Οι νέες οργανικές θέσεις των κληρικών, αλλά και η βάπτιση στη Βουλιαγμένη από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, μετά και τις καταγγελίες του Μητροπολίτη Γλυφάδας Αντωνίου, ήταν τα δύο φλέγοντα ζητήματα που απασχόλησαν σήμερα, Δευτέρα 18 Ιουλίου, τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ) της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η ΔΙΣ εκφράζει δη­μο­σί­ως τις ευ­χα­ρι­στί­ες της ευχαριστίες «προς την Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση και ι­δι­αι­τέ­ρως τον Πρω­θυ­πουρ­γό κ. Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη, την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως, οι οποίοι είχαν την πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για την προσθήκη συγ­κε­κρι­μέ­νων άρ­θρων στον πρό­σφα­το νό­μο πε­ρί των Α­ΕΙ για την τα­κτο­ποί­η­ση εκ μέ­ρους της Ελ­λη­νι­κής Πο­λι­τεί­ας της σο­βα­ρής εκκρεμότητας εις βά­ρος των Κλη­ρι­κών «.

Παράλληλα, δεν παραλείπει να υπογραμμίσει για ακόμα μία φορά ότι «οι πι­στώ­σεις για την μι­σθο­δο­σί­α του Κλή­ρου δεν α­πο­τε­λούν α­δι­και­ο­λό­γη­το προ­νό­μιο υ­πέρ των λει­τουρ­γών της «ε­πι­κρα­τούσας θρη­σκεί­ας» ή μί­α «χα­ρι­στι­κή» ρύθμι­ση υ­πέρ των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων ε­πει­δή εί­ναι Ν.Π.Δ.Δ., αλ­λά εί­ναι πε­ρι­ο­δι­κό αν­τάλ­λαγ­μα για την εκ­κλη­σι­α­στι­κή πε­ριου­σί­α, που το Κρά­τος α­πέ­κτη­σε α­πό τον 19ο αι­ώ­να χω­ρίς πλή­ρη ή και κα­θό­λου α­πο­ζη­μί­ω­ση της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ό­πως και α­να­γνώ­ρι­ση της προ­σφο­ράς του Ι­ε­ρού Κλή­ρου στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α».

Συγχρόνως, η ΔΙΣ κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, μετά και τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η βάπτιση που τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη, αποφάσισε να αποστείλει επιστολή διαμαρτυρίας στον κ. Ελπιδοφόρο αναφορικά με τα όσα καταμαρτυρεί στη σχετική επιστολή του ο Μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος.

Διαβάστε αναλυτικά το ανακοινωθέν της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου:

Συ­νήλ­θε σή­με­ρα, Δευ­τέ­ρα 18 Ι­ου­λί­ου 2022, η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος της 165ης Συ­νο­δι­κής Πε­ρι-ό­δου, υ­πό την Προ­ε­δρί­α του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Αθη­νών και πά­σης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου.

Κα­τά την ση­με­ρι­νή Συ­νε­δρί­α η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, αφού ε­πι­κύ­ρω­σε τα Πρα­κτι­κά της Ε­ξου­σι­ο­δο­τή­σε­ως, ε­ξέ­τα­σε τα θέ­μα­τα της Η­με­ρη­σί­ας Δι­α­τά­ξε­ως.

Η Δια­ρκής Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος, κα­τό­πιν εκτενούς συ­ζη­τή­σε­ως, α­πο­φά­σι­σε ο­μο­φώ­νως τα ε­ξής:

Εκ­φρά­ζει δη­μο­σί­ως τις ευ­χα­ρι­στί­ες Της προς την έν­τι­μο Ελ­λη­νι­κή Κυ­βέρ­νη­ση και ι­δι­αι­τέ­ρως τον Πρω­θυ­πουρ­γό κ. Κυ­ριά­κο Μη­τσο­τά­κη, την Υ­πουρ­γό Παι­δεί­ας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νί­κη Κε­ρα­μέ­ως, οι οποίοι είχαν την πολιτική και νομοθετική πρωτοβουλία για την προσθήκη συγ­κε­κρι­μέ­νων άρ­θρων στον πρό­σφα­το νό­μο πε­ρί των Α­ΕΙ για την τα­κτο­ποί­η­ση εκ μέ­ρους της Ελ­λη­νι­κής Πο­λι­τεί­ας της σο­βα­ρής εκκρεμότητας εις βά­ρος των Κλη­ρι­κών – Ε­φη­με­ρί­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος. Ευχαριστεί επίσης τους αρ­μο­δί­ους υ­πη­ρε­σια­κούς πα­ρά­γον­τες, καθώς και τα κοινοβουλευτικά Κόμ­μα­τα (Νέ­α Δη­μο­κρα­τί­α, ΠΑ­ΣΟΚ-ΚΙ­ΝΑΛ, Ελ­λη­νι­κή Λύ­ση) και με­μο­νω­μέ­νους Βου­λευ­τές, οι ο­ποί­οι υ­περ­ψή­φι­σαν τα συγ­κε­κρι­μέ­να άρ­θρα, α­να­γνω­ρί­ζον­τας την α­νάγ­κη για τα­κτο­ποί­η­ση του ζη­τή­μα­τος, δίχως καμία απολύτως επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Η Δ.Ι.Σ. α­πο­φά­σι­σε να α­πο­στεί­λει και σχε­τι­κές ευ­χα­ρι­στή­ρι­ες ε­πι­στο­λές προς όλους τους προαναφερθέντες, ε­νώ υ­πεν­θυ­μί­ζει και πά­λι ό­τι οι πι­στώ­σεις για την μι­σθο­δο­σί­α του Κλή­ρου δεν α­πο­τε­λούν α­δι­και­ο­λό­γη­το προ­νό­μιο υ­πέρ των λει­τουρ­γών της «ε­πι­κρα­τούσας θρη­σκεί­ας» (άρθρο 3 παρ. 1 Συν­τάγ­μα­τος) ή μί­α «χα­ρι­στι­κή» ρύθμι­ση υ­πέρ των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων ε­πει­δή εί­ναι Ν.Π.Δ.Δ., αλ­λά εί­ναι πε­ρι­ο­δι­κό αν­τάλ­λαγ­μα για την εκ­κλη­σι­α­στι­κή πε­ριου­σί­α, που το Κρά­τος α­πέ­κτη­σε α­πό τον 19ο αι­ώ­να χω­ρίς πλή­ρη ή και κα­θό­λου α­πο­ζη­μί­ω­ση της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, ό­πως και α­να­γνώ­ρι­ση της προ­σφο­ράς του Ι­ε­ρού Κλή­ρου στην ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νί­α.

Να α­πο­στεί­λει ε­πι­στο­λή δι­α­μαρ­τυ­ρί­ας προς τον Σε­βα­σμι­ώ­τα­το Αρ­χι­ε­πί­σκο­πο Α­με­ρι­κής κ. Ελ­πι­δο­φό­ρο για όσα εγγράφως α­νέ­φε­ρε ο Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Μη­τρο­πο­λί­της Γλυ­φά­δας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αν­τώ­νιος, σε σχέση με την τέλεση Ι­ε­ρού Μυ­στηρίου του Βα­πτί­σμα­τος δύ­ο βρε­φών στην Βου­λι­αγ­μέ­νη, κα­θώς και σχε­τι­κή επιστολή προς το Οι­κου­με­νι­κό Πα­τρι­αρ­χεί­ο, στην κα­νο­νι­κή δι­και­ο­δο­σί­α του οποί­ου υ­πά­γε­ται ο Αρχιεπίσκοπος Α­με­ρι­κής.
Ταυ­τό­χρο­να, η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος συ­ζή­τη­σε ε­κτε­νώς τα ζη­τή­μα­τα που α­φο­ρούν στην ποι­μαν­τι­κή αν­τι­με­τώ­πι­ση τέ­τοι­ων ζη­τη­μά­των, πα­ρα­μέ­νου­σα στα­θε­ρή στα υ­πό του Κυ­ρί­ου, των Α­γί­ων Α­πο­στό­λων και των Α­γί­ων Πα­τέ­ρων ο­ρι­σθέν­τα.

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.