Διαδικτυακή καμπάνια κατά των Θρησκευτικών με σκοπό να παρασύρουν ολοένα και περισσότερους να κινήσουν τις διαδικασίες για απαλλαγή των μαθητών από αυτά έχει ξεκινήσει η Ένωση Αθέων.  Όπως αναφέρουν, κεκίνησε η προθεσμία για την αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, η οποία λήγει στις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά αναφέρουν δίοντας...οδηγίες: 

Στις 23/1/2015 (παραμονή εκλογών Ιανουαρίου 2015) εκδόθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση νέα εγκύκλιος για το μάθημα των θρησκευτικών με Αριθ. Πρωτ.: 12773/Δ2/23/01/2015 η οποία προσδιορίζει ότι :
1) Η απαλλαγή χορηγείται με απλή υπεύθυνη δήλωση (του ν.1599/1986), η οποία μπορεί να κατατεθεί μόνο από 1/9 έως και 20/9 κάθε σχολικού έτους.
2) Πρέπει να δηλωθεί στην υπεύθυνη δήλωση απαλλαγής ότι ο μαθητής «δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης».
3) Η υπ. δήλωση πρέπει να υπογράφεται είτε από τον μαθητή, αν είναι ενήλικος, είτε και από τους δύο γονείς (μία δήλωση για τον καθένα) αν είναι ανήλικος. Καθώς η κάθε δήλωση του ν.1599/1986 είναι ατομική θα πρέπει να γίνεται μία δήλωση από τον κάθε γονέα.
4) Εφιστάται η προσοχή στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγχουν την τεκμηρίωση των προβαλλόμενων λόγων, υπονοώντας τυχόν ληξιαρχική πράξη που έχει δοθεί στο σχολείο και αναφέρει θρήσκευμα. Για αυτό, συνιστάται να επισυνάπτεται στη δήλωση ληξιαρχική πράξη που δεν αναφέρει θρήσκευμα, ενώ να απαιτηθεί σε νωρίτερο χρόνο η διαγραφή (ή τροποποίηση/μεταβολή) του θρησκεύματος από τα αρχεία του σχολείου, αν το παιδί έχει καταχωρηθεί ως χριστιανός ορθόδοξος.
6) Οι μαθητές που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στην τάξη τους κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του μαθήματος των Θρησκευτικών και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περιφέρονται εντός ή εκτός του σχολείου ή να απουσιάζουν (αδικαιολόγητα), αλλά να απασχολούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα εγκύκλιο.

Απαλλαγή από τα θρησκευτικά – Σεπτέμβριος 2015
Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παραπάνω εγκύκλιο για την απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των θρησκευτικών, επισημαίνουμε στους ενδιαφερόμενους ότι:
– Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 1/9 έως 20/9.
– Προκειμένου να χορηγηθεί η απαλλαγή βάσει της ισχύουσας εγκυκλίου, ζητείται να δηλωθεί ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος.
– Βάσει του Νόμου 2472/97 είναι παράνομο να υποχρεώνεται ο πολίτης σε αποκάλυψη του θρησκεύματος, έστω και έμμεση ή αρνητική. Εάν θέλετε να διεκδικήσετε αυτό σας το δικαίωμα έχετε τις εξής δυνατότητες:
1. Για μαθητές/τριες που βαπτίστηκαν Χριστιανοί/ές Ορθόδοξοι και καταχωρίστηκε θρήσκευμα στο ληξιαρχείο μέσω της κατάθεσης σε αυτό του πρακτικού της βάπτισης και εφόσον κατά την αρχική εγγραφή τους στο σχολείο έχει κατατεθεί απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης που αναφέρει και το θρήσκευμα ή/και για μαθητές/ες που είναι απόφοιτοι/ες δημοτικού ή γυμνασίου και έχουν λάβει απολυτήριο όπου αναγράφεται το θρήσκευμα, υπάρχουν οι εξής επιλογές:
1.1. Υποβάλλετε αρχικά την αίτηση απαλλαγής χωρίς να αναφέρετε τίποτε για τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, παρά μόνο επικαλούμενοι λόγους θρησκευτικής συνείδησης και ζητώντας σε περίπτωση άρνησης να σας εξηγηθεί ο λόγος της άρνησης. Ζητάτε να πρωτοκολληθεί η αίτηση στο σχολείο και κρατάτε αντίγραφο με τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:
«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου …………………………………………………….……………………………………………, μαθητής/ήτρια της ……… τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, επικαλούμενος/η λόγους θρησκευτικής συνείδησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/2015 (Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015) γνωμοδότηση της ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»
Εάν δεν σας χορηγηθεί απαλλαγή με το αιτιολογικό ότι δεν δηλώσατε ότι ο/η μαθητής/τρια δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η, υποβάλλετε προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισυνάπτοντας το έγγραφο με το οποίο το σχολείο σάς ζητά να αποκαλύψετε τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις. Κοινοποιείτε την προσφυγή στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας για δημοτικό σχολείο, Δευτεροβάθμιας για γυμνάσιο-λύκειο).
Εάν δεν κάνετε άλλη ενέργεια, ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών.
Εάν επιθυμείτε και εάν συνάδει με τις πεποιθήσεις σας, μπορείτε να ενεργήσετε ως εξής:

1.2 Υποβάλλετε στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση όπου αναφέρετε ότι ο γιος σας/η κόρη σας δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η. Η δήλωση μπορεί να είναι είτε απλή είτε με επιφύλαξη (βλέπε σημείο 2.1 και 2.2. παρακάτω αντίστοιχα για υπόδειγμα και οδηγίες).
Στην περίπτωση που σας ζητηθεί τεκμηρίωση της δήλωσης αυτής, μπορείτε να επικαλεστείτε την από 29-12-2014 επιστολή 194316/62155/2014 λινκ του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Παιδείας, σύμφωνα με την οποία η υπεύθυνη δήλωση των γονέων αρκεί για τεκμηρίωση των θρησκευτικών πεποιθήσεων:
Για τις περιπτώσεις που στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί η ένδειξη “χριστιανός ορθόδοξος” ως προεπιλογή, χωρίς να έχει ληφθεί το στοιχείο αυτό από σχετική δήλωση των γονέων ή από τα δικαιολογητικά εγγραφἠς, τότε η μεν ένδειξη αυτή θα πρέπει να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων, τυχόν δε αίτηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών θα πρέπει κατ’ ακολουθία να εξεταστεί κανονικά και όχι ν᾽ απορριφθεί ως δήθεν προερχόμενη από μη δικαιούχο.
– Αλλά ακόμη και αν στο ατομικό δελτίο του μαθητή (ή στο απολυτήριο βάσει του οποίου αυτός ενεγράφη στο σημερινό σχολείο του) είχε αναγραφεί ένδειξη θρησκεύματος βάσει σχετικής δήλωσης των γονέων ή βάσει των δικαιολογητικών αναγραφής τότε και πάλι η ένδειξη αυτή είναι δυνατό να διαγραφεί με απλή αίτηση των γονέων (χωρίς, δηλαδή, να απαιτηθεί προηγούμενη “διόρθωση” του απολυτηρίου του προηγουμένου σχολείου ή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης), καθόσον η δήλωση, μεταβολή ή εγκατάλειψη θρησκευτικὠν πεποιθήσεων είναι ανα πάσα στιγμή δυνατή με απλή δήλωση στην εκάστοτε αρμόδια αρχή και δεν υπάγεται σε κανένα άλλο κριτήριο πλην της βούλησης του ενδιαφερομένου (γνωμοδότηση 687/91 ΝΣΚ).
Εάν δεν γίνει δεκτή η δήλωσή σας και απαιτηθεί τεκμηρίωση (π.χ. με απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης), ο/η μαθητής/τρια θα πρέπει να παρακολουθεί το μάθημα των θρησκευτικών.
Για όσους το επιθυμούν και εφόσον αυτό συνάδει με τις πεποιθήσεις τους, υπάρχει η δυνατότητα να απευθυνθούν στο ληξιαρχείο και να διαγράψουν το θρήσκευμα του παιδιού τους, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση ως έχοντες τη γονική μέριμνα (Υπουργείο Εσωτερικών 13717/2015 Περί μεταβολής θρησκεύματος ανηλίκου σε ληξιαρχική πράξη γέννησης).
2. Για μαθητές/τριες για τους οποίους/ες δεν δηλώθηκε βάφτιση στο ληξιαρχείο ή ανήκουν σε άλλο θρήσκευμα ή δόγμα ή οι γονείς διέγραψαν εγκαίρως το θρήσκευμά τους με τη διαδικασία που περιγράψαμε πιο πάνω, οι γονείς έχουν τις εξής επιλογές:
2.1. Όσοι ενδιαφέρονται μόνο για τη χορήγηση απαλλαγής μπορούν να υποβάλλουν στο σχολείο απλή υπεύθυνη δήλωση, έχοντας μαζί τους και απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης, για την περίπτωση που τους ζητηθεί.

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:
«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου ………………………………………………………………………, μαθητής/ήτρια της …. τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, καθώς δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η και εξ αυτού επικαλούμαι λόγους θρησκευτικής συνείδησης.»
Ο/Η μαθητής/τρια παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά.
2.2. Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της απαλλαγής, αλλά θα ήθελαν να επιδιώξουν και την κατάργηση της εγκυκλίου, διεκδικώντας το δικαίωμά τους να μην υφίστανται έλεγχο των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, υποβάλλουν στο σχολείο υπεύθυνη δήλωση με επιφύλαξη.

Κείμενο υπεύθυνης δήλωσης:
«Βάσει της Εγκυκλίου 12773/Δ2/23-01-2015 της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις μαθητικών θεμάτων», επιθυμώ να απαλλαγεί ο γιος μου/η κόρη μου
………………………………………………………………………………., μαθητής/ήτρια της …. τάξης, από το μάθημα των θρησκευτικών, καθώς δεν είναι χριστιανός/ή ορθόδοξος/η και εξ αυτού επικαλούμαι λόγους θρησκευτικής συνείδησης.
Κάνω την παρούσα δήλωση με την επιφύλαξη του δικαιώματός μου να προσφύγω κατά της εν λόγω εγκυκλίου ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών.»
Παίρνουν αριθμό πρωτοκόλλου από το σχολείο για την αίτηση αυτή και αμέσως υποβάλλουν προσφυγή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, επισυνάπτοντας την αίτηση. Κοινοποιούν την προσφυγή στην αρμόδια Δ’νση του Υπουργείου Παιδείας (Πρωτοβάθμιας για δημοτικό σχολείο, Δευτεροβάθμιας για γυμνάσιο-λύκειο).
Ο/Η μαθητής/τρια παίρνει απαλλαγή από τα θρησκευτικά και παράλληλα συμβάλλετε στην προσπάθεια αλλαγής της παράνομης εγκυκλίου, χωρίς προσωπικό κόστος.

Χατζηγιάννης Μ

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.