Τήν Παρασκευήν, 12ην / 25ην Ὀκτωβρίου 2019, ἔλαβε χώραν ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Γεωργίου Μπαράμκη εἰς θείαν Λειτουργίαν ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου.

Ὁ π. Γεώργιος Μπαράμκη διηκόνει ἄχρι τοῦδε εἰς τόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ὡς διάκονος τῆς Ἀραβοφώνου Ὀρθοδόξου Κοινότητος Ἱεροσολύμων, ἐν ᾧ ταυτοχρόνως ἐργάζεται ὡς διδάσκαλος εἰς τήν ἐν Βηθανίᾳ Σχολήν τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Ἐλαιῶνος καί τῆς Γεθσημανῆς.

Πρό τῆς χειροτονίας ὁ χειροτονῶν Ἀρχιερεύς ἀπηύθυνε λόγους πατρικούς πρός τόν χειροτονούμενον ὡς ἕπεται, ἐκεῖνος δέ ἀντεφώνησεν, ἐκφράζων τόν φόβον αὐτοῦ πρό τοῦ μυστηρίου, ἀλλά καί τήν ἐλπίδα αὐτοῦ, ὅτι ὁ Παράκλητος θά ἐνισχύσῃ αὐτόν εἰς τήν προκειμένην ὑψηλήν διακονίαν αὐτοῦ:

Προσφώνησις τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου

εἰς τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίαν τοῦ Διακόνου

Χάντερ Μπαράμκη

“Εὐλαβέστατε διάκονε π. Γεώργιε,

Λίγος χρόνος μόνον ἔχει περάσει ἀπό τήν χειροτονία σου σέ διάκονο στό Ζωοδόχο Τάφο τοῦ Κυρίου. Ἀπό τή χειροτονία σου σέ διάκονο ἕως τῆς σήμερον διακόνησες μέ ἀφοσίωση, εὐλάβεια καί φόβο Θεοῦ στήν ἐνορία τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου καί σέ ὅλες τίς ἄλλες διακονίες πού σοῦ ἀνέθεσε τό Πατριαρχεῖο.

Τό Πατριαρχεῖο, ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἡ δική σου μητέρα Ἐκκλησία, ἐξετίμησε τήν ἔντιμη ἐκκλησιαστική διακονία σου καί παράλληλα τήν ἐκπαιδευτική σου ὑπηρεσία καί προσφορά στή Σχολή τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας στή Βηθανία καί, σήμερα μέ τίς εὐλογίες τῆς Α.Θ. Μακαριότητος τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου καί τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, καλεῖσαι νά λάβεις τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης, νά τελεῖς δηλαδή ὡς ἱερεύς τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί κυρίως τό Βάπτισμα καί τή Θεία Εὐχαριστία νά θυσιάζεις ἀναίμακτα τόν Κύριο καί νά μεταδίδεις στό λαό τοῦ Θεοῦ τό σῶμα καί τό αἷμά Του τό ἄχραντο εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.

Στή διακονία σου αὐτή θά σέ καταστήσει σήμερα καί θά σέ καθοδηγεῖ πάντοτε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού θά κατέλθει διά τῆς ἐπικλήσεως καί διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ Ἀρχιερέως καί μάλιστα στόν τόπο τοῦτο τοῦ Γολγοθᾶ, στό φρικτό τόπο τῆς θυσίας τοῦ Ἀναμαρτήτου, στόν τόπο στόν ὁποῖο ὁ Χριστός ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί Σωτήρας μας ἔγινε ἱλαστήρια θυσία γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν μας.

Εἶναι μεγάλη ἡ εὐλογία, μεγάλη ῃ τιμή, ἀλλά καί μεγάλη ἡ εὐθύνη. Πρόσελθε ὅμως καί μή δειλιᾶς, σέ καλεῖ ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία καί μεῖνε πιστός ἄχρι θανάτου ἔχοντας ὡς παράδειγμα ἐκείνους πού προηγήθηκαν σέ αὐτή τή διακονία, ἀποστόλους, ὁμολογητές, ὁσίους, πατέρες καί διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔσο βέβαιος ὅτι αὐτή τή στιγμή θά σέ συνοδεύουν οἱ προσευχές τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων, τῶν συλλειτουργῶν ἱερέων, τῶν Ἐπιτρόπων καί τοῦ ἐκκλησιάσματος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου, τῶν γονέων σου, τῆς εὐλαβοῦς Πρεσβυτέρας καί ὅλων ἐκείνων πού σέ τιμοῦν μέ τήν παρουσία τους, διά νά ἀναδειχθεῖς ἄξιος στή διακονία σου”.

Τόν χειροτονούμενον ἐτίμησαν συλλειτουργοῦντες Ἁγιοταφῖται Πατέρες καί Ἀραβόφωνοι Πρεσβύτεροι, φίλα προσκείμενοι αὐτῷ καί ἡ Πρεσβυτέρα αὐτοῦ καί μέλη τῆς ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, ἐν ᾗ καλεῖται νά ὑπηρετήσῃ ὡς ἱερεύς, οἵτινες προσηυχήθησαν ὑπέρ αὐτοῦ καί ἀνεφώνησαν τό «ἄξιος» εἰς τάς ἐκφωνήσεις τοῦ Ἀρχιερέως «ἄξιος» ἐν τῇ ὑπ’ αὐτοῦ ἐνδύσει τῶν ἱερατικῶν ἀμφίων.

Μετά τό τέλος τῆς ἑορταστικῆς ταύτης θείας Λειτουργίας, ὁ χειροτονηθείς μετά τῆς Ἀρχιερατικῆς συνοδείας ἀνῆλθεν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου καί ὑπέβαλε τά σέβη καί τάς εὐχαριστίας αὐτοῦ πρός τόν Μακαριώτατον, ὁ δέ Μακαριώτατος ηὐλόγησεν αὐτόν διά τῶν κάτωθι λόγων ἑλληνιστί καί ἀραβιστί καί ἔδωκεν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου καί τοῦ Ἁγίου Φιλουμένου:

“Ἀγαπητέ Πάτερ Χάντερ / Γεώργιε,

Ἡ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ κατέστησεν ἀπό σήμερον Οἰκονόμον καί λειτουργόν τῶν θείων καί ἀρρήτων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας, τοὐτέστιν τοῦ μυστικοῦ σώματος τοῦ Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ διακονία σου ὡς ἐφημερίου ἐν τῷ ἱερῷ Ναῷ τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου εἶναι λίαν τιμητική, ἀλλά καί λίαν ὑπεύθυνος. Καί τοῦτο διότι οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου ἀναλαμβάνουν ποιμαντικά καθήκοντα ἐπί τῆς ἐξαιρετικῆς Κοινότητος τῶν Ἱεροσολύμων, καί μάλιστα εἰς μίαν χρονικήν περίοδον, ὅπου δοκιμάζεται ἡ Χριστιανική παρουσία ἐν τῇ Ἁγίᾳ Γῇ γενικώτερον καί τῇ Ἱερουσαλήμ εἰδικώτερον.

Ἡ Ἁγία τῶν Ἱεροσολύμων Ἐκκλησία σέ ἐκάλεσε νά ἐργασθῇς ἐν τῷ Πνευματικῷ καί φυσικῷ ἀμπελῶνι αὐτῆς. Ὁ θερισμός πολύς, οἱ ἐργάται ὀλίγοι, ὅμως τά ἀδύνατα παρ᾽ ἀνθρώποις δυνατά παρά τῷ Θεῷ. Ἡ χάρις καί ἡ φωτιστική δύναμις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀνέδειξε τούς ἀγραμμάτους ἁλιεῖς εἰς μεγάλους τῆς Οἰκουμένης φωστῆρας, δηλονότι ἀποστόλους καί διδασκάλους.

Ἡ ὑπακοή σου εἰς τήν Πνευματικήν σου Ἀρχήν, δηλονότι τό Πατριαρχεῖον καί ἡ ταπείνωσίς σου, δέον ὅπως ἀποτελοῦν τήν πανοπλίαν τῆς νέας ἱερατικῆς σου διακονίας. Ἡ δέ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, τῆς καρδίας σου καί τῆς διανοίας ἀγάπη πρός τόν Θεόν καί τήν Ἐκκλησίαν Αὐτοῦ πρέπει νά εἶναι ὁ τρόπος καί ἡ ὁδός τῆς ἐπικοινωνίας σου μετά τοῦ ποιμνίου.

Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καί τά παραγγέλματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί Εὐαγγελιστῶν πρέπει νά ἀποτελοῦν τήν πηγήν ἐμπνεύσεως διά τό κήρυγμα τοῦ θείου Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δέ μελέτη τῶν συγγραμμάτων τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νά εἶναι ἡ ἀσφαλής κλείς τῆς ἑρμηνείας καί ἐξηγήσεως τῶν θείων Γραφῶν.

Με τούς Πατρικούς καί Πατριαρχικούς τούτους λόγους εὐχόμεθα, ὅπως ἡ πανσθενουργός Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος σέ ἀναδείξῃ διά τῶν Πρεσβειῶν τῆς Ὑπερευλογημένης Θεοτόκου καί ἀειπαρθένου Μαρίας ἄξιον ἐργάτην τοῦ ἀμπελῶνος τοῦ Κυρίου καί τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἄξιος καί στερεωμένος ἐν παντί καί πάντοτε!”.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.