Ο Παναγιώτατος εύχεται στον Πάπα Ρώμης ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και γρήγορη επιστροφή στα ιερά και πολυεύθυνα καθήκοντά του.

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απέστειλε θερμή επιστολή συμπαθείας και συμπαραστάσεως προς τον Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος υπεβλήθη χθες, Τετάρτη, σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης.

Ο Παναγιώτατος εύχεται στον Πάπα Ρώμης ταχεία και πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και γρήγορη επιστροφή στα ιερά και πολυεύθυνα καθήκοντά του, εν όψει και της Θρονικής εορτής της Εκκλησίας της Πρεσβυτέρας Ρώμης, στην οποία ο Πατριάρχης θα αποστείλει, όπως κάθε έτος, επίσημη Αντιπροσωπεία του, αποτελούμενη εφέτος από τον Σεβ. Μητροπολίτη Πισιδίας Ιώβ, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Ναζιανζού Αθηναγόρα και τον Πανοσιολ. Τριτεύοντα Καλλίνικο.

Σημειώνεται ότι ο Πάπας Φραγκίσκος, προ της εισαγωγής του στο Νοσοκομείο, απέστειλε προς τον Παναγιώτατο για τα επικείμενα ονομαστήριά του εγκάρδιο ευχετήριο τηλεγράφημα, του οποίου το κείμενο ακολουθεί σε ελληνική μετάφραση:

Τῇ

Αὐτοῦ Παναγιότητι,

Τῷ Ἀρχιεπισκόπῳ Κωνσταντινουπόλεως,

Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ

Βαρθολομαίῳ.

Ὁ λειτουργικός ἑορτασμός τοῦ Ὑμετέρου Προστάτου Ἁγίου, τοῦ Ἀποστόλου Βαρθολομαίου, δίδει εἰς ἐμέ τήν εὐκαιρίαν ὅπως ἀποστείλω τάς θερμοτέρας τῶν εὐχῶν πρός τήν Παναγιότητά Σας καί διαβεβαιώσω Ὑμᾶς διά τάς προσευχάς μου πρός τόν Παντοδύναμον Θεόν, ὅπως Οὗτος, ἡ πηγή παντός ἀγαθοῦ, παράσχῃ Ὑμῖν ὑγείαν, εὐτυχίαν καί ἀποστολικόν ζῆλον εἰς τήν διακονίαν Ὑμῶν. Προσφέρων τό αἷμα του διά τόν Ἰησοῦν, ὁ Ἅγιος Βαρθολομαῖος ἔδωκε τήν ὑπερτάτην μαρτυρίαν διά τήν πίστιν του.

Ὄντως, τήν στιγμήν κατά τήν ὁποίαν οἱ μάρτυρες ἐμφανίζονται ὡς παντελῶς στερούμενοι βοηθείας καί ἀνθρωπίνως ἡττημένοι, τότε ἀναδεικνύονται ὡς νικηταί εἰς τά ὅμματα τοῦ Θεοῦ, διότι ἀκριβῶς ἡ νίκη των ἑδράζεται ἐπί τῆς πλήρους ἐμπιστοσύνης πρός τόν Κύριον. Διά τῆς παραδειγματικῆς ταύτης μαθητείας, βλέπομεν τήν ὁδόν, τήν ὁποίαν πάντες οἱ Χριστιανοί τοιουτοτρόπως καλοῦνται ὅπως βαδίσουν σήμερον: μή ἐπιδιώκοντες ἐγκόσμιον ἐπιτυχίαν, ἀλλ’ ἐπιδεικνύοντες ἀπόλυτον πιστότητα εἰς τό Εὐαγγέλιον καί ριζικήν, ὡς τά παιδία, ἐμπιστοσύνην πρός τόν οὐράνιον Πατέρα ἡμῶν.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι, βαδίζοντες τήν ὁδόν ταύτην ἀπό κοινοῦ, Καθολικοί καί Ὀρθόδοξοι θά ἀποκτήσουν βαθυτέραν πεῖραν τῶν δεσμῶν, οἱ ὁποῖοι ἤδη τούς ἑνώνουν ἐν τῇ πίστει, ἐν τῇ ἐλπίδι καί ἐν τῇ φιλανθρωπίᾳ, οὕτως ὥστε νά λάβουν ἐνθάρρυνσιν πρός ἐπιμονήν εἰς τήν ὁδόν, τήν ἅγουσαν εἰς τήν πλήρη καί ὁρατήν ἑνότητα.

Ἐμφορούμενος ὑπό τοιούτων αἰσθημάτων, ἀνταλλάσσω μεθ’ Ὑμῶν, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ ἀδελφέ, ἀσπασμόν εἰρήνης ἐν τῷ Κυρίῳ.

Πάπας Φραγκίσκος

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.