐ­λέγ­χου νο­σή­σεως ὅ­σοι:   α) ἔ­χουν ὁ­λο­κλη­ρώ­σει πρό τοὐ­λά­χι­στον δε­κα­τεσ­σά­ρων (14) ἡ­με­ρῶν τόν ἐμ­βο­λι­α­σμόν διά τήν νό­σον τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ COVID-19 καί ἐ­πι­δει­κνύ­ουν πι­στο­ποι­η­τι­κόν ἐμ­βο­λι­α­σμοῦ ἤ β) ἔ­χουν ὁ­λο­κλη­ρώ­σει πρό τοὐ­λά­χι­στον δε­κα­τεσ­σά­ρων (14) ἡ­με­ρῶν τόν ἐμ­βο­λι­α­σμόν διά τήν νό­σον τοῦ κο­ρω­νο­ϊοῦ COVID-19 μέ μίαν (1) δό­σιν ἐμ­βο­λίου λόγῳ νο­σή­σεώς των ἐκ κο­ρω­νο­ϊοῦ COVID-19 καί ἐ­πι­δει­κνύ­ουν βε­βαί­ω­σιν νο­σή­σεως καί ἐμ­βο­λι­α­σμοῦ ἤ γ) ἔ­χουν νο­σή­σει ἐκ κο­ρω­νο­ϊοῦ COVID-19 ἐν­τός τοῦ τε­λευ­ταίου ἑ­ξα­μή­νου καί ἐ­πι­δει­κνύ­ουν πι­στο­ποι­η­τι­κόν νο­σή­σεως.

Ἐπί πλέον, ἅπαντες οἱ προσερχόμενοι εἰς τά Μητροπολιτικά Γραφεῖα (ἐργαζόμενοι καί κοινόν), ὀφείλουν νά ἐπιδεικνύουν  κατά τήν εἴσοδον:

  1. Πιστοποιητικόν ἐμβολιασμοῦ, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἤ
  2. Πιστοποιητικόν νοσήσεως, συμφώνως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α., ἤ
  3. Πι­στο­ποι­η­τι­κόν ἀρ­νη­τι­κοῦ δι­α­γνω­στι­κοῦ ἐ­λέγ­χου διά κο­ρω­νο­ϊόν COVID-19 (PCR τό ὁ­ποῖον ἔ­χει δι­ε­νερ­γη­θῆ ἐν­τός τῶν 72 τε­λευ­ταίων ὡ­ρῶν ἤ rapid test τό ὁ­ποῖον ἔ­χει δι­ε­νερ­γη­θῆ ἐν­τός τῶν 48 τε­λευ­ταίων ὡ­ρῶν), συμ­φώ­νως πρός τήν παρ. 2 τοῦ ἄρ­θρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.

Ἀ­νή­λι­κοι ἀπό τεσ­σά­ρων (4) ἕως καί δε­κα­ε­πτά (17) ἐ­τῶν, δύ­ναν­ται νά προ­σκο­μί­ζουν, ἐ­ναλ­λα­κτι­κῶς, δή­λω­σιν ἀρ­νη­τι­κοῦ αὐ­το­δι­α­γνω­στι­κοῦ ε­λέγ­χου (self-test), συμ­φώ­νως πρός τάς παρ. 3 καί 4 τοῦ ἄρ­θρου 9 τῆς ὡς ἄνω Κ.Υ.Α.

          Ὡ­σαύ­τως, εἰς τήν Κ.Υ.Α. ὑ­φί­στα­ται πρό­βλε­ψις ἐ­πι­βο­λῆς δι­οι­κη­τι­κοῦ προ­στί­μου ὕ­ψους χι­λίων πεν­τα­κο­σίων (1.500) εὐρώ, τό ὁποῖον ἐ­πι­βάλ­λε­ται εἰς τόν κατά νό­μον ὑ­πεύ­θυ­νον τοῦ χώ­ρου λα­τρείας ἤ, ἀ­που­σίᾳ αὐ­τοῦ, εἰς τόν πα­ρι­στά­με­νον θρη­σκευ­τι­κόν λει­τουρ­γόν, ἐφ᾿ ὅ­σον δέν τη­ρῶν­ται οἱ θε­σπι­σθέν­τες δι᾿ αὐ­τῆς εἰ­δι­κοί κα­νό­νες λει­τουρ­γίας των χώ­ρων λα­τρείας.

Ταῦτα πάντα γνω­ρί­ζον­τες ὑ­μῖν, πα­ρα­κα­λοῦ­μεν διά τά καθ᾿ ὑ­μᾶς.

Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Ὠρεῶν Φιλόθεος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.