Μητρόπολη Λευκάδος

Ἀγαπητά μου πνευματικά παιδιά,

«Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί, ἐδικαιώθη ἐν πνεύματι,

ὤφθη ἀγγέλοις, ἐκηρύχθη ἐν ἐθνεσιν»

(Α΄ Τιμ. 3,16)

Ἑορτάζομε καί σήμερα τήν «μητρόπολιν τῶν ἑορτῶν», τήν μεγάλη Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων. Τό Μέγα Μυστήριο τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος, τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί».

Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γεννηθείς πρό πάντων τῶν αἰώνων ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρός, Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, ὁμοούσιος τῷ Πατρί, «ὁ ὤν ἐν τῷ οὐρανῷ» (Ἰω. γ΄ 13) κατέρχεται στή γῆ καί σαρκοῦται ἐκ τῶν ἁγνῶν αἱμάτων τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας καί ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. «Ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». «Ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη καί τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη».

Τό ἀνθρώπινο μυαλό ἀδυνατεῖ νά συλλάβῃ τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, τήν ἄπειρη συγκατάβαση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ νά γίνῃ ἄνθρωπος γιά νά ὑψώσῃ καί νά θεώσῃ τόν ἄνθρωπο.

«Παράδοξο μυστήριον, οἰκονομεῖται σήμερον»

«Ὁ ἀχώρητος παντί, πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;»

«Ὁ ἐν κόλποις τοῦ Πατρός, πῶς ἐν ἀγκάλαις τῆς Μητρός;»

Ὁ Κύριος ἐκένωσε τόν ἑαυτόν Του, μορφήν δούλου λαβών. Προσέλαβε τήν ἀθρωπίνην φύσιν διά νά τήν θεραπεύση. Ἡ κάθοδος τοῦ Θεοῦ στή γῆ, λέγει ὁ Μέγας Ἀθανάσιος «δέν εἶναι αἴνιγμα, ἀλλά μυστήριον θεῖον».

«Τό ἀπ’ αἰῶνος ἀπόκρυφον μυστήριον, ἀποκαλύπτεται σήμερον». «Ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται». Μοναδική στήν ἱστορία τοῦ κόσμου εἶναι ἡ σημερινή ἡμέρα. «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν, ἀνατολή ἀνατολῶν καί οἱ ἐν σκότει καί σκιᾷ εὕρωμεν τήν ἀλήθειαν». Ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στή γῆ «ἁμαρτωλούς σῶσαι». Ἦλθε «ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός». «Ἦλθε καλέσαι ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν».

«Ζητεῖς τήν αἰτίαν τοῦ γεγεννῆσθαι Θεόν ἐν ἀνθρώποις;», ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, καί δίδει τήν ἀπάντησιν ὁ ἴδιος, λέγων: «ἐδεῖτο γὰρ τοῦ ἰατρεύοντος, ἡ φύσις ἡμῶν ἀσθενήσασα». Δηλαδή, εἶχε τήν ἀνάγκη ἰατροῦ ἡ πεπτωκυΐα ἀνθρωπίνη φύσις, πού εἶχε ἀρρωστήσει καί ἦταν σέ ἀθλία κατάσταση. «Ἐδεῖτο τοῦ ἀνορθοῦντος, ὁ ἐν τῷ πτώματι ἄνθρωπος». Δηλαδή, εἶχε ἀνάγκη ἀνορθωτοῦ ὁ ἄνθρωπος πού ἢταν πτῶμα πνευματικό.

«Ἐδεῖτο τοῦ ζωοποιοῦντος, ὁ ἐφαμαρτῶν τῆς ζωῆς». Δηλαδή, εἶχε ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε ἁμαρτήσει ἐναντίον τῆς ζωῆς, ἀπό κάποιον πού θά τόν ζωογονοῦσε καί θά τοῦ ἔδινε νέαν ζωήν καί νέαν πνοήν. «Ἔχρηζε τῆς τοῦ φωτός παρουσίας ὁ καθειρμένος τῷ σκότει». Δηλαδή, εἶχε ἀνάγκη τῆς παρουσίας τοῦ οὐρανίου φωτός ὁ ἄνθρωπος πού ἦταν φυλακισμένος στό σκοτάδι καί στό χάος. «Ἐζήτει τόν λυτρωτήν ὁ αἰχμάλωτος, τόν συναγωνιστήν ὁ δεσμώτης, τόν ἐλευθερωτήν ὁ ἐν τῷ ζυγῷ τῆς δουλείας κατεχόμενος».

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱεροσολύμων λέγει ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ οὐράνιος ἄρτος πού κατῆλθε στή γῆ γιά νά θρέψη τούς πεινασμένους πνευματικά ἀνθρώπους. Καί ὁ Προφήτης Ἡσαΐας, προφητεύων ὀκτακόσια χρόνια πρό Χριστοῦ τό σκοπό τῆς ἐνανθρωπήσεως, λέγει ὅτι θά ἔλθη ὁ Μεσσίας στή γῆ, θά γίνῃ ἄνθρωπος γιά νά χαρίσῃ στόν ἄνθρωπον ἐλευθερία ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν δύναμη τοῦ κακοῦ, λύτρωση καί κάθαρση ψυχική, φῶς ὑπερκόσμιο, καθοδηγητικό στήν πορεία του καί θά τοῦ ἐγκαινιάση νέαν περίοδον ζωῆς, ἀνταξίαν τοῦ ὑψηλοῦ προορισμοῦ του.

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὅσο ἀβέβαια καί ἄδηλα εἶναι τά πράγματα τοῦ κόσμου καί τό μέλλον του, τόσο βέβαια, σίγουρα καί καθαρά εἶναι τά κατορθώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν ζεῖ μαζί μέ τόν Χριστό. Ἐκεῖνος μετέχει καί κοινωνεῖ τῶν παθημάτων τῆς παρούσης ζωῆς μας γιά νά μᾶς χαρίσει τή δική Του ζωή. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά Τόν ἀναζητήσουμε στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, πού ὁ Ἴδιος ἵδρυσε καί ἄφησε στή γῆ καί νά βιώσουμε θυσιαστικά, ἐθελοντικά τή διδασκαλία Του.

Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται στίς ταπεινές, εἰλικρινεῖς, ἀπροκατάληπτες καί ἀπλές ψυχές καί κρύπτεται ἀπό τούς ἐπηρμένους, ἑγωϊστές, ἀλαζόνες καί θεληματικά προσκολλημένους στήν κακία καί τά ἀνθρώπινα πάθη.

Παρ’ ὅλα αὐτά, καί φέτος ἑορτάζουμε Χριστούγεννα. Γιατί, «ἄνθρωπος γίνεται Θεός, ἵνα Θεὸν τὸν Ἀδάμ ἀπεργάσηται». Γιά νά παρουσιάζεται καθημερινά ἀνάμεσά μας, ὅπως δηλώνει καί τό ὄνομά Του «Ἐμμανουήλ» (Ματθ. 1,23), πού θά πεῖ, ὁ Θεός εἶναι μαζί μας, εἶναι ἕνα μέ μᾶς, εἶναι κοντά μας ἡ Χάρη καί ἡ δύναμή Του.

Ἄς μήν ξεχνᾶμε ποτέ τήν ἄκρα συγκατάβασή Του νά γεννηθεῖ ὡς ἄνθρωπος ἀπό ἀγάπη, φιλανθρωπία καί μέγα ἕλεος γιά τόν κάθε ἄνθρωπο. Καί ἐμεῖς ἄς Τόν παρακαλοῦμε καθημερινά, ὅπως ὁ ψαλμωδός Δαβίδ: «Τὸ ἔλεός σου Κύριε καταδιώξει με πάσας τάς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου» (ψαλμ. 22, 6). Αμήν!

Χριστός Ἐτέχθη! Ἀληθῶς Ἐτέχθη!

Διάπυρος πρός τόν Ἐνανθρωπήσαντα Σωτῆρα εὐχέτης ὅλων σας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.