ΑΣΕΠ. Αλλαγές στις προκηρύξεις και στους γραπτούς διαγωνισμούς

Με διατάξεις του νόμου 5083/2024, επέρχονται αλλαγές στο περιεχόμενο των προκηρύξεων και στην δομή των γραπτών διαγωνισμών ΑΣΕΠ

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5083/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Β 12/26.01.2024
Εκλογή ευρωβουλευτών, διευκόλυνση εκλογέων μέσω επιστολικής ψήφου, εκκαθάριση εκλογικών καταλόγων και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 42
Δομή γραπτού διαγωνισμού Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 4765/2021

Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί της δομής και του περιεχομένου του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) οι περ. α) και β) αντικαθίστανται, β) προστίθεται περ. γ), και η παρ. 1 του άρθρου 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός που αφορά στην πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π. και μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 περιλαμβάνει:
α) εξέταση γνώσεων ή β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή γ) συνδυασμό των περ. α) και β).»

Άρθρο 43
Περιεχόμενο της προκήρυξης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4765/2021

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί προκήρυξης πλήρωσης θέσεων, μετά την περ. ιθ΄, προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Με την προκήρυξη προβλέπεται ο μέγιστος αριθμός των προτιμήσεων που μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι. Ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50) ούτε μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι (120) ανά κατηγορία εκπαίδευσης και κλάδο/ειδικότητα.»

Άρθρο 44
Προθεσμία άσκησης αίτησης θεραπείας υποψηφίου κατά πίνακα κατάταξης – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 22 ν. 4765/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 22 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας, η φράση «τριών (3) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών» και η παρ. 5 του άρθρου 22 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, στην περίπτωση των αναπληρώσεων, από την επομένη της κοινοποίησης στον υποψήφιο της απόφασης διάθεσης προς διορισμό. Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή αίτησης θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το Τμήμα ή μονομελές όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.»

Άρθρο 45
Πρόσθετη προϋπόθεση προσαύξησης της βαθμολογίας σε γραπτό διαγωνισμό και τίτλου σπουδών ως κριτηρίου επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 12 και υποπερ. αα΄ περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 29 ν. 4765/2021

1. Στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), περί προσαυξήσεων βάσει τυπικών προσόντων και εντοπιότητας, προστίθενται οι φράσεις α) «και υποπεδίο» και β) «, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και υπαχθεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο» και η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«α. Κατά πέντε (5) μονάδες για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και υπαχθεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο.»

2. Στην υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, περί κριτηρίων επιλογής προσωπικού με σειρά προτεραιότητας, προστίθενται οι φράσεις α) «και υποπεδίο» και β) «, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και υπαχθεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο» και η υποπερ. αα΄ της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 29 διαμορφώνεται ως εξής:

«αα. διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών: τετρακόσιες (400) μονάδες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει κατατεθεί στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών και υπαχθεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο.»

Εκκλησία Online
Γράψε το σχόλιό σου

Αφήστε μια απάντηση

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.