Ακολουθεί Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου για το τέλος του Ραμαζανίου.

Τοῖς ἀνά τήν οἰκουμένην Μουσουλμάνοις ἀδελφοῖς ἡμῶν.

Ἀπευθυνόμεθα ὑμῖν ἐκ τοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανοσύνης, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τό ὁποῖον εὑρίσκεται ἐν Κωνσταντινουπόλει ἐδῶ καί σχεδόν δύο χιλιετίας. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἱεροῦ καί ἱστορικοῦ τόπου, λαμβάνομεν ἀφορμήν ἐκ τῆς ὁλοκληρώσεως τοῦ μηνός τῆς νηστείας τοῦ Ραμαζανίου διά νά ἐκφράσωμεν τάς ἐνθέρμους εὐλογίας καί τάς εἰλικρινεῖς εὐχάς μας πρός τούς ἀνά τήν οἰκουμένην Μουσουλμάνους ἀδελφούς μας, καθώς ἑορτάζετε τό τέλος τῆς νηστείας ἐν μέσῳ χαρᾶς, ἀγάπης καί ἐλπίδος. Ὅπως ἀκριβῶς ἡ νηστεία, εἷς ἐκ τῶν Πέντε μεγάλων Στύλων τοῦ Ἰσλάμ, ἀποτελεῖ ἱεράν καί κοινήν πρακτικήν εἰς ὅλας τάς Ἀβρααμικάς θρησκείας, ὡς ὑπενθύμισις τῆς ἀπολύτου ἐξαρτήσεώς μας ἀπό τόν Θεόν, οὕτω καί τό ἑορτάζειν ἀποτελεῖ σεβασμίαν παράδοσιν ὅλων τῶν θρησκειῶν, ὡς ἀναγνώρισις τῆς ἀναφορικότητος τοῦ ἑνός πρός τόν ἄλλον.

Πόσον ὑπέροχον εἶναι τό γεγονός ὅτι τό ζωτικόν στοιχεῖον τῆς τροφῆς φέρει ἅπαντας ἐπί τό αὐτό εἰς τήν εὐλογημένην πρᾶξιν τῆς συμμετοχῆς εἰς τήν κοινήν τράπεζαν. Ἡ τροφή καθίσταται ἀφορμή ἑορτασμοῦ καί πηγή πνευματικότητος. Μᾶς φέρει ἐγγύτερον κατ᾽ ἄνθρωπον μετά τῶν Μουσουλμάνων ἀδελφῶν εἰς κάθε χώραν καί εἰς κάθε ἥπειρον. Μᾶς συνδέει, ὡς θρησκευτικούς ἡγέτας καί ὡς εὐλαβεῖς πιστούς, ὡς ἄνδρας καί γυναῖκας, ὡς νέους καί πρεσβυτέρους. Ἐν τοῖς πράγμασιν, ἡ τροφή εἶναι βασική ἀνάγκη δι᾽ ὅλους ἀνεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων τῶν πλουσίων καί τῶν πτωχῶν, τῶν χορτασμένων καί τῶν πεινώντων, τῶν ἐχόντων σταθεράν διαμονήν καί τῶν προσφύγων. Ἡ τροφή εἶναι ἐξ ἴσου οὐσιαστική δι᾿ ὅσους εἶναι ἀσφαλεῖς καί δι᾿ ὅσους ὑποφέρουν, διά τούς χαίροντας καί διά τούς πενθοῦντας. Πρωτίστως δέ, ἑνώνει τούς ἀνθρώπους ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν πεποιθήσεων, διότι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ δέν ὑφίστανται διακρίσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώπων.

Πέραν, ὅμως, τῆς τροφῆς καί τῆς νηστείας, ὑπάρχουν καί ἄλλοι τομείς εἰς τούς ὁποίους δυνάμεθα καί εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά εὕρωμεν κοινάς παραμέτρους καί ἀγαθάς ἐκφάνσεις τῆς ἀνθρωπίνης ἡμῶν φύσεως. Ἡ ἀγάπη, ἡ φιλανθρωπία-ἐλεημοσύνη καί ἡ δικαιοσύνη ἀποτελοῦν ἔδαφος κάρπιμον διά τήν εἰρηνικήν συνύπαρξιν καί πολιτισμικήν συνεργασίαν ἡμῶν πάντων. Ἐνθυμούμεθα ζωηρῶς τό τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης: «ἔλεος καὶ ἀλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη καὶ εἰρήνη κατεφίλησαν·» (Ψαλμ. πδ΄, 11), καί διαπιστοῦμεν ἐκ νέου πόσον ἀναγκαῖαι εἶναι αἱ ἔννοιαι αὗται εἰς τόν σύγχρονον κόσμον μας.

Τό μέγεθος τῆς πραγματικότητος ταύτης καί ἡ μεγαλοπρέπεια τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ μᾶς καλοῦν νά μοιρασθῶμεν μαζί σας τήν ἑόρτιον εὐφροσύνην καί νά σᾶς συγχαρῶμεν διά τήν νηστείαν καί διά τήν ἑορτήν τοῦ Ραμαζανίου. Εἴθε ὁ αὐτός Θεός νά ἐπιδαψιλεύῃ εἰρήνην εἰς ὅλους τούς λαούς καί εὐημερίαν εἰς τόν κόσμον.

12 Μαΐου 2021

+ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως-Νέας Ρώμης

καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.