Ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκῖσκος ἀπέστειλε πρός Αὐτόν τό κατωτέρω δημοσιευόμενον θερμόν ἀδελφικόν Μήνυμα: «Τῷ Παναγιωτάτῳ κ. Βαρθολομαίῳ, Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως, Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ.

Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἑορτῆς τοῦ ἐν οὐρανοῖς προστάτου Ὑμῶν Ἁγίου Βαρθολομαίου, ἀποστέλλω τῇ Ὑμετέρᾳ Παναγιότητι τάς καλλιτέρας ἐνθέρμους εὐχάς μου ὑπέρ ὑγείας, εὐημερίας καί πλουσίας πνευματικῆς εὐωχίας, ὁμοῦ μετά τῆς διαβεβαιώσεως περί τῶν ἀδιαλείπτων προσευχῶν μου δι’ Ὑμᾶς, πρός εὐόδωσιν τῆς εὐγενοῦς Ὑμετέρας διακονίας ὑπέρ τοῦ ποιμνίου, ὅπερ ὁ Κύριος ἐνεπιστεύθη εἰς τήν Ὑμετέραν ποιμαντικήν μέριμναν.

Διατηρῶν ζωντανάς τάς ἐκ τῆς προσφάτου μεθ’ Ὑμῶν συναναστροφῆς ἐν Ρώμῃ ἀναμνήσεις, κατά τήν διάρκειαν τῆς Ὑμετέρας συμμετοχῆς εἰς τό διεθνές Συνέδριον τοῦ Ἱδρύματος «CentesimusAnnus» μέ θέμα «Νέαι πολιτικαί καί τρόποι ζωῆς εἰς τήν ψηφιακήν ἐποχήν», ἐπιθυμῶ ὅπως ἐκφράσω τήν εὐγνωμοσύνην μου διά τήν συμβολήν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος εἰς τήν πρωτοβουλίαν ταύτην.

Ἡ παρουσία Ὑμῶν ἐξετιμήθη δεόντως ὑπό πάντων τῶν συμμετασχόντων, ἐνῷ διά μίαν εἰσέτι φοράν κατεδείχθη δι’ αὐτῆς ἡ σπουδαιότης τῆς μεταξύ Καθολικῶν καί Ὀρθοδόξων συνεργασίας, ἐπί τῷ σκοπῷ τῆς προσφορᾶς ἀξιοπίστου καί τελεσφόρου μαρτυρίας εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

Ἀνακαλῶν ἐκ καρδίας τήν μεταξύ ἡμῶν συνάντησιν ἐν Ρώμῃ, ἀναμένω μετά χαρᾶς νά συναντήσω ἐκ νέου τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα συντόμως ἐν Μπάρι, ἐπί τῷ τέλει ὅπως ἀνασκοπήσωμεν τήν ἐν Μέσῃ Ἀνατολῇ δραματικήν κατάστασιν, εἰς ἥν εὑρίσκονται πλεῖστοι ὅσοι ἀδελφοί καί ἀδελφαί ἡμῶν ἐν τῇ πίστει, καί ὅπως προσευχηθῶμεν πρός τόν Θεόν, ὁμοῦ μετά τῶν λοιπῶν Προκαθημένων τῶν Ἐκκλησιῶν, ὑπέρ τῆς εἰρήνης καί τῆς εὐσταθείας εἰς τήν περιοχήν.

Ἐπαναβεβαιῶν τάς καλλιτέρας τῶν θερμοτέρων εὐχῶν μου ἐπί τοῖς ὀνομαστηρίοις Ὑμῶν, ἀνταλλάσσω μετά τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν τῆς εἰρήνης.

Πάπας Φραγκῖσκος»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σουΣχόλια (-1)

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.