«Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀγγελικὸ μήνυμα πρὸς ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Ἔχει ἰδιαίτερο νόημα σήμερα γιὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τῆς γῆς, καθὼς πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι ἀντιμέτωποι μὲ τὴν σύγχυση, τὸν φόβο, τὴν ἀβεβαιότητα, θανατηφόρες συγκρούσεις, ἐκμετάλλευση τῆς ζωῆς τους, καὶ τελευταῖα τὶς θλιβερὲς συνέπειες τῆς πανδημίας.

Ἄς μὴ ξεχνοῦμε ὅτι ὁ Θεὸς εἰσῆλθε στὸν χρόνο καὶ τὴν ἱστορία μὲ τὴν Θεία Του Ἐνανθρώπηση. Ὁ Θεὸς προσέλαβε μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὴν ἀδύναμη καὶ εὐάλωτη φύση μας. Ὁ νεογέννητος Χριστὸς μέσα στὴν Φάτνη κρατᾶ στὰ χέρια Του τὰ μυστικὰ τῆς δημιουργίας, τοῦ σύμπαντος, καὶ τῆς φιλάνθρωπης ἀγάπης Του. Μέσα στὴν κρύα νύχτα τῆς Βηθλεὲμ ποὺ κουβαλᾶ τὸν θησαυρὸ τοῦ κόσμου, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρία Θεοτόκος, περιδιαβαίνει τὴν πόλη ἀναζητῶντας κατάλληλο τόπο γιὰ νὰ γεννήσῃ Αὐτὸν ποὺ θὰ ἀλλάξῃ τὴν ἱστορία τοῦ κόσμου. Καθὼς συλλογιζόμαστε αὐτὸ τὸ ἔνδοξο θαῦμα, αἰσθανόμαστε ἔκπληξη καὶ δέος, ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας ἐκφράζει στοὺς ὕμνους τῆς Ἑορτῆς: «Τὴν ἀπαρχὴν τῶν Ἐθνῶν, ὁ οὐρανός σοι προσεκόμισε, τῷ κειμένῳ νηπίῳ ἐν φάτνῃ δι´ἀστέρος τοὺς Μάγους καλέσας· οὕς καὶ κατέπληττεν, οὐ σκῆπτρα καὶ θρόνοι, ἀλλ´ἐσχάτῃ πτωχείᾳ· τί γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; Τί δὲ ταπεινότερον σπαργάνων; ἐν οἷς διέλαμψεν ὁ τῆς Θεότητός σου πλοῦτος, Κύριε δόξα σοι» (Ὑπακοὴ τῆς Ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως).

Ὁ Κύριος λέγει: «Ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ´ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ´ ἐμοῦ, ὅτι πρᾶός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν» (Ματθ. 11,29). Ὅλοι γνωρίζουν πόσο ταπεινὸς καὶ ἁπλὸς ἦταν ὁ Κύριος, ἀπὸ τὴν γέννησή Του μέχρι τὸ πάθος στὸν Σταυρό. Ἑπομένως μόνον ταπεινὲς καὶ ἁπλὲς ψυχὲς μποροῦν νὰ συναντήσουν καὶ νὰ γνωρίσουν τὸν ταπεινὸ Ἰησοῦ καὶ νὰ βροῦν κοντά Του ἀνάπαυση, εἰρήνη καὶ ἀληθινὴ χαρά. Μὲ τὸ δικό μας παράδειγμα καὶ τὶς προσευχές μας, ἄς βοηθήσουμε καὶ ἄλλους νὰ ἀνακαλύψουν καὶ συναντήσουν τὸν Σωτῆρα Χριστὸ γιὰ νὰ Τὸν ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ φωτισθοῦν οἱ ψυχές τους. Μόνο τότε μποροῦν νὰ γευθοῦν τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καὶ εἰρήνη ποὺ μᾶς προσφέρει. Μόνο τότε μποροῦν νὰ σωθοῦν κι ἐκεῖνοι.

Ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν διάρκεια τῶν Ἁγίων Ἑορτῶν ἄς βοηθήσουμε τοὺς συνανθρώπους μας ποὺ ἀσθενοῦν καὶ ὑποφέρουν. Ἄς ἐνώσουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ ἄς τοὺς συμπαρασταθοῦμε μὲ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο. Ἄς προσευχηθοῦμε στὸν νεογέννητο Κύριο καὶ Σωτῆρά μας γιὰ ὅλο τὸν κόσμο ποὺ βασανίζεται ἀπὸ τὴν πανδημία, γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς, τοὺς κλινήρεις, τοὺς ἀστέγους, τοὺς φυλακισμένους, τοὺς ἀναγκεμένους, ὅσους πάσχουν ἀπὸ μοναξιά, καὶ τοὺς εὑρισκόμενους σὲ ἐμπόλεμες ζῶνες καὶ σὲ φυγή. Ἄς προσευχηθοῦμε ἐπίσης γιὰ ὅλους τοὺς ἀπελπισμένους, ποὺ ἀγνοοῦν τὴν ὕπαρξη τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ καὶ παραμένουν ἀκόμη στὸ σκοτάδι.

Μέσα στὴν πολυάσχολη καὶ δύσκολη ζωή μας, καλούμαστε νὰ ἀνακαλύψουμε καὶ πάλι τὸ θαῦμα. Νὰ μπορέσουμε νὰ ἀκούσουμε τὴν φωνὴ τοῦ νεογέννητου Χριστοῦ, νὰ ἀκούσουμε τὴν διδασκαλία Του ἀπὸ τὴν ταπεινὴ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ. Τώρα, ὁ Θεὸς ἔχει πρόσωπο ἀνθρώπινο, ἔχει ἀνθρώπινη φωνὴ γιὰ νὰ Τὸν ἀκούσουν ὅλοι, καὶ τὰ λόγια τῆς ἀγάπης Του ἀντηχοῦν σὲ ὅλον τον κόσμο.

Καλὰ Χριστούγεννα καὶ τὸ Νέο Ἔτος γεμᾶτο θεῖες Εὐλογίες!
Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ τὴν ἐν Κυρίῳ Σαρκωθέντι ἀγάπη μου.

Ἐν Βρυξέλλαις, ἐν τῇ Ἱερᾶ Μητροπόλει, Χριστούγεννα 2021

ὁ Βελγίου Ἀθηναγόρας
Ἔξαρχος Κάτω Χωρῶν καὶ Λουξεμβούργου

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.