Με την απόφαση του οικείου δημοτικού, περιφερειακού́ ή διοικητικού συμβουλίου της παρ. 2, εξειδικεύεται ο τρόπος παροχής της σίτισης και του καταλύματος διαμονής.

Με διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού χορηγείται χρηματικό επίδομα σε εργαζόμενους σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους και καθορίζονται οι δικαιούχοι

Συγκεκριμένα οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Άρθρο 88
Παροχή χρηματικού επιδόματος σε εργαζομένους Ο.Τ.Α. – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4483/2017

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο πρώτο εδάφιο διακρίνονται σε περιπτώσεις οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και καταλύματος, β) στο δεύτερο εδάφιο η λέξη «διευκόλυνση» αντικαθίσταται από τη λέξη «παροχή», γ) στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται εδάφια τέταρτο, πέμπτο και έκτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι ορεινοί δήμοι του άρθρου 1 του νόμου 3852/2010 (Α` 87), οι δήμοι με πληθυσμό́ έως 30.000 κατοίκους, των οποίων τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό́ (50%) των δημοτικών ή κοινοτικών ενοτήτων χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι νησιωτικοί δήμοι, τα νομικά́ πρόσωπα αυτών, καθώς και οι Ο.Τ.Α. β` βαθμού στην εδαφική́ περιφέρεια των οποίων ανήκουν οι προαναφερόμενοι δήμοι, μπορούν να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής:

α) στους υπάλληλους τους, μονίμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού́ δίκαιου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου,

β) στο ιατρικό́, παραϊατρικό́ και νοσηλευτικό́ προσωπικό́ των κέντρων υγείας και των δημόσιων νοσοκομείων, στο προσωπικό́ του Εθνικού́ Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

γ) στο ένστολο προσωπικό́ της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού́ Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού́ Σώματος και

δ) στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού́ Προσωπικού́ (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού́ Προσωπικού́ (Ε.Β.Π.), οι οποίοι παρέχουν υπηρεσία στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.

Καραγιάννης Ανδρέας

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.