Μητρόπολη Λαγκαδά-Χριστούγεννα 2017

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», ψάλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκ-
κλησία καθώς ἑορτάζει τή Μεγάλη Ἑορτή τῆς κατά Σάρκα Γεννήσεως τοῦ Κυρί-
ου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι μεγάλη ἡ Ἑορτή αὐτή, διότι συναντοῦμε στό νόημα καί τό περιεχό-
μενό της τό Μυστήριο τῆς Σαρκώσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τό Μυ-
στήριο τῆς σωτηρίας μας ἐνεργούμενον.

Εἶναι σημαντική αὐτή ἡ Ἑορτή, διότι δίδεται ἡ εὐκαιρία στόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς ἀλλά καί σέ ὅλους μαζί νά δοῦμε
ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός καί ἀσφαλῶς, ὅταν ὁ ἱερός ὑμνογράφος μας καλεῖ νά
δοῦμε πού ἐγεννήθη ὁ Χριστός, δέν ἐννοεῖ ἁπλῶς τήν γεωγραφική τοπογραφία,
δέν ζητᾶ ἁπλῶς νά δοῦμε στό χάρτη πού εὑρίσκεται ἡ Βηθλεέμ, δέν λέει ἁπλῶς
νά πᾶμε στή Βηθλεέμ.

Μᾶς μεταφέρει στό νόημα αὐτῆς τῆς αἰωνίου πόλεως, μᾶς καλεῖ νά βιώσουμε τό νόημα ἑνός Σπηλαίου πού ἔγινε ἀπό χῶρος εἰς τόν
ὁποῖον κατοικοῦσαν τά ἄλογα ζῶα Θεοδέγμον Σπήλαιον, δηλαδή Σπήλαιο τό
ὁποῖον ἐδέχθη τόν ἴδιο τόν Θεό.

Εἶναι, λοιπόν, σημαντικό νά κατανοήσουμε ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Θεός ἔρχεται στή Γῆ καί δέν ἔρχεται ἡ Ἑορτή νά μᾶς θυμίσῃ τά τοῦ
παρελθόντος ἱερά γεγονότα, ἀλλά ἔρχεται νά μιλήσῃ στήν καρδιά τοῦ καθενός
μας καί νά μᾶς μεταφέρῃ σέ αὐτό τό νόημα πού τό Γεγονός αὐτό περικλείει καί
πού ἔχει σχέση μέ τή ζωή τοῦ καθενός μας.

Ὁ Χριστός γεννᾶται! Ὁ Χριστός φανερώνεται! Ὁ Χριστός ἔρχεται γιά μία
ἀκόμη φορά γιά νά δώσῃ στό ἀνθρώπινο γένος τή δυνατότητα νά ζήσῃ τή μονα-
δική χαρά. Ἔρχεται γιά νά φέρῃ στόν κόσμο τήν εἰρήνη, τήν ἑνότητα, τήν ἀγάπη.
Ὅμως ἀδελφοί μου, δεν ἀρκεῖ ἡ παρουσία τοῦ Θεανθρώπου στή Γῆ.

Πρέπει καί ἐμεῖς οἱ ἐνοικοῦντες ἐπί τῆς Γῆς νά ἀνεβοῦμε στόν Οὐρανό. Αὐτή ἀκριβῶς ἡ
συνάντηση τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς γίνεται ἀπό τή μία πλευρά μέ τή Θεία Συ-
γκατάβαση, δηλαδή ὁ ἴδιος ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά
καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά γίνῃ κατά χάριν καί κατά μετοχήν Θεός.

Ὁ ἴδιος ὁ ἄν-θρωπος καλεῖται νά βιώσῃ καί νά ζήσῃ αὐτοῦ τοῦ μυστηρίου τή μοναδικότητα.
Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς καλεῖται νά δῇ ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός γιά νά μπορέσῃ ἡ
καρδιά τοῦ καθενός μας νά χωρέσῃ τόν Ἀχώρητο, νά δεχθῇ τόν ἴδιο τόν Θεό καί
νά ζήσῃ τό Μυστήριον τῆς Καινῆς Κτίσεως.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, καθώς ἀφιερώνει τόν περίφημο θεολογικό
λόγον εἰς τήν παροῦσα Ἑορτή, μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρει: «σήμερον οὐρανοῦ
καί γῆς ὁμοτιμίαν ὁρῶ καί τῶν κάτω πρός τά ἐπέκεινα πάντων ἄνοδον, ἐφά-
μιλλον οὖσαν τῇ συγκαταβάσει τῶν ἄνω», δηλαδή «βλέπω σήμερα νά ἔχουν τήν
ἴδια ἀξία ὁ Οὐρανός καί ἡ Γῆ καί βλέπω ὅλα αὐτά πού εὑρίσκονται κάτω νά
πορεύονται πρός τήν ἄνοδο, ἡ ὁποία εἶναι ἐφάμιλλη πρός τή συγκατάβαση τῶν
ἄνω».

Αὐτή δηλαδή ἡ κατάβαση τοῦ Θεοῦ σημαίνει ἀνάβαση δική μας στή Δόξα
τοῦ Οὐρανοῦ. Κατεβαίνει ὁ Οὐρανός γιά νά ἀνέβῃ ἡ Γῆ. Κατεβαίνει ὁ Οὐρανός
γιά νά ἀνέβῃ ὁ ἄνθρωπος.

Στήν ἐποχή πού ζοῦμε, μία ἐποχή πολλῶν δυσκολιῶν καί προβλημάτων,
πολλῶν συγκρούσεων καί πολλῶν ἀντιθέσεων, σέ μία ἐποχή πού ὑπάρχει τό
πρόβλημα τῶν ἀστέγων, τῶν ἀνθρώπων πού χάνουν τά σπίτια τους καί δέν
ἔχουν τόπο νά μείνουν, σέ μία ἐποχή πού βλέπουμε νά ὑπάρχῃ παντοῦ ὁ πό-
νος καί ἡ ὁδύνη ἔρχεται τό Μήνυμα μέσα ἀπό τήν Ἑορτή πού ἑορτάζουμε. Καί
ἀκοῦμε καί πάλι τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ νά λέγῃ:

«Ὁ προαιώνιος καί ἀπερίληπτος καί παντοκράτωρ Λόγος ὡς ἀνέστιος, ἄστεγος, ἄοικος ἐν σπηλαίῳ
νῦν κατά σάρκα τίκτεται, καί ὡς βρέφος ἐπί φάτνης προτίθεται, καί ὀφθαλμοῖς
ὁρᾶται καί χερσί ψηλαφᾶται καί σπαργάνων περιειλεῖται σειραῖς».

Αὐτή ἀκρι-βῶς ἡ συγκατάβαση τῆς Θείας Ἀγάπης, αὐτή ἡ Ὑψοποιός ταπείνωση, αὐτή ἡ
εὐλογημένη ταπείνωση, τήν ὁποία ἔκανε στολή ὁ Θεός καί τήν ἐφόρεσε καί ἔγινε
ἄνθρωπος ὅμοιος μέ ἐμᾶς χωρίς ἀμαρτίαν καί ἦλθε χωρίς νά ἔχει δική του ἐστία,
γεννᾶται σέ ἕνα Σπήλαιον καί τίκτεται κατά σάρκα ὡς βρέφος στή φάτνη καί
ἔρχεται ἀκριβῶς σέ ὅλους μας νά δώσῃ τή δυνατότητα νά Τόν ψηλαφήσουμε μέ
τά χέρια, γιά νά δώσῃ αὐτή τή δυνατότητα πού μπορεῖ ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς νά
βιώσῃ καθώς Τόν προσεγγίζει.

Ναί, ἀδελφοί μου, μποροῦμε καί σήμερα, μποροῦμε καί κάθε στιγμή νά δοῦ-
με πού γεννιέται ὁ Χριστός. «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός».

Ἐγεννήθη ὁ Χριστός στό Σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Καί σήμερα ὁ Χριστός γεννᾶται
σέ κάθε καρδιά πού ἀνοίγει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς, σέ κάθε ἄνθρωπο πού δέ-
χεται τόν Ἰησοῦν Χριστόν ὡς Σπήλαιον Θεοδέγμον. Γιά νά δεχθοῦμε, ὅμως, τόν Χριστό στή ζωή μας πρέπει νά ἔχουμε τίς προϋποθέσεις τοῦ ταπεινοῦ φρονήμα-
τος. Γιά νά ζήσουμε τό μεγαλεῖο τῆς Θεότητος πρέπει νά ἔχουμε τό ἀντίκρυσμα
τοῦ ταπεινοῦ βιώματος, πρέπει να ἔχουμε ἀπωθέσει τό μάταιο φρόνημα, πρέ-
πει νά ἔχουμε καθαρίσῃ τούς ἑαυτούς μας ἀπό παντός μολυσμοῦ σαρκός και
πνεύματος καί πρέπει νά ἔχουμε ἐπίγνωση ὅτι καθώς ἑορτάζουμε τή Γέννηση
τοῦ Χριστοῦ δίδουμε στόν ἑαυτό μας τή δυνατότητα νά χαρῇ γιά τή δική μας
γέννηση.

Ἑορτάζοντες τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἑορτάζουμε τή δική μας γέννηση
στήν Καινούργια Ζωή, στή Ζωή τῆς Ἀφθαρσίας καί τῆς Ἀθανασίας, στή Ζωή τῆς
Καταλλαγῆς καί τῆς Συμφιλιώσεως ἀνάμεσα στόν Θεόν καί τόν Ἄνθρωπον.
Ἔχουν περάσει πλέον δύο χιλιάδες χρόνια ἀπό τότε. Τό Μήνυμα τῶν Χρι-
στουγέννων παραμένει πάντοτε ἐπίκαιρο.

«Ἐπί γῆς ἐιρήνην, ἐν ἀνθρώποις εὐ-δοκία». Τό Μήνυμα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι τό Αἰώνιον Μήνυμα τῶν
Χριστουγέννων πού ἔρχεται νά ἑνώσῃ τά διεστῶτα, πού φέρνει πολύ κοντά τόν
Οὐρανό καί τή Γῆ στήν ἐγγύτητα τῆς ἑνότητος· μιᾶς ἑνότητος πού καλούμεθα
ὅλοι μας νά ζήσουμε στό πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πού γεννᾶται ἐκ τῆς
Παρθένου.

Εὐχομαι ἀπό καρδίας τά φετεινά Χριστούγεννα γιά τή ζωή ὅλων μας νά εἶναι
ἀποτέλεσμα μιᾶς καινούργιας πορείας, μιᾶς νέας προσπαθείας καί μιᾶς ἄλλης
προσεγγίσεως στό Μυστήριο τῆς Ἑορτῆς πού κάνει τά παιδιά νά χαίρονται, πού
δίδει τή δυνατότητα στούς μεγάλους νά γίνουν παιδιά καί πού δίδει τήν εὐκαιρία
σέ ὅλους νά ζήσουν τή χαρά καί τή δόξα, πού ἔζησε ἐκεῖνο τό ἄσημο Σπήλαιο
τῆς Βηθλεέμ· ἐκεῖ ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἐκεῖ ὅπου γεννᾶται καί σήμερον ὁ
Χριστός καί δίδει τή δυνατότητα στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς νά γεννηθῇ μέσα στή
δική σου, μέσα στή δική μου, μέσα στή δική μας καρδιά.

Καλά Χριστούγεννα καί ἡ εὐλογία τοῦ δι ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου νά χαρίζῃ στίς καρδιές μας τήν
ἀκακία καί τή μεθεκτική διάθεση στή Δόξα τοῦ Οὐρανοῦ, στήν ἄκτιστον Χάριν,
στό Φῶς γιά τό ὁποῖον ὁ Ἀστήρ ἔρχεται νά ὁδηγήσῃ τόν καθέναν ἀπό ἐμᾶς διά
νά φθάσουμε καί νά βροῦμε τόν τόπον, ὅπου ἐγεννήθη ὁ Χριστός

Εκκλησία Online

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.