Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα σε αυτή, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]tologio.gr .

Προκηρυσσόμενες θέσεις

Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17

Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5

Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4

Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1

Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3

Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1

Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3

Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1

Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1

Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5

Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών 3

Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2

Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6

Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4

Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2

Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5

Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2

Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3

Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα, τα κριτήρια κατάταξης, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι οδηγίες για τη συμπλήρωση, υποβολή και αποστολή της αίτησης αναφέρονται στην προκήρυξη.

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 144 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ

Αιτήσεις για τις 144 θέσεις εργασίας στα ΚΕΠ (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η πλατφόρμα άνοιξε από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου και θα μείνει ανοικτή έως την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Οι θέσεις εργασίας για τις 144 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ κατανέμονται ως εξής:

• Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα εννιά (59) θέσεις.Κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

• Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τριάντα δύο (32) θέσεις.

Κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)Προσλήψεις 1.000 ανέργων για έως 2 χρόνια με επιδότηση μισθού

• Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα τρεις (53) θέσεις.

Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν κυρίως με την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες.

Πώς θα κάνετε αίτηση για τις προσλήψεις στα ΚΕΠ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη, πρέπει:

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου2.

Να προμηθευτούν παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

37 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο Πολυγύρου

Ο Δήμος Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη 37 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2021-16/07/2021

12 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Φαιστού ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/07/2021-16/07/2021

11 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στη Δήμο Καντάνου-Σελίνου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε.

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου Ακίνητα Μονομετοχική Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Αιτήσεις για 92 προσλήψεις στη ΔΕΗ

4 νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ – 92 προσλήψεις με 8μηνες συμβάσεις, αναλυτικά οι προκηρύξεις της ΔΕΗ.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού απο την ΔΕΗ στη ΔΕΠΑΝ (ν. Δωδεκανήσου)
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2021

Παράρτημα

Αίτηση

Πληροφορίες για αιτήσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 05/07/21 έως και Τετάρτη 14/07/21

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Πληροφορίες για αιτήσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 05/07/21 έως και Τετάρτη 14/07/21

ΔΕΗ – Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

Παράρτημα

Παράρτημα Χειρισμού Η/Υ

Αίτηση

Πληροφορίες για αιτήσεις συμμετοχής

Υποβολή αιτήσεων από Δευτέρα 05/07/21 έως και Τετάρτη 14/07/21

ΑΣΕΠ – ΔΕΗ: Πρόσκληση έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/ΑΗΣ Κομοτηνής
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021

Παράρτημα

Αίτηση

Υποβολή αιτήσεων από Σάββατο 03/07/21 έως και Δευτέρα 12/07/21.

ΑΣΕΠ: 77 προσλήψεις στο Κτηματολόγιο

Συνεχίζονται μέχρι τις 29 Ιουλίου οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στο Κτηματολόγιο.

Εκκλησία Online
Αποστολή
Αξιολόγηση επισκεπτών 0 (0 ψήφοι)

Προσθήκη σχολίου

Το email είναι ήδη εγγεγραμμένο στην ιστοσελίδα. Παρακαλώ συνδεθείτε ή ξαναπροσπαθήστε.

Δώσατε λάθος όνομα ή κωδικό

Sorry, you must be logged in to post a comment.