Με νέα εγκύκλιο ο ΟΠΕΚΕΠΕ θέτει τους όρους ενίσχυσης και τα ενδεικτικά ποσά για τις συνδεδεμένες τους έτους 2023 (βάση το ΟΣΔΕ 2023) που θα πληρωθούν εντός του ερχόμενου Απριλίου.

Με εγκύκλιο ΟΠΕΚΕΠΕ τα νέα ποσά των συνδεδεμένων ενισχύσεων έτους 2023

Τις λεπτομέρειες εφαρμογής των συνδεδεμένων ενισχύσεων, της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι και των μέτρων Μικρών Νησιών Αιγαίου Πελάγους, για το τρέχον έτος 2023, καθορίζει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρονται οι εκτάσεις αναφοράς και οι ενδεικτικές τιμές για κάθε συνδεδεμένη, ωστόσο πρέπει να προηγθούν οι σχετικές διασταυρώσεις και οι απαραίτητοι έλεγχοι των δηλωµένων εκτάσεων, ώστε να υπολογιστούν οι προσδιορισθείσες επιλέξιµες εκτάσεις για να βγει το ποσό της ενίσχυσης ανά στρέµµα που δικαιούνται οι παραγωγοί.

Αναλυτικά τα κύρια σημεία της εγκυκλίου:

Βαμβάκι: 73,39 ευρώ/στρέμμα

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του κανονισμού (ΕΕ) 2021/2115, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 733,98 €/ ανά εκτάριο επιλέξιμης έκτασης για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. 2. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαμβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση ανά στρέμμα. Η ειδική ενίσχυσης χορηγείται στους/στις παραγωγούς που, υπό κανονικές συνθήκες, καλλιέργησαν και συγκόμισαν από τις δηλωθείσες εκτάσεις, ποσότητα βαμβακιού τουλάχιστον ίση με εκείνη που αντιστοιχεί στην ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν. Η ελάχιστη στρεμματική απόδοση ορίζεται σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομός), με βάση το μέσο όρο της πραγματικής στρεμματικής απόδοσης της πενταετίας 2016-2020 κάθε περιφερειακής ενότητας μειωμένο κατά 20% σύμφωνα με τον πίνακα ελάχιστης απόδοσης κιλών σύσπορου βαμβακιού ανά στρέμμα όπως αποτυπώνεται στον πίνακα 6. Η ελάχιστη απόδοση μπορεί να μειωθεί εφόσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρμόδιους φορείς. 3. Η ειδική ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφού προηγουμένως διασταυρωθούν τα στοιχεία παραδόσεων του σύσπορου βαμβακιού κάθε παραγωγού, όπως αυτά καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις, με τις ελεγχθείσες εκτάσεις, ώστε να αποδεικνύεται η συγκομιδή της καθορισμένης ελάχιστης παραγωγής. 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση. 74 5. Σε περίπτωση που η απόδοση μιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισμένο βαμβάκι είναι μικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαμβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαμβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται (σύμφωνα με το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους/στις παραγωγούς η συνδεδεμένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαμβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο ενημερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%.

Ρύζι: 30 ευρώ/στρμ.

Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης ρυζιού είναι οι ενεργοί γεωργοί που καλλιεργούν ρύζι (κωδικός ομάδας καλλιέργειας 7) σε επιλέξιμες εκτάσεις, υπό τον όρο ότι παραδίδουν προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2024

Να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 4 τόνους προϊόντος ανά εκτάριο (400 κιλά ανά στρέμμα) και να προσκομίζουν δελτίο αποστολής και τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος.

Σκληρό σιτάρι: 10 ευρώ/στρμ. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το σκληρό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο (18 κιλά ανά στρέμμα).

Βιομηχανική ντομάτα: 51,2 ευρώ/στρμ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει σύστημα στάγδην άρδευσης.

Πορτοκάλι χυμοποίησης: 40,7 ευρώ/στρμ. Δικαιούχοι όσοι έχουν παραδώσει από 01.01.2023 έως 31.12.2023 τουλάχιστον 7 τόνους πορτοκάλια ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης – η αναλογία αυτή υπολογίζεται διαιρώντας το σύνολο των παραδόσεων προς το σύνολο των εκτάσεων πορτοκαλεώνων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης των γεωργών (με κωδικούς ομάδας καλλιέργειας 19 και 37)

Όσπρια: 28,5 ευρώ/στρμ. Οι δικαιούχοι πρέπει:

Να προσκομίζουν τιμολόγιο πώλησης ή αγοράς του προϊόντος. 2. Να παραδίδουν ρεβίθια κατ’ ελάχιστο 70 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης. 3. Να παραδίδουν φακές κατ’ ελάχιστο 40 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης. 4. Να παραδίδουν φασόλια μέτρια και χονδρά κατ’ ελάχιστο 100 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης. 5. Να παραδίδουν φασόλια γίγαντες και ελέφαντες κατ’ ελάχιστο 150 κιλά ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης. 26 6. Η συγκομιδή να πραγματοποιείται μόνο στην ωριμότητα ή κοντά στην ωριμότητα
Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: 19,2 ευρώ/στρμ.

Σπόροι σποράς: 47 ευρώ/στρμ. Οι δικιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους/στις Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.

Μαλακό σιτάρι: 10 ευρώ/στρμ. Το τιμολόγιο αγοράς πιστοποιημένου σπόρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως 31.01.2023 ή έως 15.02.2023 στην περίπτωση που υπάρχει δελτίο αποστολής έως 31.01.2023. Ως ελάχιστη ποσότητα πιστοποιημένου σπόρου προς σπορά για το μαλακό σιτάρι καθορίζονται τα 180 κιλά ανά εκτάριο.

Κριθάρι: 10 ευρώ/στρμ.

Καλαμπόκι: 55 ευρώ/στρμ. Οι δικαιούχοι πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον 25 κιλά σπόρου αραβοσίτου ανά εκτάριο ή 70.000 σπόρους ανά εκτάριο, δηλαδή η απαιτούμενη ελάχιστη ποσότητα σπόρου προς σπορά ποικιλιών (υβριδίων) αραβοσίτου να είναι 2,5 κιλά/στρέμμα ή 7.000 σπόροι/στρέμμα, για τον οποίο πρέπει να προσκομίζουν αντίστοιχο τιμολόγιο αγοράς.

Κορινθιακή σταφίδα: 34,8 ευρώ/στρμ. Οι δικαιούχοι πρέπει να παραδίδουν κατ’ ελάχιστο 1,5 τόνους προϊόντος ξηρής σταφίδας ανά εκτάριο (150 κιλά ανά στρέμμα) σε εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, από 1η Αυγούστου και το αργότερο έως την 30η Νοεμβρίου 2023.

Μήλα: 47,2 ευρώ/στρμ. Επιλέξιμα: α) «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου ΠΟΠ». β) «Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως ΠΟΠ». γ) «Μήλο Καστοριάς ΠΓΕ». δ) «Φιρίκι Πηλίου ΠΟΠ».

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: 8,3 ευρώ/στρμ.

Αιγοπρόβατα: 12 ευρώ/προβατίνα ή αίγα. Η ενίσχυση χορηγείται ανά επιλέξιµο ενήλικο ζώο, που είναι καταγεγραµµένο στην κτηνιατρική βάση δεδοµένων και για το οποίο παραδίδεται γάλα τουλάχιστον 100 λίτρα/έτος, µε βάση τα στοιχεία του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΟΓΑΚ).

Βοοειδή:

Α: Η ενίσχυση καταβάλλεται σε θηλυκά βοοειδή ηλικίας 18 µηνών έως 12 ετών που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης. Τιµή Ενίσχυσης: 40 ευρώ/θηλυκό ζώο που έχει γεννήσει στο έτος

Β: Η ενίσχυση καταβάλλεται για θηλυκά και αρσενικά ζώα ηλικίας σφαγής 11-12 µηνών, καταγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο, που διατηρούνται στην εκµετάλλευση από την οποία οδηγήθηκαν για σφαγή, τουλάχιστον για 5 µήνες. Τιµή Ενίσχυσης: 200 ευρώ/κεφαλή.

Γ: Η ενίσχυση καταβάλλεται για βοοειδή (αρσενικά και θηλυκά), που οδηγούνται για σφαγή σε ηλικία άνω των 14-24 µηνών. Αφορά ζώα εγγεγραµµένα στο κτηνιατρικό µητρώο και τα οποία διατηρούνται στην εκµετάλλευση που τα οδηγεί σε σφαγή τουλάχιστον για 5 µήνες. Τιµή Ενίσχυσης: 250 ευρώ/κεφαλή.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.