Ἐν ἀτμοσφαίρᾳ ἀναστασίμου χαρᾶς καὶ βαθείας συγκινήσεως ἐτιμήθη ἐν τῇ καθ΄ ἡμᾶς ἱστορικῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει ἡ ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ἐνδόξων Ἰσαποστόλων καὶ θεοστέπτων βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης, καθ΄ ἣν ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ ἡμῶν Ποιμενάρχου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Πριγκηποννήσων κυρίου Δημητρίου ἡ εἰς διάκονον χειροτονία του π. Βασιλείου Καρατζίκου, γόνου λευϊτικῆς οἰκογενείας, καταγομένου ἐκ Πριγκήπου.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπηύθυνε πατρικοὺς λόγους πρὸς τὸν χειροτονούμενον, τονίσας ὅτι εἶναι ὁ τρίτος κατὰ σειρὰν νέος κληρικός, ὁ ὁποῖος ἔρχεται νὰ καλύψῃ τὰς λειτουργικὰς ἀνάγκας τῆς Μητροπόλεως κατὰ τὰ τρία ἔτη τῆς εὐλογημένης ποιμαντορίας του, ἐνῷ ὑπεγράμμισεν ὅτι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου θὰ εἶναι ἐντεῦθεν πηγὴ δυνάμεως καὶ ἀντιλήψεως κατὰ τὴν ἱερατικήν του ζωὴν καὶ διακονίαν.

Ὁ νέος διάκονος ηὐχαρίστησεν ἐκ βάθους καρδίας τὸν Σεβασμιώτατον Ποιμενάρχην, ὅστις ἐνέπνευσεν εἰς αὐτὸν τὴν ἱερατικὴν κλίσιν καὶ ἐνηγκαλίσατο αὐτὸν ἐξ ἀρχῆς μετὰ πατρικῆς στοργῆς καὶ ἀγάπης.

Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν κατὰ τὴν χειροτονίαν τοῦ νέου κληρικοῦ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Ἀραβισσοῦ κ. Κασσιανός.

Κατὰ τὴν δοθεῖσαν, τηρουμένων τῶν προβλεπομένων ὑπὸ τῆς πολιτείας μέτρων πρὸς ἀποτροπὴν τῆς περαιτέρω διασπορᾶς τῆς μαστιζούσης ἡμᾶς πανδημίας, δεξίωσιν ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Μεγάρου, ὁ σεπτὸς ἡμῶν Ποιμενάρχης ἐξέφρασε, ἐν πνεύματι εὐχαριστίας πρὸς τὸν Κύριον, τὴν χαρὰν αὐτοῦ διὰ τὴν εἰσαγωγὴν εἰς τὰς τάξεις τοῦ ἱεροῦ κλήρου ἑνὸς ἱκανοῦ καὶ κατὰ πάντα ἀξίου νέου καὶ δὴ εἰς καιροὺς χαλεποὺς διὰ τὴν ἐνταῦθα Ὁμογένειαν καὶ τὴν Μεγάλην Ἐκκλησίαν, ἀναφερθεὶς παραλλήλως εἰς τὸ καθῆκον τοῦ Ἐπισκόπου νὰ ἐξετάζῃ τοὺς ὑποψηφίους κληρικοὺς, ὥστε νὰ εἶναι κατάλληλοι, δυνάμενοι νὰ διακονήσουν εὐόρκως χωρὶς νὰ ἐκθέτουν τὴν Ἐκκλησίαν.

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.