Τήν Κυριακή 10/12/2017 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ ἱερούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Αἰκατερίνης Ἀμπελοκήπων, Μετόχιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τοῦ Θεοβαδίστου Ὄρους Σινᾶ, ὅπου προέβη στήν εἰς Διάκονον χειροτονία τοῦ Θεολόγου - Ἱεροψάλτου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη. Ὁ χειροτονηθείς, ἔγγαμος καί πατέρας ἑνός τέκνου, προορίζεται νά ἀναλάβει σύντομα τήν πολυπληθῆ ἐνορία τᾶς Ἁγίας Πελαγίας Κυθήρων.

Ὁ νέος Διάκονος εἶναι πνευματικό ἀνάστημα μιᾶς ἁγίας ἱερατικῆς μορφῆς τῶν Ἀθηνῶν, τοῦ ἀειμνήστου Ἱερέως π.Ἀθανασίου Δούση, ὁ ὁποῖος ἐπί σειρά ἐτῶν ἱεράτευσε στήν περιώνυμο ἐνορία τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου στό Νέο Κόσμο Ἀθηνῶν.

Ὁ νέος Διάκονος ἀνετράφη ἀπό τόν π. Ἀθανάσιο πνευματικῶς καί ἀκολουθεῖ μέχρι σήμερα τίς δικές του πνευματικές ἀρχές καί διδαχές. Στόν γεμάτο συγκίνηση χειροτονητήριο λόγο του ἐμνήσθη τῆς βιολογικῆς καί πνευματικῆς του οἰκογένειας, καί μέ τρεμάμενη φωνή παρακάλεσε τό Θεό νά καταστεῖ ἄξιος τῆς ἱερωσύνης «ἵνα μή ὡς χόρτος κατακαεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως».

Ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων, νουθέτησε πνευματικά τό νέο Διάκονο, ἀναφέροντας ὅτι οἱ συμπτώσεις τῆς ζωῆς εἶναι ἀπό Θεοῦ, καθώς ὁ πνευματικός πατήρ τοῦ νέου Διακόνου π.Ἀθανάσιος Δούσης συνδεόταν πνευματικά μέ τόν Σεβ. Κυθήρων λόγῳ τοῦ κοινοῦ πνευματικοῦ τους πατρός, ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κυροῦ Κωνσταντίνου (Σακελλαρόπουλου).

Στή Θεία Λειτουργία καί τή χειροτονία παρέστησαν συγγενεῖς καί οἰκεῖοι τοῦ νέου Διακόνου, ἀνάμεσά τους καί ὁ Δήμαρχος Κυθήρων κ. Εὐστράτιος Χαρχαλάκης, μέ τόν ὁποῖο ὁ χειροτονηθείς συνδέεται ἀδιαλείπτως ἀπό τά μαθητικά χρόνια.
Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Δικαῖος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ στό Μετόχι τῶν Ἀθηνῶν π. Ἀρσένιος Σιναΐτης, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Κυθήρων γιά τήν ἱερουργία στό Ναό τοῦ Μετοχίου καί τοῦ δώρησε τήν εἰκόνα τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης, ὅπως καί στό νεοχειροτονηθέντα Διάκονο.

Ἄς εἶναι ΑΞΙΟΣ ὁ νέος κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί ἄς φανερώνει ὁ Κύριος ἀξίους ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος Του στούς δύσκολους καιρούς τῆς ἀθεΐας καί τῶν ἀμφισβητήσεων. ΑΞΙΟΣ!

Ὁ Λόγος τοῦ Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Κυθήρων κ.Σεραφείμ

«Ἰδού καιρός ἤγγικε τῆς σωτηρίας ἡμῶν, εὐτρεπίζου σπήλαιον,
ἡ Παρθένος ἐγγίζει τοῦ τεκεῖν. Βηθλεέμ γῆ Ἰούδα,
τέρπου καί ἀγάλλου, ὅτι ἐκ σοῦ ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν»

Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε,

Εὐτρεπίζεται τό σπήλαιον τῆς Βηθλεέμ διά τήν θεοπρεπῆ ὑποδοχήν τοῦ Θείου Βρέφους, τοῦ ὁποίου τά μεγάλα Εἰσόδια εἰς τόν κόσμον θά ἑορτάσωμε πανηγυρικά κατά τήν ἐπικείμενη πανευφρόσυνη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων.

Καί ἡ φάτνη τῆς ψυχῆς σου εὐπρεπισμένη μέ τήν ταπείνωσι, τήν ἁπλότητα καί τήν κατάνυξι ἀναμένει τήν θεία δωρεά τῆς Χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἡ ὁποία, μέ τά προσωπικά σου εἰσόδια εἰς τήν Ἱερωσύνην καί εἰς τόν Ἱερόν Κλῆρον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, θά σέ ἀναδείξη Διάκονον τῶν Θείων Μυστηρίων καί τῆς Ἱερᾶς καί πνευματικῆς Τραπέζης.

Ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρ τοῦ κόσμου καί τῶν ἀνθρώπων, ὁ ὁποῖος «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», ἐκτός ἀπό τά εἰσόδια στή ζωή αὐτή καί τόν παρόντα κόσμο, πού γίνονται μέ τήν βιολογική γέννησι τοῦ ἀνθρώπου, χαρίζει στούς πιστούς δούλους Του τήν πνευματική γέννησι καί ἀναγέννησι μέ τό Ἅγιο Βάπτισμα, τά πνευματικά τους εἰσόδια, μέ τό νά τούς πολιτογραφῆ πολίτας τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Καί ὅταν ὁ πιστός Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἐντεταγμένος συνειδητά καί ὀργανικά στό ἅγιο Σῶμα τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας Κεφαλή εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, βιώνει ὑπαρξιακά τήν Ἁγιοπνευματική κοινωνία καί ζωή, τρεφόμενος ἀπό τήν χλόην τῶν Θείων Μυστηρίων καί ποτιζόμενος διαρκῶς ἀπό «τό λογικόν καί ἄδολον γάλα τῆς πίστεως», καί αὐξάνεται εἰς Χριστόν, τότε, ὅταν ἐπιστῆ ἡ ὥρα τῆς ἀναλύσεώς του καί τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας του, ἑορτάζει καί χαίρεται τά μεγάλα εἰσόδιά του, πού εἶναι ἡ γενέθλιος ἡμέρα διά τήν Ἐπουράνιο Βασιλεία, τόν Παράδεισο.

Πέραν αὐτῶν τῶν εἰσοδίων, οἱ Κληρικοί καί Μοναχοί ἔχουν, ὅπως προανέφερα, τά ἱερά τους εἰσόδια στήν Ἱερωσύνη καί στή Μοναχική πολιτεία. Τό εἰδικό αὐτό προσκλητήριο˙ «δεῦτε ὀπίσω μου καί ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων», πού ἀπευθύνθηκε ἀπό τόν θεῖο Λυτρωτή μας πρῶτα στούς Μαθητάς καί Ἀποστόλους Του καί ἔπειτα, διαχρονικά, στούς Κληρικούς καί Ποιμένας τῆς Ἐκκλησίας μας, δίνει τήν ποιμαντική ἰδιότητα καί εὐθύνη στούς κλητούς τοῦ Θεοῦ διά τό ἱερατικό λειτούργημα.

Ὑπάρχει, ὡς γνωστόν, καί ἡ ἄλλη κλῆσις, ἡ γενική κλῆσις, ἡ ὁποία ἀπευθύνεται πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς ἀνθρώπους καί τούς καλεῖ ὁ Θεός στήν ἀληθινή θεογνωσία καί θεοσέβεια, στή μετάνοια καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία.

«Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς˙ ἄρατε τόν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καί μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι πρᾷος εἰμι καί ταπεινός τῇ καρδίᾳ καί εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν˙ ὁ γάρ ζυγός μου χρηστός καί τό φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστι». Αὐτό εἶναι τό γενικό προσκλητήριο τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀπευθύνεται σέ ὅλους, στόν κάθε ἄνθρωπο.

Οἱ λειτουργοί τοῦ Θεοῦ καί οἰκονόμοι τῶν Θείων Μυστηρίων, πού ἀνταποκρίθηκαν στό εἰδικό κάλεσμα τῆς Ἱερωσύνης, ἀπευθύνουν ἐξ ὀνόματος τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεως καί τῆς σωτηρίας μας Χριστοῦ τό γενικό κάλεσμα στούς «κοπιῶντας καί πεφορτισμένους», τούς ἀχθοφόρους τῆς ζωῆς, διά νά εὕρουν τήν ποθητή ἀνάπαυσι, εἰρήνη καί πνευματική τους λύτρωσι καί χαρά εἰς τήν ἀγκάλη τοῦ Σωτῆρος μας Χριστοῦ, τοῦ πράου καί ταπεινοῦ τῇ καρδίᾳ. Νά ἀποφορτισθοῦν ἀπό τό βαρύ φορτίο τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἐνοχῆς καί νά λάμψη μέσα στήν καρδιά, τόν νοῦ καί τήν ὅλη ψυχοσωματική τους ὑπόστασι ὁ νοητός Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ περί πάντας ἀγαθός Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός.

Καί σύ, ἀγαπητέ μου Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε, ἀφοῦ γαλουχήθηκες πνευματικά ἀπό τά παιδικά σου χρόνια, ἀνετράφης ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου κοντά στόν ἐνάρετο καί καταξιωμένο Λειτουργό τοῦ Ὑψίστου, τόν ἀείμνηστο Ἱερέα π.Ἀθανάσιο Δούση, (τόν ὁποῖο ἐγνώρισα ἀπό τήν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία του στήν Ἱ. Μητρόπολι Λεβαδείας), τόν ἐμπνευσμένο αὐτό χειραγωγό καί ὁδηγό σου, καλλιεργήθηκε μέσα σου ἡ ἱερατική κλίσις (μέ γιῶτα) καί, ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐδέχθης μέ εὐλάβεια τήν κλῆσι (μέ ήτα), δηλ. τό κάλεσμα τοῦ Θεοῦ διά τό ὕψιστο λειτούργημα τῆς Ἱερωσύνης.

Ἀλλάζει ριζικά ἀπό σήμερα ἡ ζωή σου, ἀδελφέ μου Κωνσταντῖνε. Καθίστασαι μέ τήν Χάριν τοῦ Κυρίου μας Διάκονος Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου καί συλλειτουργός τῶν Θείων Μυστηρίων. Ἀφήνεις πλέον τό ἱερό Ἀναλόγιο, τό ὁποῖο ὑπηρέτησες μέ σεμνότητα καί ἱερό ζῆλο, ἀλλά καί μέ τήν ἄρτια μουσικολογική σου κατάρτισι, ἐπί σειράν ἐτῶν, καί θά εἰσέλθης μετ’ ὀλίγον εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἵνα μετά τῶν ἀσωμάτων Λειτουργῶν τῆς Θείας Δόξης, τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων καί Ἀρχαγγέλων, προσφέρης τήν ταπεινή σου διακονία στό Ἅγιο καί φρικτό Θυσιαστήριο.

Ὄντως, ὑψίστη εἶναι ἡ τιμή, ἡ χάρις καί ἡ εὐλογία τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ πρός τό πρόσωπό σου καί τήν θεοσεβῆ οἰκογένειά σου. Σέ ὅλη σου τήν μέχρι σήμερα ζωή ἔζησες μέσα στούς κόλπους τῆς Μητέρας μας Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καί ποτίσθηκες ἀπό τά θεῖα νάματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί εὐσεβείας.

Τό ἁγνό ἱερατικό πρότυπο τοῦ ἀειμνήστου π.Ἀθανασίου, πού σοῦ μετάγγιζε τήν «ὑγιαίνουσα διδασκαλία», ἀλλά καί τά ὑποδείγματα, τῶν ἄλλων τιμίων λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, πού ἔφερε ὁ Κύριος στήν πορεία τῆς ζωῆς σου, καί ἰδιαίτερα τοῦ σημερινοῦ πνευματικοῦ σου πατέρα, τοῦ π.Ἀγαθαγγέλου τοῦ Σιναΐτου, ἐπέδρασαν καθοριστικά στή λῆψι τῆς μεγάλης ἀποφάσεώς σου νά κλίνης τόν αὐχένα εἰς τόν ἱερόν ζυγόν τῆς Ἱερωσύνης καί τοῦ ἱερατικοῦ χρέους.

Σ’ αὐτή σου τήν θεία ἐπιλογή καί ἐπιστράτευσι ἔχεις τήν θερμή καί ἀμέριστη κατανόησι καί συμπόρευσι τῆς σεμνῆς καί εὐλαβεστάτης συζύγου σου Δήμητρας. Εἶναι ἰδιαίτερα συγκινητικό δύο νέοι ἄνθρωποι, πού συνάπτονται μέ τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Γάμου, νά ἀφιερώνονται στό Χριστό καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, καί νά φροντίζουν πέρα ἀπό τή δική τους οἰκογένεια καί γιά τή μεγάλη οἰκογένεια τῆς Ἐνορίας καί γενικώτερα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Καί ὁ μικρός Ἐφραίμ, τό εὐλογημένο αὐτό καί φωτισμένο ἀπό τόν Θεό σπλάγχνο σας, πού μέ τήν ἀγγελική φωνούλα του ψάλλει ἀπό τήν ἡλικία τῶν 4 ἐτῶν τούς θεσπέσιους ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως εἶναι τό : «Ἁγνή Παρθένε Ἄχραντε …» καί τό «Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ὅτι ἀγαθός…» θά εἶναι ὁ καλός συνοδίτης σας μέ τίς ἁγνές προσευχοῦλες του. Ἀναλογίζομαι : «τί ἆρα ἔσται τό παιδίον τοῦτο;».

Εὐλαβέστατε Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε,

Φέρεις τό ὄνομα τοῦ Θεοστέπτου Βασιλέως καί Ἰσαποστόλου Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος ἦτο ὁ πρῶτος καί πατήρ πάντων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Βασιλέων, τοῦ ὁποίου οἱ πρός Κύριον ἐντεύξεις θά σέ συνοδεύουν. Φέρεις καί τό ὄνομα, τόσον τοῦ ἀειμνήστου Γέροντός μου καί πνευματικοῦ πατρός Κωνσταντίνου Ἀρχιερέως, μαρτυρικοῦ Ἐπισκόπου Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε πνευματικός χειραγωγός τοῦ ἀλησμονήτου Πνευματικοῦ σου π.Ἀθανασίου Δούση, ὅσον καί τοῦ ἀοιδίμου κατά σάρκα πατρός μου Κωνσταντίνου Ἱερέως, πολυτέκνου οἰκογενειάρχου καί σεβασμίου λειτουργοῦ τοῦ Ὑψίστου , τῶν ὁποίων τίς εὐχές ἐπικαλοῦμαι ἐπί σέ καί τήν οἰκογένειάν σου.

Ἔχεις καί τήν καλή μαρτυρία τοῦ τότε συμμαθητοῦ σου στή Μέση Ἐκπαίδευσι καί νῦν Δημάρχου Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων κ.Εὐστρατίου Χαρχαλάκη, ὁ ὁποῖος χαίρεται μαζί μας καί μέ τήν Τοπική μας Ἐκκλησία τήν ἱερή αὐτή ὥρα.

Νά μιμεῖσαι, κατά τήν Διακονία σου, τόν ἅγιο Πρωτομάρτυρα καί Ἀρχιδιάκονο Στέφανο, ὁ ὁποῖος ἦταν ἄνδρας «πλήρης Πνεύματος Ἁγίου καί σοφίας», «πλήρης δέ πίστεως καί δυνάμεως ἐποίει τέρατα καί σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ», ὅταν δέ ἀπελογεῖτο ἐνώπιον τοῦ Ἰουδαϊκοῦ συνεδρίου «ἀτενίσαντες εἰς αὐτόν ἅπαντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τό πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεί πρόσωπον ἀγγέλου».

Ἐπέλεξες νά διακονήσης τόν εὐσεβῆ καί φιλογενῆ λαόν τῆς ἀκριτικῆς πρός νότον Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων καί στήν ἱερατική σου πορεία θά σέ συνοδεύουν ἡ προστασία καί σκέπη τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, Προστάτιδος, Ἐφόρου καί Πολιούχου τῆς νήσου τῶν Κυθήρων, οἱ ἅγιοι Προστάτες τῶν Κυθήρων: Ὅσιος Θεόδωρος, Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Ἐλέσα καί Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ, καθώς ἐπίσης καί ὁ ἅγιος Προστάτης καί Πολιοῦχος τῶν Ἀντικυθήρων Ἱερομάρτυς Μύρων, ὁ Θαυματουργός.

Σοῦ εὔχομαι ἀπό καρδίας, ἀδελφέ Ὑποδιάκονε Κωνσταντῖνε, εὐλογημένη Διακονία καί πλούσιες τίς Θεῖες δωρεές καί εὐλογίες τοῦ Παναγίου Θεοῦ στήν Ἱερατική σου ζωή, στήν οἰκογένεια σου καί στό αὐριανό ποίμνιό σου. Ἀμήν”.-

Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων Χειροτονία Διακόνου π. Κωνσταντίνου Μπιθιγκότζη στον Ναό Αγίας Αικατερίνης Αμπελοκήπων

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.