Μετά χαρᾶς ἀπευθύνομεν τόν παρόντα Πατριαρχικόν χαιρετισμόν πρός τό Συνέδριόν σας, εὐχόμενοι ἐπιτυχῆ κατά πάντα διεξαγωγήν αὐτοῦ.

Δέκα ἔτη παρῆλθον ἤδη ἀπό τοῦ Α´ Πανελληνίου Συνεδρίου Προσκυνημα-τικῶν Περιηγήσεων ἐν Ζακύνθῳ, καί ἰδού, τό θέμα τοῦ λεγομένου «θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ» ὄχι μόνον παραμένει εἰς τήν ἐπικαιρότητα, ἀλλά ἀποκτᾷ ὁλονέν καί μεγαλύτερον ἐνδιαφέρον, μέ δεδομένον μάλιστα, ὅτι ἐχρησιμοποιήθη πρότριτα ὡς ἐργαλεῖον ἐκκλησιαστικῆς πολιτικῆς εἰς τόν χῶρον τῆς Ὀρθοδοξίας.
Ὄντως, δυσκολευόμεθα νά ἀσκήσωμεν κριτικήν εἰς τήν προϊοῦσαν τουρι-στικοποίησιν τῆς ἱερᾶς ἀποδημίας, ὅταν βλέπωμεν μίαν Ὀρθόδοξον Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν νά χρησιμοποιῇ τήν εὐσέβειαν καί τόν ἱερόν πόθον τῆς πιστῶν της ὡς μέσον ἀσκήσεως οἰκονομικῆς πιέσεως πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος καί τόν Ἑλληνικόν λαόν, λόγῳ τῆς ἐπισήμου ἀναγνωρίσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, ὅπως ἐργαλειοποιήθη βεβαίως ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ρωσσίας καί τό ἱερώτατον «Μυστήριον τῶν μυστηρίων», ἡ Θεία Εὐχαριστία, μέ τό αὐτό πνεῦμα, κατά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Ἀναφωνοῦμεν μετά τοῦ Κυρίου: «εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν, τὸ σκότος πόσον;», (Πρβλ. Ματθ. στ´, 23).
Εἶναι τραγικόν, ἡ ἁγνή προσκυνηματική διάθεσις τῶν πιστῶν, οἱ ὁποῖοι ζοῦν τήν Ὀρθόδοξον εὐσέβειαν καί πνευματικότητά των εἰς ἕν ἐκκοσμικευμένον περιβάλλον, ἀντιμέτωποι μέ τάς συγχρόνους προκλήσεις καί τάς ἀλλοτριώσεις τάς ὁποίας συνεπάγεται ὁ τεχνοκρατικός, οἰκονομοκεντρικός καί εὐδαιμονιστικός πολιτισμός μας, καί οἱ ὁποῖοι ἀναμένουν ἀπό τήν Ἐκκλησίαν τήν ποιμαντικήν στήριξιν, νά γίνεται ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως πρός ἐπίτευξιν ἀλλοτρίων πρός τό ὀρθόδοξον ἐκκλησιαστικόν ἦθος στόχων, καί νά προωθῆται τοιουτοτρόπως ἐκ τῶν ἔσω ἡ ἐκκοσμίκευσις τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀπευθυνόμενοι ἀδελφικῶς καί πατρικῶς πρός πάντας ὑμᾶς, ἀναγνωρίζομεν ὅτι ὁ «θρησκευτικός τουρισμός», ὡς καί γενικώτερον ὁ τουρισμός, εἶναι ἕν πολυδιάστατον φαινόμενον, μέ σοβαράς κοινωνικάς, πολιτισμικάς, πολιτικάς καί οἰκονομικάς παραμέτρους. Εἰς τά σημεῖα τῶν καιρῶν ἀνήκει ἡ θεώρησις τῶν πάντων πρωτίστως ἐξ ἐπόψεως οἰκονομικῆς, γεγονός τό ὁποῖον συντελεῖ, ὥστε καί ὁ θρησκευτικός τουρισμός νά καθίσταται μαζικός καί ψυχαγωγικός, περισσότερον ἤ ἐξ ὁλοκλήρου ταξίδιον ἀναψυχῆς καί ἐκδρομή, παρά προσκύνημα καί ἱερά ἀποδημία. Δεν ἀποκλείεται βεβαίως πολλοί ἐκ τῶν ἐκδρομέων, ἐπισκεπτόμενοι τά ἱερά προσκυνήματα, νά ὑποστοῦν τήν «καλήν ἀλλοίωσιν» καί νά μετατραποῦν εἰς «προσκυνητάς».
Ἐν τῇ ἐννοίᾳ ταύτῃ, καί τό θέμα αὐτό δέν πρέπει νά προσεγγίζεται μέ τό μαξιμαλιστικόν κριτήριον «Ὅλα ἤ τίποτε». Ἡ ἐπίσκεψις καί μόνον εἰς τά ὑπέροχα μνημεῖα τῆς ὀρθοδόξου φιλοθεΐας καί φιλοκαλίας σαγηνεύει, ἐγγίζει τάς εὐαισθήτους χορδάς κάθε ψυχῆς. Οὐδείς ἀποχωρεῖ ἀπό μίαν ἱεράν μονήν, ἕνα βυζαντινόν ναόν, τό ἐνδιαίτημα ἑνός Ἁγίου, τόν τόπον ἀθλήσεως ἑνός Μάρτυρος τῆς πίστεως, χωρίς ἐσωτερικόν συγκλονισμόν, χωρίς τήν ἀνατροπήν τῆς ἐγκοσμίου ἀξιολογίας του. Ποιοῦμεν ἔκκλησιν πρός τούς ὑπευθύνους, καί διά τήν Ἤπειρον, εἰς τήν προσκυνηματικήν ἀξιοποίησιν τῶν μνημείων τῆς ὁποίας εἶναι ἀφιερωμένον τό παρόν συνέδριον, νά ὀργανώνουν τάς ἐπισκέψεις μέ πρῶτον κριτήριον τήν πνευματικήν ὠφέλειαν τῶν προσκυνητῶν. Ἡ ἐπίσκεψις εἰς τά μνημεῖα μας πρέπει νά εἶναι ὁ πυρήν τοῦ προγράμματος καί ὄχι ἄθυρμα ἄλλων ψυχαγωγικῶν καί καταναλωτικῶν δραστηριοτήτων.
Ἐν τῷ πνεύματι τούτῳ, ἐπαναλαμβάνομεν ὅσα εἴπομεν κατά τό προσκύνημα ἡμῶν εἰς τήν ἁγιοτόκον Καππαδοκίαν, τό «Ἱερόν Βῆμα» τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολῆς, πρό δεκαπενταετίας περίπου, εἰς τόν Ἑσπερινόν ἐν τῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἁγίου Θεοδώρου Μαλακοπῆς: Ἐρχόμεθα καί ἐπανερχόμεθα εἰς τήν γῆν τῆς Καππαδοκίας, ὅπου τά πάντα ἔχουν ἐξαγιασθῆ ἀπό τήν ζωήν καί τά ἱερά λείψανα τῶν ἁγίων τῆς πίστεως, εἰς ἕνα τόπον ὁ ὁποῖος «ἐκπέμπει ἁγιότητα, ὁσιότητα, μαρτυρικότητα, εὐαγγελικότητα». Ἐρχόμεθα, καί θά συνεχίσωμεν νά ἐρχώμεθα, διότι ἐδῶ ἐπαναβαπτιζόμεθα εἰς τό κυρίαρχον παντοῦ «προσευχητικόν κλῖμα», διότι «αἰσθανόμεθα ἐνταῦθα πληρέστερον τὸ μυστήριον τῆς ἐν Χριστῷ ἁγιότητος καὶ τῆς πραγματικότητος τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἑνὸς μυστικοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον συμμετέχουν οἱ πρὸ ἡμῶν οἱ σύγχρονοι ἡμῶν καὶ ὅσοι μεθ᾽ ἡμᾶς θὰ ἔχουν λάβει τὸ χριστοσφράγισμα τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος, ζήσαντες, ζῶντες καὶ ζήσοντες «ἐπ᾽ ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου» (Βλ. Καππαδοκικά, Πόλη 2019, σ. 99-104).
Μέ αὐτάς τάς σκέψεις, συμμετέχοντες νοερῶς εἰς τό Συνέδριον ὑμῶν καί εὐχόμενοι καρποτόκον συμπνευματισμόν καί λυσιτελῆ συμπεράσματα, καταστέ-φομεν πάντας τούς συνέδρους διά τῆς Πατριαρχικῆς ἡμῶν εὐλογίας, ἐπικαλούμενοι ἐφ᾽ ὑμᾶς τήν πάνδωρον Χάριν καί τό μέγα ἔλεος τοῦ «συγκαταβάντος Λόγου», Ὅν «ἀγάπη κεκόμικεν εἰς τὴν γῆν».

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Άρτης κ. Καλλίνικε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Δωδώνης κ. Χρυσόστομε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομε, Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Ιωαννίνων κ. Μάξιμε, Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, Σεβαστοί Πατέρες, Αξιότιμε κ. Περιεφερειάρχα Ηπείρου κ. Αλέξανδρε Καχριμάνη Εντιμότατατοι Άρχοντες του Τόπου, Βουλευτές και Δήμαρχοι της Ηπείρου Ελλογιμώτατοι κύριοι καθηγηταί, Εκπρόσωποι των Τουριστικών Φορέων της περιοχής Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Η ευγενική πρόσκλησή σας να παρευρεθώ στο Δ´ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, με θέμα «Ήπειρος: Προσέγγιση στα θρησκευτικά Μνημεία και τον Πολιτισμό της – Νέοι Δρόμοι στους μοναδικούς Προσκυνηματικούς Προορισμούς της», που διοργανώνεται στην Άρτα από την Ι. Μητρόπολη Άρτη, την Περιφέρεια της Ηπείρου, τις γειτονικές Ι. Μητροπόλεις Ιωαννίνων και Νικοπόλεως και Πρεβέζης, με τις Ευλογίες της Ι. Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και την συν-ευθύνη του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και μου προκαλεί μεγάλη χαρά, καθ’ όσον παρέχει τη δυνατότητα, μόλις ένα χρόνο ( Νοέμβριος 2018) μετά το επιτυχές Γ ’ 2 Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στον Πύργο της Ηλείας να αναφερθώ και πάλι στο τόσο σπουδαίο θέμα που είναι η ανάπτυξη του λεγόμενου Θρησκευτικού Τουρισμού, ή, όπως εμείς προτιμούμε να ονομάζουμε, των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων. Οι Προσκυνηματικές Περιηγήσεις, ο ιδιαίτερος αυτός τύπος και μορφή εναλλακτικού Τουρισμού, καλείται να γίνει αντικείμενο μελέτης και συζήτησης των ειδικών περί τα του ΤουρισμούΠολιτισμού στις εργασίες του νέου αυτού Δ’ Συνεδρίου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για πρώτη φορά επιχειρείται στο Συνέδριο αυτό μία νέα μορφή Συνεδρίου, αυτή των επί τόπου προσκυνηματικών επισκέψεων και διαδρομών, όπως σήμερα το πρωί έγινε στην Ι. Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, στα Ιωάννινα αύριο και σήμερα και την Κυριακή στην επίσης Ιστορική Άρτα Επιτρέψετε μου να Σας καλωσορίσουμε στην Ήπειρο, στην άπειρο χώρα, στον τόπο των μεγάλων ευεργετών και του διαφωτισμού. Όσο ξερό και άγονο είναι το έδαφος της Ηπείρου τόσο πλούσιο φύτρωσε και ευτυχώς εξακολουθεί να φυτρώνει, το δέντρο της ευεργεσίας, του αλτρουισμού και της αλληλεγγύης. Οι Ηπειρώτες ευεργέτες είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες του έθνους κι αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Οι πλούσιες δωρεές τους σε δύσκολους καιρούς υπήρξαν καταλυτικές για τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τη διαπαιδαγώγηση, την απελευθέρωση της Ελλάδας και την κοινωνικοοικονομική της ανόρθωση. Αυτή η άγονη, η άγρια και ορεινή χώρα, που εμοίαζε ατέλειωτη για τους νοτιοελλαδίτες θαλασσινούς, που περιδιάβαιναν το Ιόνιο και την αποκαλούσαν Άπειρο (Ήπειρο, στην αττική διάλεκτο), απασχόλησε ιδιαίτερά τους ιστορικούς, παλαιούς αλλά και νεώτερους. Και αυτό γιατί η Ήπειρος, έχει μία μαγεία, ασκεί μία ανεπαίσθητη έλξη με τον όγκο των βουνών της, την ομορφιά, την απόκοσμη, πολλές φορές, ησυχία της, αλλά προπάντων με την Ιστορία της. 3 Οι Ηπειρώτες, από τους απλούς Αθηναίους φουρναραίους και τους ξενιτεμένους εστιάτορες στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, μέχρι τους διαπρεπείς ευεργέτες που διαχρονικά προσέφεραν τεράστιες αξίες, οικήματα, ιδρύματα πνευματικό και οικονομικό πλούτο στη χώρα μας -όπου και αν κοιτάξεις στην Αθήνα, στα βαλκάνια, στην Ευρώπη, θα βρεις ένα αρχοντικό οίκημα χαρισμένο στο μέλλον από ξακουστούς ευεργέτες- ήταν και είναι άνθρωποι πολύ δοτικοί και συνεισέφεραν ουσιωδώς σε αυτό που εννοούμε -όταν το εννοούμεπαράδοση Σας καλωσορίζουμε στην Ήπειρο, το σταυροδρόμι των πολιτισμών και σήμερα το σταυροδρόμι των δύο μεγάλων διεθνών οδικών αξόνων της Χώρας μας. Την Ήπειρο της απαράμιλλης ομορφιάς της φύσης της, αλλά και ενός τόπου με άξιους ανθρώπους. Ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης αλλά και της παραγωγής και του μόχθου, της αξιοπρέπειας και της περηφάνιας, της εξωστρέφειας και της δημιουργικότητας. Στον τόπο όπου η παράδοση συναντά το σήμερα δημιουργώντας έναν μοναδικό και ξεχωριστό συνδυασμό σε πολλούς τομείς της ζωής, της επιστήμης, της τέχνης, του εμπορίου, του πολιτισμού και του τουρισμού. Σε ό,τι αφορά στο παρόν Συνέδριο, είναι σημαντικό το γεγονός όταν μία πρωτοβουλία δεν παραμένει στο αρχικό της στάδιο αλλά συνεχίζει να πραγματοποιεί επιτυχώς τις αρχικές της προθέσεις. Να μελετά και να προωθεί την ιδέα των προσκυνηματικών περιηγήσεων. Ενθυμούμαστε το ξεκίνημα με το Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο το 2009 που έγινε στην Ζάκυνθο με πρωτοβουλία του τότε Ποιμενάρχου της και σήμερα Προέδρου του Συνοδικού Γραφείου επί των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων Μητροπολίτου Δωδώνης κ. Χρυσοστόμου. 4 Σήμερα βρισκόμαστε για τέταρτη φορά συγκεντρωμένοι εδώ, στον ευλογημένο τόπο της ηπειρωτικής γης, για να εμβαθύνουμε στην ουσία αυτής της θεάρεστης πρωτοβουλίας. Στοχεύουμε σε μία διαφορετική προσέγγιση και επιδιώκουμε άλλους στόχους. Είναι γνωστό ότι ένα ταξίδι για προσκυνηματικούς λόγους διαφέρει από άλλες συνήθεις μετακινήσεις: εμπορικές, οικονομικές, επιστημονικές κ.α. Το Προσκύνημα όμως έχει για προορισμό ένα τόπο με θρησκευτική σημασία. Ένα σημείο γης που μπορεί να σε απογειώσει, να σε φέρει δηλαδή σε επαφή με μία άλλη πραγματικότητα, που δεν περιορίζεται σ’ αυτά που σου προσφέρουν οι πέντε αισθήσεις σου. Είναι ένας τόπος ο οποίος και όταν τον φθάσεις ως προορισμό σε παραπέμπει κάπου αλλού. Και ακριβώς, αυτό είναι που επιδιώκει ο «προσκυνητής» όταν επισκέπτεται ιερά προσκυνήματα, εκκλησίες όπου υπάρχουν θαυματουργές εικόνες και άγια λείψανα, μοναστήρια και ησυχαστήρια, αγιάσματα, τόπους που συγκεντρώνουν θρησκευτικές μνήμες, μικρά ξωκκλήσια που πανηγυρίζουν, πρόσωπα που η φήμη τους έχει ξεπεράσει την τοπική εμβέλεια και ελκύουν από παντού ανθρώπους που επιζητούν ανάπαυση σώματος και ψυχής. Είναι αναγκαίο να μη ξεχνάμε τον σκοπό για τον οποίο ξεκινούν οι άνθρωποι σ’ αυτές τις περιοδείες. Ὁ σκοπός αυτός, συνειδητά η ασυνείδητα, περικλείει τις περισσότερες φορές την υπέρβαση της καθημερινότητας, ψυχική ανάταση και κατάνυξη, συνάντηση με μιαν άλλη πραγματικότητα, προσδοκία παρακλήσεως, αναζήτηση του προσωπικού και σε περιπτώσεις ομαδικού–μαζικού τουρισμού. Εκεί είναι δυνατόν να απολαύσουν πνευματική θεραπεία, ν’ αναγεννηθούν σωματικά και ψυχικά, ν’ αποκτήσουν ψυχοσωματική ευεξία και δύναμη για ν’ αντιμετωπίσουν ευθύνες και δυσκολίες για όταν επιστρέψουν. 5 Οι προσκυνητές μπαίνουν σε νέες περιπέτειες προσπαθώντας να πορευτούν σε δρόμους θεραπευτικούς για να θεραπεύσουν βαθειές ανθρώπινες ανάγκες τους. Η στάση σεβασμού με την οποία πλησιάζουν τόπους και πρόσωπα κάνει να αναδυθούν με ένα καινούριο εντελώς νόημα. «Κοινοί τόποι» που γίνονται ξεχωριστοί. Όχι μόνο γιατί εγώ τους είδα και τους ξεχώρισα. Κι αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά γιατί άλλοι πριν από εμένα έζησαν σ’ αυτούς και τους ξεχώρισε η παρουσία τους. Τόποι που γαληνεύει η ψυχή μας όταν τους πλησιάσουμε. Η ανθρώπινη παρουσία δέθηκε μαζί τους και αναδύεται. Είναι αυτό που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως προσκυνηματικό πνεύμα και στάση προσκυνηματική. Ακριβώς, λοιπόν, στην καλλιέργεια του προσκυνηματικού πνεύματος θα πρέπει να θεμελιωθεί κάθε προσπάθεια προετοιμασίας για την ανάληψη μιας «προσκυνηματικής περιήγησης». Οι τόποι που επισκέπτομαστε είναι ιεροί: «…τα ίχνη αυτής της ιερότητας έρχεται να γνωρίσει ο άνθρωπος. Για τούτο έρχεται, οφείλει να έρχεται ως προσκυνητής. Να έρχεται, να συμπεριφέρεται και ν’ απέρχεται ως προσκυνητής.» (Κ.Ε. Τσιρόπουλος, Ανάμεσα σε δύο αιώνες, Αθήνα 2002, σ. 134). Όλη η Ελλάδα είναι ένας απέραντος ναός, ένα αριστουργηματικό μουσείο, ένα φιλόξενο σπίτι, ένα υποβλητικό τοπίο. Στον τόπο αυτόν οι αισθήσεις ησυχάζουν, το πνεύμα ζωντανεύει, η καρδιά πάλλεται, η ψυχή αντικρύζει, ατενίζει ορά, θεωρεί. Από την Ελλάδα φαίνεται ο ουρανός, από την Ελλάδα φαίνεται η λυτρωτική παρουσία του Θεού στον κόσμο μας. 6 Η Ελλάδα μας φαίνεται ότι περνάει μία περίοδο βαθιάς παρακμής σε όλα τα επίπεδα. Σταδιακά απομακρύνεται από τον πολιτισμό, την αρχοντιά, τη λεβεντιά, το φιλότιμο, την γνήσια και ανυπόκριτη πίστη, την ομορφιά …..την ελληνικότητα της. Οικονομικά καταρρέει, οικολογικά καταστρέφεται, θυμηθείτε τις καταστροφικές καλοκαιρινές πυρκαγιές και όχι μόνο, τεχνολογικά βεβηλώνεται, πνευματικά φτωχαίνει. Η Πατρίδα μας, με την αγνή της θρησκευτικότητα που μαρτυρείται στα θρησκευτικά, ιστορικά, και πολιτιστικά μνημεία και δρώμενα, το μόνο που γνώριζε ήταν να ζει και να δημιουργεί, σήμερα όμως δεν αναπαράγεται. Δείχνει κουρασμένη. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει για πρώτη φορά. Υπήρχε ως χαρακτηριστικό της Ελληνικής Φυλής μέσα στην ιστορία, ικανό να την αποπροσανατολίσει και να την τραυματίσει, χαρακτηριστικό όμως ανίκανο να καταστρέψει τον πολιτισμό, τον πλούτο της δηλαδή και να την αφανίσει. Το πνεύμα της αποδεικνύεται πιο δυνατό από τα ελαττώματα των ανθρώπων της και η πίστη και ο πολιτισμός της πιο ανθεκτικά από τις ιστορικές υποχωρήσεις της. Ο κρυμμένος πολιτισμικός-προσκυνηματικός- διαχρονικός πλούτος της με τα μοναδικά και ανεπανάληπτα δείγματα αυτού, αλλά και οι εκπρόσωποι τους, όλοι δηλαδή εμείς, τόσο με τα συνέδρια όπως το σημερινό, όσο και με όλες τις άλλες θεσμικές στοχευμένες κινήσεις της προβολής και της ανάδειξης αυτού του πλούτου συνυπάρχουμε και αγωνιζόμαστε για την μείωση και εξαφάνιση της σημερινής παρακμιακής παραφωνίας της. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας για την πρόσκληση συμμετοχής μας αλλά και την ευαρέσκειά μας για την διοργάνωση και αυτού του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν και αδελφοί Εκπρόσωποι και άλλων Ορθοδόξων Αδελφών Εκκλησιών, τους οποίους καλοσωρίζουμε και θερμά τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. 7 Ευχαριστίες στους φιλοξενούντες Σεβασμιωτάτους Αδελφούς, Μητροπολίτες Άρτης κ. Καλλίνικο, Νικοπόλεως και Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο και Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, και στους συνεργάτες τους οι οποίοι κοπίασαν για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου. Ευχαριστίες στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστομο, Πρόεδρο του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της καθ᾽ ημάς Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κ. Θεόφιλο, Αντιπρόεδρο, και στον άοκνο, σεμνό και πολύτιμο Ηπειρώτη στην καταγωγή εκ Μολυβδοσκέπαστου Ιωαννίνων Γραμματέα μας, τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, τον οποίο και ενέτειλα όπως αναγνώσει τον παρόντα Χαιρετισμό και εκπροσωπήσει την Ι. Αρχιεπισκοπή στο Συνέδριο. Ευχαριστίες στον Αξιότιμο κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου και αγαπητό φίλο κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη για την σπουδαία οικονομική αρωγή και κάλυψη της δαπάνης της διήμερης διαμονής των κ.κ. Συνέδρων, στον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και στα λοιπά μέλη αυτής, στους χορηγούς και ευεργέτες έτσι όπως υπάρχουν στην λίστα των προγραμμάτων μας αλλά και σε όλους τους συντελεστές στην επιτυχία του. Ευχόμαστε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου και ελπίζουμε, όπως διά των εργασιών και του τριημέρου αυτού Συνεδρίου να επιτευχθεί η περαιτέρω ανάπτυξη των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων στη μοναδική για το απαράμιλλο κάλλος της, περιοχή της Ηπείρου καθώς και στο σύνολο των κατά τόπους Εκκλησιών της Πατρίδος μας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΩΔΩΝΗΣ

Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο το τον όμορφο και μοναδικό φυσικό και ιστορικό τόπο της Πατρίδας μας την Ήπειρο και ειδικότερα απόψω εδώ στην Άρτα, το πρωί σήμερα στη Πρέβεζα και αύριο στην πόλη των θρύλων και της ιστορίας την πολή των τεχνών και της φιλοσοφικής σκέψης των γραμμάτων και του πολιτισμού, τα Ιωάννινα ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των φιλοξενούντων αδελφών Αρχιερέων Καλλίνικου Άρτης του και Ποιμενάρχου της Επαρχίας αυτής, Χρυσοστόμου Νικοπόλεως και Πρεβέζης και Μαξίμου Ιωαννίνων . Ευχαριστούμε εκ μέσης ψυχής όλους τους Χορηγούς και συντελεστές για την πραγματοποίηση αυτού του Β’ Πανελληνίου Συνεδρίου, ιδιαιτέρως την Αξίοτιμο κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ Περιφεριάρχη Ηπέιρου και τους συνεργάτες του, που έχοντας ευαισθησία, σεβασμό και εκτίμηση στο έργο της Εκκλησίας της Ελλάδος για θέματα προσκυνηματικών περιηγήσεων και αγάπη για την ιδιαιτέρα Πατρίδα τους την Ήπειρο μιμούνται αξίως στη ζωή και τα έργα τους τους μοναδικούς Ηπειρώτες Ευεργέτες προγόνους τους και έρχονται μαζί με τους τοπικούς φορείς όπως τον Δήμο Αρτέων και όχι μόνο, ως οι βασικοί οικονομικοί αρωγοί της πραγματοποίησης αυτής της πνευματικής πανδαισίας. Το Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο με της Εκκλησίας της Ελλάδος με φορέα υλοποιήσεως το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, την Ι. Μητρόπολη Άστης και τις όμορες Νικοπόλεως και Ιωαννίνων, απευθύνεται αρχικά στα Στελέχη των Ι. Μητροπόλεων Της, σε σας όλους που σήμερα έχετε γεμίσει με την ζεστή παρουσία σας τον συνεδριακό τούτο χώρο, το Πνευματικό κέντρο του μεγάλου προσκυνηματικού Ναού του Αγ. Μαξίμου του Γραικού και που είστε επιφορτισμένοι με την σπουδαία από ποιμαντικής πλευράς, και όχι μόνο, εργασία της προβολής, αναδείξεως, αξιοποιήσεως και διαχειρίσεως των Ι. Μνημείων, των Ι. 2 Προσκυνημάτων και των Ι. Μονών της Ι. Μητροπόλεων στις οποίες ανήκετε. Σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση της παρουσίας σας σήμερα εδώ 70 από τις 82 Ι. Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος 250 και πλέον σύνεδροι και παρακαλώ να μεταφέρετε στους Ποιμενάρχες σας, Αγίους Αδελφούς μας , την εκτίμηση, την αγάπη, τις ευχαριστίες μας και τις την αδελφικές ευχές μας. Ευχαριστώ εκ της επισήμου αυτής θέσεως και όλους τους Εκπροσώπους, Αγίους Αδελφούς Αρχιερείς, Πρεσβυτέρους και Διακόνους Κληρικούς και Λαϊκούς, των άλλων Ορθοδόξων Αδελφών Εκκλησιών που ενστερνιζόμενοι τις ίδιες ιδέες, σκέψεις αγωνίες δράσεις και προτάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος για την ανάπτυξη των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων βρίσκεστε σήμερα κοντά μας για να συνεχίσουμε την κοινή προσπάθεια προς Δόξα Θεού και εύκλεια της Αγίας μας Ορθοδόξου Εκκλησίας. Σας είναι νομίζω γνωστό, ότι οι Προσκυνηματικές Περιηγήσεις στην Εκκλησία της Ελλάδος πήραν επίσημη – θεσμική μορφή στο πριν από 19 χρόνια, Ήταν ακριβώς τέτοιες μέρες στις 23 Νοεμβρίου του 2000, όταν η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας μας κάλυψε την ποιμαντική αυτή δράση και ανάγκη της, με την δημιουργία του Συνοδικού Γραφείου Προσκυνηματικών Περιηγήσεων με σκοπό και έργο του «ίνα αναδείξη τον θρησκευτικόν, ιστορικόν και πολιτισμικόν πλούτον, τον αποτεθησαυρισμένον εν τοις ιεροίς σκηνώμασι της πίστεως ημών, ταις ιεραίς, δηλονότι, Μοναίς και τοις λοιποίς Ιεροίς Προσκυνήμασι της Πατρίδος ημών…»1 , όπως χαρακτηριστικά σημειωνόταν στο Συνοδικό Εγκύκλιο Σημείωμα της εποχής.

Συμπληρώνονται επίσης φέτος 10 ακριβώς χρόνια (2009- 2019) από την επιτυχή πραγματοποίηση του Ά’ Πανελληνίου Συνεδρίου του θρησκευτικού, λεγομένου, Τουρισμού που έλαβε χώρα στη γενέτειρά μου Ζάκυνθο, (13 ως 15 Νοεμβρίου 2009) Τρία χρόνια από το Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο στη Λεπτοκαριά Πιερίας και ένας μόλις χρόνος από το Γ ΄Πανελλήνιο Συνέδριο (2-4/11/2018) στο Πύργο της Ηλείας. 1 Αριθμ.3429/1594/2/1/2001 3 Στα προηγηθέντα τρία Συνέδρια εκτός της προβολής των Μνημείων, Εκκλησιών, Προσκηνυμάτων και Ι. Μονών κάθε περιοχής, έγινε σε θεωρητικὀ ποιμαντικό επίπεδο μία σπουδαία, πρωτόγνωρη, καινοτόμος, επιστημονική, θεολογική και εκκλησιαστική, παρουσίαση και εργασία με σκοπό μεταξύ των άλλων να ξεκαθαρίσει μεταξύ μας το θέμα της αντιλήψεως του «Θρησκευτικού Τουρισμού» και «Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» και να αντιμετωπισθούν σημαντικά θέματα, πρακτικά και θεωρητικά, της συγκεκριμένης σπουδαίας και αναγκαίας ποιμαντικής εργασίας της Εκκλησίας μας. Στην επίσημη Ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας και στον οικείο ιστοτόπο του Συνοδικού Γραφείου υπάρχει, για όποιον ζητά περισσότερες πληροφορίες, όλο το υλικό τόσο των εισηγήσεων και πορισμάτων, όσο και των προτάσεων και των αποφάσεων των προαναφερθέντων Συνεδρίων αλλά και όλων των άλλων δράσεων και εργασιών που επιμελείται την παρουσία τους και όχι μόνο ο πολύτιμος συνεργάτης μου άοκνος Γραμματεύς του Συνοδικού Γραφείου Αρχιμ. Σπυρίδων Κατραμάδος τον οποίο από της θέσεως αυτής για την όλη του φιλότιμη εργασία συγχαίρω και επαινώ και μαζί με αυτόν και όλα τα μέλη και τους συνεργάτες της Διοικούσης Επιτροπής του Συνοδικού Γραφείου των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος που επί 11 συναπτά έτη με την Χάρη του Θεού Προίσταμαι και ηγούμαι. Το παρόν Δ’ Πανελλήνιο Συνέδριο με την θεματολογία και κυρίως με την καινοτόμα δράση του που φέτος είναι από τη Θεωρία στη Πράξη αυτό που ονομάζουμε προσκυνηματική περιήγηση – θεωρία, έρχεται ακριβώς την κατάλληλη για τον τόπο και την Εκκλησία στιγμή και χρόνο, σαν ώριμο πνευματικό φρούτο, να μας δείξει πόσο αναγκαία καθίσταται η μεταξύ μας επικοινωνία, η ενημέρωση και η συντονισμένη συνεργασία για το γενικό καλό που είναι η προβολή του τόπου μας σε εθνικό, τοπικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Να σας θυμίσω οι προσκυνηματικές περιηγήσεις της Εκκλησίας δίνουν την ευκαιρία, αφ᾽ ενός μεν στον φιλοξενούντα να δείξει την αγάπη του, τον σεβασμό του και την ανοχή του στην 4 διαφορετικότητα του όποιου Άλλου, αφ᾽ ετέρου δε, στον φιλοξενούμενο να μάθει να επικοινωνεί με τους συνανθρώπους του και με τον Θεό, σεβόμενος την θρησκευτική πίστη, τα ήθη και τα έθιμα του Ιερού Τόπου που επισκέπτεται, απολαμβάνοντας την κατά Χριστόν Φιλοξενία. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα αδελφικά να εκφράσω την ικανοποίησή μου προς τον υποδειγματικά Φιλόξενο Αδελφό Άγιο Άρτης και τους Αγίους Αρχιερείς Νικοπόλεως και Ιωαννίνων για την Φιλοξενία και Φιλαδελφία τους αυτές τις ημέρες Η εργασία αυτή η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ αποτελεί την βασική ιδέα και τον σκοπό των ιερών αποδημιών -προσκυνηματικών διαδρομών και δράσεων αποτελεί μία από τις πλέον βασικές δράσεις του Συνοδικού Γραφείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού έχει αναφορά και στους τέσσερις βασικούς πυλώνες της ποιμαντικής εμπειρίας και διακονίας της Εκκλησίας στον ευαίσθητο αυτό χώρο, δηλαδή: α) την ανάδειξη του θρησκευτικού, και β) του πολιτιστικού πλούτου, γ) της ιστορικής μας ταυτότητας, και δ) την διαμόρφωση και οικολογικής συνείδησης. Οφείλουμε να αντιληφθούμε το συντομότερο όλοι ασχολούμενοι με τις προσκυνηματικές περιηγήσεις ότι αυτές : Α) Συμβάλλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη του πολιτισμού και της ιστορίας μας, στο διαθρησκειακό τοπίο και στη σύγκλιση και συνύπαρξη των πολιτισμών, αφού η Θρησκεία παράγει πολιτισμό. Το 90% των μνημείων της χώρας μας είναι τόποι Θ. Λατρείας και χώροι έμπνευσης του Θεού. Β) Οδηγούν στην συντήρηση, στην ανάδειξη, στη προβολή αλλά και στη χρήση και πάλι των ι. μνημείων και ι. χώρων. Είναι πολύ σημαντικά τα οφέλη που μπορούν και πρέπει να προκύψουν, και ήδη αυτό φαίνεται στη πράξη, στον οικονομικό, το πολιτιστικό, τό κοινωνικό, τον επιστημονικό, τον τουριστικό, τον εθνικό, τον θεσμικό και πνευματικό τομέα αν συνεχίσει να γίνεται συντονισμένη και σωστή ανάδειξη και προβολή των προσκυνηματικών περιηγήσεων στη Πατρίδα μας. 5 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Τουρισμού κ. Χάρη Θεοχάρη και την Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Άγγελική Γκερέκου οι οποίοι έθεσαν υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως το Συνέδριο και για την μέχρι σήμερα υποδειγματική συνέχεια της συνεργασία μας, της Εκκλησίας και της Πολιτείας συνεχίζοντας την υλοποίηση των στόχων και σκοπών συνεργασίας με το υπογραφέν το 2014 «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» που λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Να ευχαριστήσω τους παρόντες Αξιοτίμους κ.κ. Βουλευτές, τους Αντιπεριφεριεάρχες, τους Δημάρχους της Ηπείρου, Να ευχαριστήσω τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού αλλά και τον παριστάμενο Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ρωσίας κ. Πολύκαρπο Ευσταθίου με τους Ρώσους Δημοσιογράφους που τοπν συνοδεύουν ως και τους συνεργάτες του. Να ευχαριστήσω τέλος και να τιμήσω και επαινέσω τον παρόντα, Ελληνικής και Ποντιακής καταγωγής, άριστο επιχειρηματία και φίλο της Εκκλησία και του Συνοδικού Γραφείου μας κ. Βόρη Μουζενίδη, ο οποίος ενισχύει την εθνική προσπάθεια και οικονομία της Πατρίδας μας με τους εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσους τουρίστες που μας φέρνει εκ Ρωσίας και όχι μόνο με την αεροπορική εταιρεία του ΕΛΙΝΑΙΡ και που θέλουμε να συνεχίσει να μας φέρνει και να του ευχηθώ την εξ ύψους δύναμη και ενίσχυση στο έργο του. Σεβαστοί Πατέρες, Κυρίες και Κύριοι, Θα ήθελα χρόνο πολύ σε ένα Χαιρετισμό ενάρξεως του Δ ’ Πανελληνίου Συνεδρίου για θέματα Προσκυνηματικών Περιηγήσεων να μπορέσω να απαριθμήσω το σύνολο των πολλών στοχευμένων ενεργειών και δράσεων του Συνοδικού Γραφείου κατά την 19χρονη παρουσία και διακονία του από της Ιδρύσεώς του στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ολοκληρώνοντας τις σκέψεις μου και τον χαιρετισμό μου αυτό αφού ευχηθώ πατρικώς εκ μέσης ψυχής και καρδίας καλή επιτυχία στις εργασίες μας Περαίνοντας δε τον Χαιρετισμό μου αυτό θα ευχηθώ σε όλους τους παρισταμένους, ο Κύριος μας με τις 6 πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου, των Θεοειδών Αγγέλων, του Αποστόλου των Εθνών Παύλου-Ιδρυτού της Εκκλησίας μας, του Αγ. Μαξίμου Γραικού και της Αγ. Θεοδώρας της Βασσιλίσης και Πολιούχου Άρτας να ευλογεί τα έργα και τις δραστηριότητές μας των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων προς δόξαν του ονόματός Του και για το καλό της φιλτάτης Πατρίδας μας. Ευχαριστώ.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.